Velg kategori

 • Skriving i arbeids- og organisasjonsliv
 • Skriving i utdanning
  • Førskole
  • Grunnskole
   • Grunnskole 1-4
   • Grunnskole 5-7
   • Grunnskole 8-10
  • Videregående
   • Studieforberedende
   • Yrkesforberedende
  • Universitet og høgskole
  • Voksenopplæring
   • Folkehøyskole
 • Skriving i privatlivet
  • Barneskriving
  • Voksenskriving
  • Ungdomsskriving
 • Profesjonell skriving
  • Vitenskapelig skriving
  • Journalistisk skriving
  • Tekstforfatterskap
  • Teknisk skriving
  • Skjønnlitterær skriving
  • Faglitterær skriving
 • Offentlig mening, debatt
 • Generelt om skriving

Nøkkelord i utvalg

akademisk skriving, analyser, andrespråksskriving, arbeidsminne, argumentasjon, argumenterende skriving, artikler, avhandlingsskriving, barnekultur, barneskriving, barnetekster, begynnende skriveopplæring, begynnende skriving, begynneropplæring, bokmål, bokstavinnlæring, brev, brukerveiledning, danskfaget, debattartikkel, debattinnleggsskriving, debatt om skriveutvikling og skriveforskning, demokrati, dialekt og skriving, dialogisk skriving, dialogisme, dialogpedagogikk, didaktikk, differensiering, digitale læremidler, digitale tekster, digital skriving, diktskriving, diskursanalyse, dysleksi, e-post, effektstudier, eksamen, elevrespons, elevtekster, engelsk, engelskfaget, erkjennelsesskriving, essays, estetikk, evaluering, første skriveopplæring, faghistorie, fagskriving, fagspesifikk literacykompetanse, fagspråk, fagspråk. akademisk skriving, fagtekster, filmmanus, flerspråklighet, flerstemmighet, foreldremedvirkning, forskningsformidling, forskningsoversikter, forskningsrapportskriving, forskningsstatus, forståelighetsforskning (tekstoptimering), fortellende skriving, fortellinger, fremmedspråk, fremmedspråksskriving, fritidsskriving, funksjonell grammatikk, fysikkfaget, grammatikk, grammatiske metaforer, grunnleggende ferdigheter, grunnleggende skriveopplæring, håndbøker, håndbøker, håndskrift, handbok, hermeneutikk, historiefaget, historisk skriveforskning, hjelp, hjemmesider, holdninger til skriving, hypermedier, hypertekst, idrettsfag, informasjonstekster, ingeniørfag, interaksjon, interaktiv skriving, ironi, journalistikk, juridiske fag (juss), karakterer, kartlegging, kildebruk, kjønn, klasseromsforskning, kognitiv teori, koherens, kommunikasjon, kommunikativitet, kompensatoriske tiltak, konferanserapport, korrespondanse, kreativ skriving, KRLE-faget, kroppsøving, kulturelle redskaper, kunnskapsproduksjon, lærebøker, læremidler, læreplaner, lærerkompetanse, lærerrespons, lærerutdanning, læring, læringsressurser, lese- og skrivestrategier, lese- og skrivevansker, leseopplæring, leserbrev, lesing, lesing og skriving, likestilling, literacy, literacyforskning, literacypraksiser, litteratur, litteraturvitenskap, livshistorier, livslang læring, logg, loggskriving, makt, manusskriving, mapper, mappevurdering, masteroppgaveskriving, matematikkfaget, medier, mediering, medisin, meningsskaping, metakognisjon, metode, metodisk veiledning, minoritetsspråk, minoritetsspråklige, minoritetsspråklige tekster, modalitet, modellering, modelltekster, morfologi, morsmålsdidaktikk, morsmålsfaget, morsmåslfaget, motivasjon, mottakerbevissthet, multimodale tekster, multimodalitet, muntlige tekster, muntlighet, musikkfaget, næringslivet, narrativer, narrativ metode, narratologi, nasjonale prøver, naturfag, nettaviser, nettkommunikasjon, NORM-prosjektet, normbrudd, normer, norskfaget, notatark, novelleskriving, nynorsk, nynorsk og sidemål, Object, oppdagende skriving, oppgaveformulering, oppgaver, oppgaveskriving, ordforråd, ortografi, oversettelse, pedagogisk programvare, politikk, politisk retorikk, polyfoni, pragmatikk, praktisk-pedagogisk utdanning, prosessorientert skriveopplæring, prosessorientert skriving, rapportskriving, refleksjon, refleksjonsskriving, reflekterende skriving, reformer, reliabilitet, religionsfaget, reportasjer, resonnerende skriving, respons, retorikk, rettskriving, rettskrivingsdidaktikk, særskriving, sakprosa, sakprosaskriving, sakskriving, samarbeidsskriving, samfunnsfag, samfunnsteori, sammensatte tekster, samtaler, samtaler om tekst, selvutvikling, semiotikk, sidemålsopplæring, sjanger, sjangerbasert skriveopplæring, sjangeropplæring, sjangerpedagogikk, sjangerskriving, skjønnlitterær skriving, skolepolitiske dokumenter, skoleretorikk, skoleutvikling, skriftforming, skrifthistorie, skriftkultur, skriftkultur/literacy, skriftkulturhistorie, skriftkyndighet, skriftnormal, skriftspråk, skriftspråkutvikling, SKRIV-prosjektet, skriveferdighet, skriveferdigheter, skrive for å lære, skriveforskning, skriveforsning, skrivegrupper, skrivehistorie, skrivehjulet, skrivekompetanse, skrivekulturer, skrivekunst, skrivemønstre, skrivenormer, skriveoppgaver, skriveopplæring, skriveopplæring leseopplæring pc-er, skrivepedagogikk, skriveprøver, skriveprosess, skriveråd, skriverammer, skriveridentitet, skriveroller, skrivesamarbeid, skrivestrategier, skriveteknologier, skriveteorier, skriveundervisning, skriveutvikling, skriveutvikling ("writing development"), skrivevansker, skriveveiledning, skriving, skriving blant bygningsarbeidere, skriving blant industriarbeidere, skriving generelt, skriving i alle fag, skriving i desgn og håndverk, skriving i design og håndverk, skriving i engelsk, skriving i fag, skriving i historiefaget, skriving i idrettsfag, skriving i internasjonale selskaper, skriving i kontekst, skriving i matematikk, skriving i naturfag, skriving i norskfaget, skriving i religion, skriving i studier, skriving i tysk, skriving og ikt, skriving og kjønn, skriving og læring, skriving og lesing, skriving og makt, skriving og medier, skriving og talespråk, skriving som fenomen, skriving som grunnleggende ferdighet, sosiale ferdigheter, sosiale medier, sosialisering, sosial klasse, sosialsemiotikk, sosiokulturell skriveforskning, spørreundersøkelser, spesialpedagogikk, språkbruk, språkfilosofi, språkhistorie, språknormer, språkstimulering, språkstruktur, språkteknologi, språkutvikling, språkvitenskap, staving, stemmeanalyse, stillasering, stilskriving, storylinemetoden, strukturering av innhold, svenskfaget, systemisk-funksjonell lingvistikk (SFL), tale-skrift-forskjeller, talespråk, talespråk og skriving, teatertekster, tegnsetting, tekniske rapporter, teknisk skriving, tekst, tekstaktivitet, tekstanalyse, tekstarbeid, tekstbearbeiding, tekstbegrepet, tekstbehandling, tekstforskning, tekstforståelse, teksthistorie, tekstkompetanse, tekstkritikk, tekstkulturer, tekstkvalitet, tekstlighet, tekstlingvistikk, tekstmønstre, tekstnormer, tekstskaping, tekststruktur, tekstteori, tekstvitenskap, teori og praksis, test, testing, tid i tekst, tidlig innsats, tidlig skriving, tilbakemelding, tilrettelegging, tospråklighet, treningsprogrammer, tyskfaget, ukepresse, undervisningsmetoder, ungdomsspråk, utredninger, utvidet tekstbegrep, veiledet skriving, veiledning, veiledninger, vitenskapelige rapporter, vitenskapelig skriving, voksenopplæring, vurdering, vurdering for læring, vurderingskriterier, vurderingsnormer, vurderingssamarbeid, vurderingsveiledninger, yrkesfag, yrkeslivet,

Publikasjonsliste 1736 referanser

år ▿ | forfatter ▿
hoel, t.l.Hoel, T.L. & matre, s.Matre, S. (Red.). (20072007). Skrive for nåtid og framtid 1: Skriving i arbeidsliv og skole. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.
x
År
2007
Tittel
Skrive for nåtid og framtid 1: Skriving i arbeidsliv og skole
Redaktør(er)
Hoel, Torlaug Løkensgard & Matre, Synnøve
Sider
374
Forlag
Tapir Akademisk Forlag
Utgivelsessted
Trondheim
ISBN
978-82-519-2215-9
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
070948348
Skrivbib pub.nr.
2
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i arbeids- og organisasjonsliv | Vitenskapelig skriving | Profesjonell skriving |
Nøkkelord
skriftkultur , skrivekulturer
Bibliografisk note
Redigert bok. EndNote brukere må selv endre referansetypen til 'Edited book'. Dokumentet er del av serien Skrive for nåtid og framtid
matre, s.Matre, S. & hoel, t.l.Hoel, T.L. (Red.). (20072007). Skrive for nåtid og framtid 2: Skriving og rettleiing i høgre utdanning. Trondheim: Tapir akademisk forlag.
x
År
2007
Tittel
Skrive for nåtid og framtid 2: Skriving og rettleiing i høgre utdanning
Redaktør(er)
Matre, Synnøve & Hoel, Torlaug Løkensgard
Sider
221
Forlag
Tapir akademisk forlag
Utgivelsessted
Trondheim
ISBN
978-82519-2240-1
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
070948364
Skrivbib pub.nr.
3
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
_Universitet og høgskole | Skriving i utdanning |
Nøkkelord
akademisk skriving , fagskriving , skrive for å lære
Bibliografisk note
Redigert bok. EndNote brukere må selv endre referansetypen til 'Edited book'. Del av serien Skrive for nåtid og framtid
skyum-nielsen, p.Skyum-Nielsen, P. (Red.). (19901990). Når teksten bliver til: tale, skrift og drama. København: Dansklærerforeningen.
x
År
1990
Tittel
Når teksten bliver til: tale, skrift og drama
Redaktør(er)
Skyum-Nielsen, Peder
Sider
158
Forlag
Dansklærerforeningen
Utgivelsessted
København
ISBN
87-7704-146-1
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
931575044
Skrivbib pub.nr.
2000
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
skriftspråkutvikling
Bibliografisk note
Redigert bok. EndNote brukere må selv endre referansetypen til 'Edited book'.
matre, s.Matre, S. (Red.). (20062006). Utfordringar for skriveopplæring og skriveforsking i dag. Trondheim: Tapir akademisk forlag.
x
År
2006
Tittel
Utfordringar for skriveopplæring og skriveforsking i dag
Redaktør(er)
Matre, Synnøve
Sider
115
Forlag
Tapir akademisk forlag
Utgivelsessted
Trondheim
ISBN
82519-2168-6
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
061670138
Skrivbib pub.nr.
5
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i arbeids- og organisasjonsliv | _Universitet og høgskole | Skriving i privatlivet | Skriving i utdanning | Profesjonell skriving | Grunnskole 8-10 | Grunnskole |
Nøkkelord
skriveopplæring
Bibliografisk note
Redigert bok. EndNote brukere må selv endre referansetypen til 'Edited book'.
evensen, l.s.Evensen, L.S. & hoel, t.l.Hoel, T.L. (Red.). (19971997). Skriveteorier og skolepraksis. Oslo: Cappelen akademiske forlag.
x
År
1997
Tittel
Skriveteorier og skolepraksis
Redaktør(er)
Evensen, Lars Sigfred & Hoel, Torlaug Løkensgard
Sider
256
Forlag
Cappelen akademiske forlag
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-456-0353-8
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030404046
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
092058485
Finn boka i ORIA
823049817
Skrivbib pub.nr.
6
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Studieforberedende | Yrkesforberedende | _Universitet og høgskole | Skriving i utdanning | Videregående | Grunnskole 8-10 | Grunnskole |
Bibliografisk note
Redigert bok. EndNote brukere må selv endre referansetypen til 'Edited book'. Elektronisk reproduksjon
smidt, j.Smidt, J. (19971997). Skriveforskning som møtested for tekstteori og sosial teori. I L.S. Evensen & T.L. Hoel (Red.), Skriveteorier og skolepraksis (s. 205-236). Oslo: Cappelen akademiske forlag.
x
År
1997
Tittel
Skriveforskning som møtested for tekstteori og sosial teori
Forfatter(e)
Smidt, Jon
Boktittel
Skriveteorier og skolepraksis
Redaktør(er)
Evensen, Lars Sigfred & Hoel, Torlaug Løkensgard
Sider
205-236
Forlag
Cappelen akademiske forlag
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-456-0353-8
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
040239667
Finn boka i ORIA
092058485
Skrivbib pub.nr.
7
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Videregående |
Nøkkelord
skrivekulturer , tekstteori
smidt, j.Smidt, J. (19931993). Ny skriveforskning i Norge: en oversikt. Oslo: Program for utdanningsforskning/Norges forskningsråd.
x
År
1993
Tittel
Ny skriveforskning i Norge: en oversikt
Forfatter(e)
Smidt, Jon
Sider
53
Forlag
Program for utdanningsforskning/Norges forskningsråd
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-12-00172-5
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
932081282
Skrivbib pub.nr.
9
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
forskningsoversikter
tonne, i.Tonne, I. & sakshaug, l.Sakshaug, L. (20082008). Grammatikk og skriveutvikling: didaktiske eksempler. I M.E. Nergård & I. Tonne (Red.), Språkdidaktikk for norsklærere: mangfold av språk og tekster i undervisningen (s. 129-144). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
2008
Tittel
Grammatikk og skriveutvikling: didaktiske eksempler
Forfatter(e)
Tonne, Ingebjørg & Sakshaug, Laila
Boktittel
Språkdidaktikk for norsklærere: mangfold av språk og tekster i undervisningen
Redaktør(er)
Nergård, Mette Elisabeth & Tonne, Ingebjørg
Sider
129-144
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
978-82-15-01307-7
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
082587361
Finn boka i ORIA
081047940
Skrivbib pub.nr.
10
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
grammatikk , skriveundervisning
hoel, t.Hoel, T. (20082008). Barns tidlige lese-og skriveutvikling. I T. Hoel, L.B. Bråthen & M. Kaasa (Red.), Les for meg, pliiis! Om barn, litteratur og språk (s. 12-17). Oslo: ABM-utvikling.
x
År
2008
Tittel
Barns tidlige lese-og skriveutvikling
Forfatter(e)
Hoel, Trude
Boktittel
Les for meg, pliiis! Om barn, litteratur og språk
Redaktør(er)
Hoel, Trude, Bråthen, Liv Beathe & Kaasa, Monica
Sider
12-17
Forlag
ABM-utvikling
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
978-82-8105-063-1
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
082391556
Skrivbib pub.nr.
11
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole 1-4 | Grunnskole |
Nøkkelord
første skriveopplæring , skriveutvikling
tonne, i.Tonne, I. & nergürd, m.e.Nergård, M.E. (Red.). (20082008). Språkdidaktikk for norsklærere: mangfold av språk og tekster i undervisningen. Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
2008
Tittel
Språkdidaktikk for norsklærere: mangfold av språk og tekster i undervisningen
Redaktør(er)
Tonne, Ingebjørg & Nergård, Mette Elisabeth
Sider
176
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
978-82-15-01307-7
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
081047940
Skrivbib pub.nr.
12
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
|Generelt om skriving |
Bibliografisk note
Redigert bok. EndNote brukere må selv endre referansetypen til 'Edited book'.
ongstad, s.Ongstad, S. (20072007). Forestillingen om "skriveutvikling": glemte kritiske merknader. I T.L. Hoel & S. Matre (Red.), Skrive for nåtid og framtid 1: Skriving i arbeidsliv og skole (s. 132-144). Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.
x
År
2007
Tittel
Forestillingen om "skriveutvikling": glemte kritiske merknader
Forfatter(e)
Ongstad, Sigmund
Boktittel
Skrive for nåtid og framtid 1: Skriving i arbeidsliv og skole
Redaktør(er)
Hoel, Torlaug Løkensgard & Matre, Synnøve
Sider
132-144
Forlag
Tapir Akademisk Forlag
Utgivelsessted
Trondheim
ISBN
978-82-519-2215-9
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
082897638
Finn boka i ORIA
070948348
Skrivbib pub.nr.
13
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
skrivekompetanse , skriveutvikling
nedberg, a.Nedberg, A. (20062006). Kan de mer enn vi tror?: om lese- og skriveferdighet ved skolestart. Tromsø: Eureka forlag.
x
År
2006
Tittel
Kan de mer enn vi tror?: om lese- og skriveferdighet ved skolestart
Forfatter(e)
Nedberg, Audhild
Sider
68
Forlag
Eureka forlag
Utgivelsessted
Tromsø
ISBN
978-82-7389-101-3
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
070563349
Skrivbib pub.nr.
14
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Førskole | Skriving i utdanning | Grunnskole 1-4 | Grunnskole |
Nøkkelord
første skriveopplæring
jonsson, c.Jonsson, C. (20062006). Läsningens och skrivandets bilder: en analys av villkor och möjligheter för barns läs- och skrivutveckling. (Doktoravhandling, Umeå universitet). Umeå.
x
År
2006
Tittel
Läsningens och skrivandets bilder: en analys av villkor och möjligheter för barns läs- och skrivutveckling
Forfatter(e)
Jonsson, Carin
Sider
318
Institusjon
Umeå universitet
Utgivelsessted
Umeå
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
070192316
Skrivbib pub.nr.
15
Publikasjonstype
Doktoravhandling
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
første skriveopplæring , skriveundervisning , skriveutvikling
Bibliografisk note
Avhandling (doktorgrad). Utgiver: Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen, Umeå universitet.
Østihaug, e.Østihaug, E. (20052005). Lese- og skrivevansker og selvoppfatning. (Masteroppgave, Universitetet i Tromsø). Tromsø.
x
År
2005
Tittel
Lese- og skrivevansker og selvoppfatning
Forfatter(e)
Østihaug, Ellen
Sider
69
Institusjon
Universitetet i Tromsø
Utgivelsessted
Tromsø
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
052263835
Skrivbib pub.nr.
16
Publikasjonstype
Masteroppgave
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
skrivevansker
Bibliografisk note
Mastergradsoppgave i pedagogikk med fordypning i spesialpedagogikk
altschuler, s.Altschuler, S., pøhler, l.Pøhler, L. & rasmussen, b.Rasmussen, B. (20052005). Dialog og differentiering i skriveundervisningen: 'Kill your darlings og få kyllegus'. Vejle: Krohg.
x
År
2005
Tittel
Dialog og differentiering i skriveundervisningen: 'Kill your darlings og få kyllegus'
Forfatter(e)
Altschuler, Sally, Pøhler, Lis & Rasmussen, Birgit
Sider
144
Forlag
Krohg
Utgivelsessted
Vejle
ISBN
87-624-0550-0
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
04231142x
Skrivbib pub.nr.
21
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
dialogpedagogikk , differensiering , skriveopplæring , skriveundervisning
üsdalen, e.Aasdalen, E. (20012001). Skriftforming og lese- og skriveutvikling: kan for tidlig start med sammenhengende skrift hemme lese-og skriveutvikling?. (Hovedoppgave, Universitetet i Oslo). Oslo.
x
År
2001
Tittel
Skriftforming og lese- og skriveutvikling: kan for tidlig start med sammenhengende skrift hemme lese-og skriveutvikling?
Forfatter(e)
Aasdalen, Eva
Sider
109
Institusjon
Universitetet i Oslo
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
011768916
Skrivbib pub.nr.
24
Publikasjonstype
Hovedoppgave
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole |
Nøkkelord
første skriveopplæring , håndskrift , skriftforming
Bibliografisk note
Hovedoppgave i spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo
hetmar, v.Hetmar, V. (20002000). Elevens projekt, lærerens udfordringer: om skriveundervisning og skriveudvikling i folkeskolen. Frederiksberg: Dansklærerforeningen.
x
År
2000
Tittel
Elevens projekt, lærerens udfordringer: om skriveundervisning og skriveudvikling i folkeskolen
Forfatter(e)
Hetmar, Vibeke
Sider
184
Forlag
Dansklærerforeningen
Utgivelsessted
Frederiksberg
ISBN
87-7704-631-5
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
010817085
Skrivbib pub.nr.
25
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Videregående |
Nøkkelord
fagskriving , skriveundervisning
løge, i.k.Løge, I.K., lye, t.f.Lye, T.F., lygren, i.Lygren, I. & nedrebø, t.h.Nedrebø, T.H. (Red.). (19971997). Språkleker: som kan stimulere og utvikle førskolebarns språklige bevissthet. Klepp: Info vest forlag.
x
År
1997
Tittel
Språkleker: som kan stimulere og utvikle førskolebarns språklige bevissthet
Redaktør(er)
Løge, Inger Kristine, Lye, Tordis Fosse, Lygren, Ivar & Nedrebø, Torunn H.
Sider
51
Forlag
Info vest forlag
Utgivelsessted
Klepp
ISBN
82-90910-05-3
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
970420781
Skrivbib pub.nr.
26
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Førskole | Skriving i utdanning |
Nøkkelord
tidlig skriving
Bibliografisk note
Redigert bok. EndNote brukere må selv endre referansetypen til 'Edited book'. Vedlegg: 2 ark
hagtvet, b.e.Hagtvet, B.E. & pálsdóttir, h.Pálsdóttir, H. (19921992). Lek med språket!. Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1992
Tittel
Lek med språket!
Forfatter(e)
Hagtvet, Bente Eriksen & Pálsdóttir, Herdís
Sider
248
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-02842-9
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
920493920
Skrivbib pub.nr.
27
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Førskole | Skriving i utdanning | Grunnskole 1-4 | Grunnskole |
Nøkkelord
første skriveopplæring , skriveundervisning
allern, m.Allern, M. (20052005). Individuell eller kollektiv læringsprosess?: Mappevurdering i praktisk-pedagogisk utdanning. (Doktoravhandling, Universitetet i Tromsø). Tromsø.
x
År
2005
Tittel
Individuell eller kollektiv læringsprosess?: Mappevurdering i praktisk-pedagogisk utdanning
Forfatter(e)
Allern, Marit
Sider
303
Institusjon
Universitetet i Tromsø
Utgivelsessted
Tromsø
Lenke til fulltekst
http://hdl.handle.net/10037/349
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
06180133x
Skrivbib pub.nr.
28
Publikasjonstype
Doktoravhandling
Kategorier
_Universitet og høgskole | Skriving i utdanning |
Nøkkelord
fagskriving , mapper , praktisk-pedagogisk utdanning , skrive for å lære , vurdering
Bibliografisk note
Avhandling (dr. polit.) Utgiver: M. Allern
berge, k.l.Berge, K.L., evensen, l.s.Evensen, L.S., hertzberg, f.Hertzberg, F. & vagle, w.Vagle, W. (Red.). (20052005). Ungdommers skrivekompetanse. Bind I : Norsksensuren som kvalitetsvurdering. Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
2005
Tittel
Ungdommers skrivekompetanse. Bind I : Norsksensuren som kvalitetsvurdering
Redaktør(er)
Berge, Kjell Lars, Evensen, Lars Sigfred, Hertzberg, Frøydis & Vagle, Wenche
Sider
264
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
9788215007953
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
050630970
Skrivbib pub.nr.
30
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole 8-10 | Grunnskole |
Nøkkelord
elevtekster , skriveferdigheter , skrivekulturer , vurdering
Bibliografisk note
Redigert bok. EndNote brukere må selv endre referansetypen til 'Edited book'.
smidt, j.Smidt, J., tønnessen, e.s.Tønnessen, E.S. & ümotsbakken, b.Aamotsbakken, B. (20112011). Tekster i bevegelse: tekster, tegn og grunnleggende ferdigheter. I J. Smidt, E.S. Tønnessen & B. Aamotsbakken (Red.), Tekst og tegn: lesing, skriving og multimodalitet i skole og samfunn (s. 7-34). Trondheim: Tapir akademisk forlag.
x
År
2011
Tittel
Tekster i bevegelse: tekster, tegn og grunnleggende ferdigheter
Forfatter(e)
Smidt, Jon, Tønnessen, Elise Seip & Aamotsbakken, Bente
Boktittel
Tekst og tegn: lesing, skriving og multimodalitet i skole og samfunn
Redaktør(er)
Smidt, Jon, Tønnessen, Elise Seip & Aamotsbakken, Bente
Sider
7-34
Forlag
Tapir akademisk forlag
Utgivelsessted
Trondheim
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
120238195
Finn boka i ORIA
120178664
Skrivbib pub.nr.
2175
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
|Generelt om skriving |
Nøkkelord
grunnleggende ferdigheter
andersen, Ø.Andersen, Ø. & berge, k.l.Berge, K.L. (Red.). (20032003). Retorikkens relevans. Oslo: Norsk sakprosa.
x
År
2003
Tittel
Retorikkens relevans
Redaktør(er)
Andersen, Øivind & Berge, Kjell Lars
Sider
155
Forlag
Norsk sakprosa
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-90954-24-7
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
040049477
Skrivbib pub.nr.
33
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Profesjonell skriving |
Nøkkelord
retorikk
Bibliografisk note
Redigert bok. EndNote brukere må selv endre referansetypen til 'Edited book'.
evensen, l.s.Evensen, L.S. (19991999). Elevtekster i dobbel dialog: om mottakere, sjanger og respons i pedagogiske skriveprosesser. I P. Linell, L. Ahrenberg & L. Jönsson (Red.), Samtal och språkanvändning i professionerna: rapport från ASLA:s höstsymposium, Linköping, 6-7 november 1997 (s. 49-64). Uppsala: ASLA.
x
År
1999
Tittel
Elevtekster i dobbel dialog: om mottakere, sjanger og respons i pedagogiske skriveprosesser
Forfatter(e)
Evensen, Lars Sigfred
Boktittel
Samtal och språkanvändning i professionerna: rapport från ASLA:s höstsymposium, Linköping, 6-7 november 1997
Redaktør(er)
Linell, Per, Ahrenberg, Lars & Jönsson, Linda
Sider
49-64
Forlag
ASLA
Utgivelsessted
Uppsala
Finn boka i ORIA
010871616
Skrivbib pub.nr.
850
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
dialogisme , elevtekster , respons , sjanger
ledin, p.Ledin, P. (19991999). Texter och textslag: en teoretisk diskussion. Lund: Lunds universitet.
x
År
1999
Tittel
Texter och textslag: en teoretisk diskussion
Forfatter(e)
Ledin, Per
Forlag
Lunds universitet
Utgivelsessted
Lund
Skrivbib pub.nr.
841
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
|Generelt om skriving |
Nøkkelord
sjanger , skriveteorier , tekstteori
Bibliografisk note
Finnes ikke i Bibsys, kan søkes opp i http://libris.kb.se
berge, k.l.Berge, K.L. (19961996). Norsksensorenes tekstnormer og doxa: en kultursemiotisk og sosiotekstologisk analyse. (Doktoravhandling, Norges teknisk-naturvitenskapeligeuniversitet). Trondheim.
x
År
1996
Tittel
Norsksensorenes tekstnormer og doxa: en kultursemiotisk og sosiotekstologisk analyse
Forfatter(e)
Berge, Kjell Lars
Sider
657
Institusjon
Norges teknisk-naturvitenskapeligeuniversitet
Utgivelsessted
Trondheim
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
961384255
Skrivbib pub.nr.
40
Publikasjonstype
Doktoravhandling
Kategorier
Studieforberedende | Skriving i utdanning | Videregående |
Nøkkelord
eksamen , norskfaget , vurdering
Bibliografisk note
Avhandling (dr. art.) Utgiver: Institutt for anvendt språkvitenskap, Det historisk-filosofiske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
berge, k.l.Berge, K.L. (19941994). Norsksensorenes vurderinger av eksamensbesvarelser i norsk hovedmål, allmennfaglig studieretning: en undersøkelse av norsksensorenes bedømmersamsvar og tekstnormer, sensurens pålitelighet og gyldighet, med vekt på karaktersettingen. Trondheim: Allforsk.
x
År
1994
Tittel
Norsksensorenes vurderinger av eksamensbesvarelser i norsk hovedmål, allmennfaglig studieretning: en undersøkelse av norsksensorenes bedømmersamsvar og tekstnormer, sensurens pålitelighet og gyldighet, med vekt på karaktersettingen
Forfatter(e)
Berge, Kjell Lars
Sider
399
Forlag
Allforsk
Utgivelsessted
Trondheim
ISBN
82-7570-067-1
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
950528277
Skrivbib pub.nr.
41
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Studieforberedende | Skriving i utdanning | Videregående |
Nøkkelord
eksamen , vurdering
fretheim, t.Fretheim, T., evensen, l.s.Evensen, L.S. & sivertsen, e.Sivertsen, E. (Red.). (19931993). Tekst i kontekst: en artikkelsamling. Oslo: Novus folag.
x
År
1993
Tittel
Tekst i kontekst: en artikkelsamling
Redaktør(er)
Fretheim, Thorstein, Evensen, Lars Sigfred & Sivertsen, Eva
Sider
230
Forlag
Novus folag
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-7099-209-7
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010050505056
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
932229077
Skrivbib pub.nr.
1893
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
|Generelt om skriving |
Nøkkelord
tekstlingvistikk
Bibliografisk note
Redigert bok. EndNote brukere må selv endre referansetypen til 'Edited book'. Basert på bidrag ved konferansen Tekst i kontekst, Trondheim 25.-27. september 1992
berge, k.l.Berge, K.L. (19881988). Skolestilen som genre: med påtvungen penn. Oslo: Cappelen.
x
År
1988
Tittel
Skolestilen som genre: med påtvungen penn
Forfatter(e)
Berge, Kjell Lars
Sider
159
Forlag
Cappelen
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-02-10993-0
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
884066088
Skrivbib pub.nr.
45
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Studieforberedende | Skriving i utdanning | Videregående |
Nøkkelord
elevtekster , kommunikasjon , tekstlingvistikk , vurdering
hagtvet, b.e.Hagtvet, B.E. (19971997). Skriftsprogsudvikling gennem leg: stimulering til opdagende læsning i førskolealderen. København: Gyldendal.
x
År
1997
Tittel
Skriftsprogsudvikling gennem leg: stimulering til opdagende læsning i førskolealderen
Forfatter(e)
Hagtvet, Bente Eriksen
Sider
133
Forlag
Gyldendal
Utgivelsessted
København
ISBN
87-00-41792-0
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
971467862
Skrivbib pub.nr.
770
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Førskole | Skriving i utdanning |
Bibliografisk note
Udgivet i tilknytning til systemet 'Trylleskibet'" - Tittelbladets bakside
berge, k.l.Berge, K.L. (19851985). Artiumsstilen som genre: undersøkelse av en form for kommunikativ atferd. (Hovedoppgave, Universitetet i Oslo). Oslo.
x
År
1985
Tittel
Artiumsstilen som genre: undersøkelse av en form for kommunikativ atferd
Forfatter(e)
Berge, Kjell Lars
Sider
267
Institusjon
Universitetet i Oslo
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
864009046
Skrivbib pub.nr.
47
Publikasjonstype
Hovedoppgave
Kategorier
Studieforberedende | Skriving i utdanning | Videregående |
Nøkkelord
eksamen , sjanger , tekstlingvistikk
Bibliografisk note
Hovedoppgave i nordisk
bergøø, k.Bergöö, K. (20052005). Vilket svenskämne? : grundskolans svenskämnen i ett lärarutbildningsperspektiv. (Doktoravhandling, Malmö høgskola). Malmö.
x
År
2005
Tittel
Vilket svenskämne? : grundskolans svenskämnen i ett lärarutbildningsperspektiv
Forfatter(e)
Bergöö, Kerstin
Sider
375
Institusjon
Malmö høgskola
Utgivelsessted
Malmö
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
052130169
Skrivbib pub.nr.
48
Publikasjonstype
Doktoravhandling
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole |
Nøkkelord
læreplaner , skriveopplæring
blüsjø, m.Blåsjö, M. (20042004). Studenters skrivande i två kunskapsbyggande miljöer. (Doktoravhandling, Stockholms universitet). Stockholm.
x
År
2004
Tittel
Studenters skrivande i två kunskapsbyggande miljöer
Forfatter(e)
Blåsjö, Mona
Sider
320
Institusjon
Stockholms universitet
Utgivelsessted
Stockholm
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
042070813
Skrivbib pub.nr.
49
Publikasjonstype
Doktoravhandling
Kategorier
_Universitet og høgskole | Skriving i utdanning |
Nøkkelord
akademisk skriving , fagskriving , skriftkultur , skriveutvikling
Bibliografisk note
Avhandling (fil. dr.) Utgiver: Almqvist & Wiksell International
breivega, k.r.Breivega, K.R. (20012001). Vitskaplege argumentasjonsstrategiar: ein komparativ analyse av superstrukturelle konfigurasjonar i medisinske, historiske og språkvitskaplege artiklar. (Doktoravhandling, Universitetet i Bergen). Bergen.
x
År
2001
Tittel
Vitskaplege argumentasjonsstrategiar: ein komparativ analyse av superstrukturelle konfigurasjonar i medisinske, historiske og språkvitskaplege artiklar
Forfatter(e)
Breivega, Kjersti Rongen
Sider
309
Institusjon
Universitetet i Bergen
Utgivelsessted
Bergen
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
012032972
Skrivbib pub.nr.
50
Publikasjonstype
Doktoravhandling
Kategorier
_Universitet og høgskole | Skriving i utdanning |
Nøkkelord
argumenterende skriving
Bibliografisk note
Avhandling (dr. art.) Utgiver: K.R. Breivega
dysthe, o.Dysthe, O. (19931993). Writing and talking to learn: a theory-based, interpretive study in three classrooms in the USA and Norway. (Doktoravhandling, Universitetet i Tromsø). Tromsø.
x
År
1993
Tittel
Writing and talking to learn: a theory-based, interpretive study in three classrooms in the USA and Norway
Forfatter(e)
Dysthe, Olga
Sider
395
Institusjon
Universitetet i Tromsø
Utgivelsessted
Tromsø
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
931258286
Skrivbib pub.nr.
51
Publikasjonstype
Doktoravhandling
Kategorier
Skriving i utdanning | Videregående |
Nøkkelord
prosessorientert skriving , skriveopplæring
Bibliografisk note
Avhandling (dr. art.) Utgiver: O. Dysthe
elsness, t.f.Elsness, T.F. (20012001). Stavestrategier hos barn i alderen 7-8 år. (Doktoravhandling, Universitetet i Oslo). Oslo.
x
År
2001
Tittel
Stavestrategier hos barn i alderen 7-8 år
Forfatter(e)
Elsness, Turid Fosby
Sider
408
Institusjon
Universitetet i Oslo
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
011136561
Skrivbib pub.nr.
52
Publikasjonstype
Doktoravhandling
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole |
Nøkkelord
staving
Bibliografisk note
Avhandling (dr. philos.) Utgiver: Universitetet i Oslo, Det utdannelsesvitenskapelige fakultet
evensen, l.s.Evensen, L.S. (19861986). Den vet best hvor sko(l)en trykker -: en deskriptiv surveyundersøkelse av elevers og læreres opplevelse av problemer i språkundervisning i ungdomsskole og videregående skole. (Doktoravhandling, NTNU). Trondheim.
x
År
1986
Tittel
Den vet best hvor sko(l)en trykker -: en deskriptiv surveyundersøkelse av elevers og læreres opplevelse av problemer i språkundervisning i ungdomsskole og videregående skole
Forfatter(e)
Evensen, Lars Sigfred
Sider
585
Institusjon
NTNU
Utgivelsessted
Trondheim
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
872037312
Skrivbib pub.nr.
53
Publikasjonstype
Doktoravhandling
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole 8-10 | Grunnskole |
Nøkkelord
engelskfaget , kartlegging
Bibliografisk note
Avhandling (doktorgrad) Utgiver: Det historisk-filosofiske fakultet, Den allmennvitenskapelige høgskolen, Universitetet i Trondheim
folkeryd, j.w.Folkeryd, J.W. (20062006). Writing with an attitude: appraisal and student texts in the school subject of Swedish. (Doktoravhandling, Uppsala universitet). Uppsala.
x
År
2006
Tittel
Writing with an attitude: appraisal and student texts in the school subject of Swedish
Forfatter(e)
Folkeryd, Jenny Wiksten
Sider
185
Institusjon
Uppsala universitet
Utgivelsessted
Uppsala
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
070297398
Skrivbib pub.nr.
54
Publikasjonstype
Doktoravhandling
Kategorier
Skriving i utdanning | Videregående |
Nøkkelord
elevtekster , grammatikk , tekstlingvistikk
Bibliografisk note
Avhandling (dr. philos.) Utgiver: J.W. Folkeryd
garme, b.Garme, B. (19881988). Text och tanke: om skrivstrategier i elevuppsatser = Text and thought : onwriting strategies in Swedish schoolchildren's essays. Malmö: Liber.
x
År
1988
Tittel
Text och tanke: om skrivstrategier i elevuppsatser = Text and thought : onwriting strategies in Swedish schoolchildren's essays
Forfatter(e)
Garme, Birgitta
Sider
189
Forlag
Liber
Utgivelsessted
Malmö
ISBN
91-40-60746-1
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
892056177
Skrivbib pub.nr.
55
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Studieforberedende | Skriving i utdanning | Videregående |
Nøkkelord
elevtekster , vurdering
Bibliografisk note
Avh. (doktorgrad) - Uppsala universitet, 1988.
hægerfelth, g.Hägerfelth, G. (20042004). Språkpraktiker i naturkunskap i två mångkulturella gymnasieklassrum: en studie av läroprocesser bland elever med olika förstaspråk. (Doktoravhandling, Malmö högskola). Malmö.
x
År
2004
Tittel
Språkpraktiker i naturkunskap i två mångkulturella gymnasieklassrum: en studie av läroprocesser bland elever med olika förstaspråk
Forfatter(e)
Hägerfelth, Gun
Sider
372
Institusjon
Malmö högskola
Utgivelsessted
Malmö
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
040778517
Skrivbib pub.nr.
56
Publikasjonstype
Doktoravhandling
Kategorier
Skriving i utdanning | Videregående |
Nøkkelord
andrespråksskriving , fagskriving , naturfag
Bibliografisk note
Avhandling (fil. dr.) Utgiver: Lärarutbildningen, Malmö högskola
askeland, n.Askeland, N., skjelbred, d.Skjelbred, D., ümotsbakken, b.Aamotsbakken, B. & otnes, h.Otnes, H. (19961996). Tekst i tale og skrift: innføring i tekstarbeid for lærerutdanninga. Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1996
Tittel
Tekst i tale og skrift: innføring i tekstarbeid for lærerutdanninga
Forfatter(e)
Askeland, Norunn, Skjelbred, Dagrun, Aamotsbakken, Bente & Otnes, Hildegunn
Sider
306
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-22633-6
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
960920749
Skrivbib pub.nr.
880
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole |
Nøkkelord
skriveutvikling , tekstlingvistikk
igland, m.a.Igland, M.A. (20072007). "Svinaktig vanskelig"?: skriftleg argumentasjon på ungdomssteget. I T.L. Hoel & S. Matre (Red.), Skrive for nåtid og framtid 1: Skriving i arbeidsliv og skole (s. 277-291). Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.
x
År
2007
Tittel
"Svinaktig vanskelig"?: skriftleg argumentasjon på ungdomssteget
Forfatter(e)
Igland, Mari-Ann
Boktittel
Skrive for nåtid og framtid 1: Skriving i arbeidsliv og skole
Redaktør(er)
Hoel, Torlaug Løkensgard & Matre, Synnøve
Sider
277-291
Forlag
Tapir Akademisk Forlag
Utgivelsessted
Trondheim
ISBN
978-82-519-2215-9
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
080238645
Finn boka i ORIA
070948348
Skrivbib pub.nr.
58
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole 8-10 | Grunnskole |
Nøkkelord
argumenterende skriving , respons , tekstbearbeiding , tekstkompetanse
mehlum, a.Mehlum, A. (20042004). Sakprega tekst: ord- og setningsnivå. I P.H. Bjørkeng & I. Moslet (Red.), Norskdidaktikk: tekstnær og elevnær undervisning (s. 333-338). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
2004
Tittel
Sakprega tekst: ord- og setningsnivå
Forfatter(e)
Mehlum, Anders
Boktittel
Norskdidaktikk: tekstnær og elevnær undervisning
Redaktør(er)
Bjørkeng, Peer Harry & Moslet, Inge
Sider
333-338
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
978-82-15-00578-2
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
041696158
Finn boka i ORIA
040616908
Skrivbib pub.nr.
1048
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Førskole | Skriving i utdanning |
Nøkkelord
fagskriving
johnsen, e.b.Johnsen, E.B. (19971997). Oppgavetekst og dannelse: artiumsstilens emner, formuleringer og forvaltning 1880-1991. Oslo: Det historisk-filosofiske fakultet, Universitetet i Oslo.
x
År
1997
Tittel
Oppgavetekst og dannelse: artiumsstilens emner, formuleringer og forvaltning 1880-1991
Forfatter(e)
Johnsen, Egil Børre
Sider
455
Forlag
Det historisk-filosofiske fakultet, Universitetet i Oslo
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-22806-1
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010090110010
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
971858845
Skrivbib pub.nr.
1041
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Studieforberedende | Skriving i utdanning | Videregående |
Nøkkelord
eksamen , oppgaver , skrivehistorie , skriveopplæring
Bibliografisk note
Opprinnelig levert som forfatterens avhandling (dr. philos.) - Universitetet i Oslo, 1995
jansson, g.Jansson, G. (20002000). Tvärkulturella skrivstrategier: kohesion, koherens och argumentationsmönster i iranska skribenters texter på svenska. (Doktoravhandling, Uppsala universitet). Uppsala.
x
År
2000
Tittel
Tvärkulturella skrivstrategier: kohesion, koherens och argumentationsmönster i iranska skribenters texter på svenska
Forfatter(e)
Jansson, Gunilla
Sider
226
Institusjon
Uppsala universitet
Utgivelsessted
Uppsala
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
022204946
Skrivbib pub.nr.
60
Publikasjonstype
Doktoravhandling
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
andrespråksskriving , argumenterende skriving , tekstlingvistikk
Bibliografisk note
Avhandling (fil. dr.) Utgiver: Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet
kock, c.Kock, C. & tandrup, b.Tandrup, B. (19891989). Skriv kreativt: skriftlig fremstilling: sagprosa/fiktion. København: Gyldendal.
x
År
1989
Tittel
Skriv kreativt: skriftlig fremstilling: sagprosa/fiktion
Forfatter(e)
Kock, Christian & Tandrup, Birthe
Sider
200
Forlag
Gyldendal
Utgivelsessted
København
ISBN
87-00-37134-3
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
92230775x
Skrivbib pub.nr.
1258
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Profesjonell skriving |
Nøkkelord
håndbøker
evensen, l.s.Evensen, L.S. (Red.). (19911991). Utvikling av skriftspråklig kompetanse: forskningsbakgrunn og kunnskapsutfordringer. Trondheim: Allforsk.
x
År
1991
Tittel
Utvikling av skriftspråklig kompetanse: forskningsbakgrunn og kunnskapsutfordringer
Redaktør(er)
Evensen, Lars Sigfred
Sider
189
Forlag
Allforsk
Utgivelsessted
Trondheim
ISBN
82-7570-007-8
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
920465978
Skrivbib pub.nr.
910
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
skriveopplæring , skriveutvikling
Bibliografisk note
Redigert bok. EndNote brukere må selv endre referansetypen til 'Edited book'.
grunnskolerüdet, Grunnskolerådet, (19891989). Prosessorientert skrivepedagogikk: evaluering av et etterutdanningsprosjekt skoleåret 1987/88. Oslo: Grunnskolerådet.
x
År
1989
Tittel
Prosessorientert skrivepedagogikk: evaluering av et etterutdanningsprosjekt skoleåret 1987/88
Forfatter(e)
Grunnskolerådet
Sider
73
Forlag
Grunnskolerådet
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
910004269
Skrivbib pub.nr.
892
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
prosessorientert skriving
liberg, c.Liberg, C. (19901990). Learning to read and write. (Doktoravhandling, Uppsala Universitet). Uppsala.
x
År
1990
Tittel
Learning to read and write
Forfatter(e)
Liberg, Caroline
Sider
vii, 206
Institusjon
Uppsala Universitet
Utgivelsessted
Uppsala
ISBN
91-630-0197-7
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
901010723
Skrivbib pub.nr.
62
Publikasjonstype
Doktoravhandling
Kategorier
Førskole | Skriving i utdanning | Grunnskole 1-4 | Grunnskole |
Nøkkelord
barnetekster , første skriveopplæring , sjanger , tekstlingvistikk
Bibliografisk note
Avhandling (doktorgrad) - Uppsala universitetet,
Øgreid, a.k.Øgreid, A.K. (20052005). Struktur og sammenheng i argumenterende elevtekster: makrostrukturer og referentkopling i tiendeklassetekster. (Hovedoppgave, Universitetet i Oslo). Oslo.
x
År
2005
Tittel
Struktur og sammenheng i argumenterende elevtekster: makrostrukturer og referentkopling i tiendeklassetekster
Forfatter(e)
Øgreid, Anne Kristine
Sider
162
Institusjon
Universitetet i Oslo
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
051753642
Skrivbib pub.nr.
1585
Publikasjonstype
Hovedoppgave
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole 8-10 | Grunnskole |
Nøkkelord
argumenterende skriving , eksamen , elevtekster , tekstlingvistikk , vurdering
Bibliografisk note
Hovedoppgave i nordisk språk
løvland, a.Løvland, A. (20062006). Samansette elevtekstar: klasserommet som arena for multimodal tekstskaping. (Doktoravhandling, Høgskolen i Agder). Kristiansand.
x
År
2006
Tittel
Samansette elevtekstar: klasserommet som arena for multimodal tekstskaping
Forfatter(e)
Løvland, Anne
Sider
323
Institusjon
Høgskolen i Agder
Utgivelsessted
Kristiansand
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
061596515
Skrivbib pub.nr.
64
Publikasjonstype
Doktoravhandling
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole |
Nøkkelord
elevtekster
Bibliografisk note
Avhandling (dr.art.) Utgiver: Høgskolen i Agder, Fakultet for humanistiske fag
melin-køpilæ, c.Melin-Köpilä, C. (19961996). Om normer och normkonflikter i finlandssvenskan: språkliga studier med utgångspunkt i nutida elevtexter. (Doktoravhandling, Uppsala universitet). Uppsala.
x
År
1996
Tittel
Om normer och normkonflikter i finlandssvenskan: språkliga studier med utgångspunkt i nutida elevtexter
Forfatter(e)
Melin-Köpilä, Christina
Sider
234
Institusjon
Uppsala universitet
Utgivelsessted
Uppsala
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
970240007
Skrivbib pub.nr.
65
Publikasjonstype
Doktoravhandling
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
grammatikk , rettskriving , språknormer
Bibliografisk note
Avhandling (doktorgrad) Utgiver: Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet
nilsson, n.e.Nilsson, N.E. (20022002). Skriv med egna ord: en studie av läroprocesser när elever i grundskolans senare år skriver "forskningsrapporter". (Doktoravhandling, Malmö högskola). Malmö.
x
År
2002
Tittel
Skriv med egna ord: en studie av läroprocesser när elever i grundskolans senare år skriver "forskningsrapporter"
Forfatter(e)
Nilsson, Nils-Erik
Sider
239
Institusjon
Malmö högskola
Utgivelsessted
Malmö
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
022924841
Skrivbib pub.nr.
66
Publikasjonstype
Doktoravhandling
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole 8-10 | Grunnskole |
Nøkkelord
fagskriving , rapportskriving , skrive for å lære
Bibliografisk note
Avhandling (doktorgrad) Utgiver: Området för lärarutbildning, Malmö högskola
johnsen, r.Johnsen, R. (20092009). Rettskrivingsstudiar etter 1980: ein komparativ analyse av studiar i nynorsk og bokmål. (Masteroppgave, Universitetet i Oslo). Oslo.
x
År
2009
Tittel
Rettskrivingsstudiar etter 1980: ein komparativ analyse av studiar i nynorsk og bokmål
Forfatter(e)
Johnsen, Randi
Sider
141
Institusjon
Universitetet i Oslo
Utgivelsessted
Oslo
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-22876
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
093527950
Skrivbib pub.nr.
1598
Publikasjonstype
Masteroppgave
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
rettskriving , skriftnormal
Bibliografisk note
Masteroppgave i nordiskdidaktikk
christie, n.Christie, N. (19831983). Tolv råd om skriving. Oslo: Universitetet i Oslo, Kvinneretten.
x
År
1983
Tittel
Tolv råd om skriving
Forfatter(e)
Christie, Nils
Sider
4
Forlag
Universitetet i Oslo, Kvinneretten
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
932790259
Skrivbib pub.nr.
977
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
_Universitet og høgskole | Skriving i utdanning |
Nøkkelord
akademisk skriving , skriveråd
langeland, g.Langeland, G. (19831983). Lær oss å lese: lese- og skrivevansker hos unge og voksne. Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1983
Tittel
Lær oss å lese: lese- og skrivevansker hos unge og voksne
Forfatter(e)
Langeland, Gerd
Sider
84
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-06463-8
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
834040700
Skrivbib pub.nr.
978
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i arbeids- og organisasjonsliv | Skriving i privatlivet | Skriving i utdanning |
Nøkkelord
skrivevansker
Bibliografisk note
Fra 2. oppl. er forfatterens navn Gerd Langeland
penne, s.Penne, S. (20062006). Profesjonsfaget norsk i en endringstid: norsk på ungdomstrinnet: å konstruere mening, selvforståelse og identitet gjennom språk og tekster: fagets rolle i etidentitsperspektiv, i et likhet- og et ulikhetsperspektiv. (Doktoravhandling, Universitet i Oslo). Oslo.
x
År
2006
Tittel
Profesjonsfaget norsk i en endringstid: norsk på ungdomstrinnet: å konstruere mening, selvforståelse og identitet gjennom språk og tekster: fagets rolle i etidentitsperspektiv, i et likhet- og et ulikhetsperspektiv
Forfatter(e)
Penne, Sylvi
Sider
400
Institusjon
Universitet i Oslo
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
061152935
Skrivbib pub.nr.
68
Publikasjonstype
Doktoravhandling
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole 8-10 | Grunnskole |
Nøkkelord
skriveopplæring
Bibliografisk note
Avhandling (dr. polit.) Utgiver: Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitet i Oslo
rasmussen, i.Rasmussen, I. (20052005). Project work and ICT: studying learning as participation trajectories. (Doktoravhandling, Universitetet i Oslo). [Oslo].
x
År
2005
Tittel
Project work and ICT: studying learning as participation trajectories
Forfatter(e)
Rasmussen, Ingvill
Sider
272
Institusjon
Universitetet i Oslo
Utgivelsessted
[Oslo]
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
052098303
Skrivbib pub.nr.
69
Publikasjonstype
Doktoravhandling
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
digitale tekster
Bibliografisk note
Avhandling (dr. polit.) Utgiver: Faculty of Education, University of Oslo
ridderstrøm, h.Ridderstrøm, H. (20032003). På vei til multimediale skrivepraksiser: ungdommers tekster på Verdensveven i didaktisk perspektiv. (Doktoravhandling, Universitetet i Trondheim). Trondheim.
x
År
2003
Tittel
På vei til multimediale skrivepraksiser: ungdommers tekster på Verdensveven i didaktisk perspektiv
Forfatter(e)
Ridderstrøm, Helge
Sider
525
Institusjon
Universitetet i Trondheim
Utgivelsessted
Trondheim
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
031440894
Skrivbib pub.nr.
70
Publikasjonstype
Doktoravhandling
Kategorier
Skriving i utdanning | Videregående |
Nøkkelord
digital skriving , hjemmesider
Bibliografisk note
Avhandling Utgiver: Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, Det historisk-filosofiske fakultet, NTNU
sjødoff, i.l.Sjödoff, I.L. (19891989). Med svenska som mål: effekter av två undervisningsprogram på invandrarelevers svenska i skrift. (Doktoravhandling, Uppsala universitet). Uppsala.
x
År
1989
Tittel
Med svenska som mål: effekter av två undervisningsprogram på invandrarelevers svenska i skrift
Forfatter(e)
Sjödoff, Inga-Liese
Sider
163
Institusjon
Uppsala universitet
Utgivelsessted
Uppsala
ISBN
91-506-0730-8
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
900426470
Skrivbib pub.nr.
71
Publikasjonstype
Doktoravhandling
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
andrespråksskriving
Bibliografisk note
Avhandling (doktorgrad) fra Institutionen för nordiska språk
strømquist, s.Strömquist, S. (19871987). Styckevis och helt: om styckeindelningens roll i skrivprocessen och bruket avnytt stycke i svenska elevuppsatser = Paragraphs - the wholestory : the role of paragraphing in the writing process and the use of new paragraphs in Swedish schoolchildren's essays. Malmö: Liber.
x
År
1987
Tittel
Styckevis och helt: om styckeindelningens roll i skrivprocessen och bruket avnytt stycke i svenska elevuppsatser = Paragraphs - the wholestory : the role of paragraphing in the writing process and the use of new paragraphs in Swedish schoolchildren's essays
Forfatter(e)
Strömquist, Siv
Sider
230
Forlag
Liber
Utgivelsessted
Malmö
ISBN
91-40-60677-5
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
872207706
Skrivbib pub.nr.
72
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Videregående |
Nøkkelord
elevtekster , tekstlingvistikk
Bibliografisk note
Avh. (doktorgrad) - Uppsala universitet, 1987.
trageton, a.Trageton, A. (20032003). Å skrive seg til lesing: IKT i småskolen. Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
2003
Tittel
Å skrive seg til lesing: IKT i småskolen
Forfatter(e)
Trageton, Arne
Sider
317
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-15-00368-0
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
030554160
Skrivbib pub.nr.
73
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole 1-4 | Grunnskole |
Nøkkelord
digital skriving , første skriveopplæring
wittek, l.Wittek, L. (20072007). Mappe som redskap for læring i høyere utdanning: strukturer, kulturell praksis og deltakelsesbaner. (Doktoravhandling, Universitetet i Oslo). Oslo.
x
År
2007
Tittel
Mappe som redskap for læring i høyere utdanning: strukturer, kulturell praksis og deltakelsesbaner
Forfatter(e)
Wittek, Line
Sider
333
Institusjon
Universitetet i Oslo
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
071338055
Skrivbib pub.nr.
77
Publikasjonstype
Doktoravhandling
Kategorier
_Universitet og høgskole | Skriving i utdanning |
Nøkkelord
loggskriving , mapper , skrive for å lære
Bibliografisk note
Avhandling (ph.d.) Utgiver: Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
bech-karlsen, j.Bech-Karlsen, J. (19981998). Jeg skriver, altså er jeg: en bok for fagskriveren som vil fortelle. Oslo: Tano Aschehoug.
x
År
1998
Tittel
Jeg skriver, altså er jeg: en bok for fagskriveren som vil fortelle
Forfatter(e)
Bech-Karlsen, Jo
Sider
119
Forlag
Tano Aschehoug
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-518-3775-8
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
98098890x
Skrivbib pub.nr.
78
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Profesjonell skriving | Faglitterær skriving |
Nøkkelord
fagskriving , fortellinger
josephson, o.Josephson, O. (Red.). (19961996). Arbetarna tar ordet: språk och kommunikation i tidig arbetarrörelse. Stockholm: Carlsson.
x
År
1996
Tittel
Arbetarna tar ordet: språk och kommunikation i tidig arbetarrörelse
Redaktør(er)
Josephson, Olle
Sider
367
Forlag
Carlsson
Utgivelsessted
Stockholm
ISBN
91-7203-082-8
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
981526047
Skrivbib pub.nr.
79
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i arbeids- og organisasjonsliv |
Nøkkelord
politikk , retorikk
Bibliografisk note
Redigert bok. EndNote brukere må selv endre referansetypen til 'Edited book'.
hedeboe, b.Hedeboe, B. (20052005). Juggling with Metaphor in the Written World. I K.L. Berge, E. Maagerø & M.A.K. Halliday (Red.), Semiotics from the North (s. 49-67). Oslo: Novus forlag.
x
År
2005
Tittel
Juggling with Metaphor in the Written World
Forfatter(e)
Hedeboe, Bodil
Boktittel
Semiotics from the North
Redaktør(er)
Berge, Kjell Lars, Maagerø, Eva & Halliday, Michael Alexander Kirkwood
Sider
49-67
Forlag
Novus forlag
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
978-82-7099-418-2
Finn boka i ORIA
051406314
Skrivbib pub.nr.
2033
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
|Generelt om skriving |
Nøkkelord
grammatikk , systemisk-funksjonell lingvistikk (SFL)
karlsson, a.m.Karlsson, A.M. (20052005). Variation as text politics: Five store texts and their roles in the new work order. I K.L. Berge, E. Maagerø & M.A.K. Halliday (Red.), Semiotics from the North: Nordic approaches to systemic functional linguistics (s. 87-100). Oslo: Novus forlag.
x
År
2005
Tittel
Variation as text politics: Five store texts and their roles in the new work order
Forfatter(e)
Karlsson, Anna-Malin
Boktittel
Semiotics from the North: Nordic approaches to systemic functional linguistics
Redaktør(er)
Berge, Kjell Lars, Maagerø, Eva & Halliday, Michael Alexander Kirkwood
Sider
87-100
Forlag
Novus forlag
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
978-82-7099-418-2
Finn boka i ORIA
051406314
Skrivbib pub.nr.
2034
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Skriving i arbeids- og organisasjonsliv |
Nøkkelord
literacy , skriftkultur , tekstkulturer
herrlitz, w.Herrlitz, W., ongstad, s.Ongstad, S. & ven, p.h.Ven, P.H. (Red.). (20072007). Research on mother tongue education in a comparative international perspective: theoretical and methodological issues. Amsterdam: Rodopi.
x
År
2007
Tittel
Research on mother tongue education in a comparative international perspective: theoretical and methodological issues
Redaktør(er)
Herrlitz, Wolfgang, Ongstad, Sigmund & Ven, Piet-Hein van de
Sider
282
Forlag
Rodopi
Utgivelsessted
Amsterdam
ISBN
978-90-420-2278-2
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
071341102
Skrivbib pub.nr.
1329
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
morsmålsdidaktikk
Bibliografisk note
Redigert bok. EndNote brukere må selv endre referansetypen til 'Edited book'.
elsness, t.f.Elsness, T.F. (19971997). "Meningsfylte tekster" og den grunnleggende lese- og skriveopplæringen. I I. Austad (Red.), Mening i tekst (s. 217-255). Oslo: Cappelen akademisk forlaget.
x
År
1997
Tittel
"Meningsfylte tekster" og den grunnleggende lese- og skriveopplæringen
Forfatter(e)
Elsness, Turid Fosby
Boktittel
Mening i tekst
Redaktør(er)
Austad, Ingolv
Sider
217-255
Forlag
Cappelen akademisk forlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-02-23207-4
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
981560830
Skrivbib pub.nr.
871
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole 1-4 | Grunnskole |
Nøkkelord
første skriveopplæring , tekstskaping
bostad, f.Bostad, F. (19981998). Teknologiens uunnværlige kontekst: et semiotisk perspektiv på meningsskaping i hypermedier. (Doktoravhandling, NTNU). Trondheim.
x
År
1998
Tittel
Teknologiens uunnværlige kontekst: et semiotisk perspektiv på meningsskaping i hypermedier
Forfatter(e)
Bostad, Finn
Sider
335
Institusjon
NTNU
Utgivelsessted
Trondheim
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
99011967x
Skrivbib pub.nr.
83
Publikasjonstype
Doktoravhandling
Kategorier
|Generelt om skriving |
Nøkkelord
digital skriving , hypermedier , hypertekst , semiotikk , skriveteknologier
Bibliografisk note
Avhandling (dr. art.) Utgiver: Institutt for anvendt språkvitenskap, Det historisk-filosofiske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet
dysthe, o.Dysthe, O., hertzberg, f.Hertzberg, F. & hoel, t.l.Hoel, T.L. (20022002). Skriva för att lära: skrivande i högre utbildning. Lund: Studentlitteratur.
x
År
2002
Tittel
Skriva för att lära: skrivande i högre utbildning
Forfatter(e)
Dysthe, Olga, Hertzberg, Frøydis & Hoel, Torlaug Løkensgard
Sider
209
Forlag
Studentlitteratur
Utgivelsessted
Lund
ISBN
91-44-04114-4
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
030867924
Skrivbib pub.nr.
85
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
_Universitet og høgskole | Skriving i utdanning |
Nøkkelord
akademisk skriving , skrive for å lære
tønnessen, e.s.Tønnessen, E.S. (20102010). Sammensatte tekster: barns tekstpraksis. Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
2010
Tittel
Sammensatte tekster: barns tekstpraksis
Forfatter(e)
Tønnessen, Elise Seip
Sider
288
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
978-82-15-01719-8
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
101608357
Skrivbib pub.nr.
2065
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Videregående | Grunnskole |
Nøkkelord
digital skriving , grunnleggende ferdigheter , multimodale tekster
eritsland, a.g.Eritsland, A.G. (20082008). Samskriving: ny veg i skriveopplæringa. Oslo: Samlaget.
x
År
2008
Tittel
Samskriving: ny veg i skriveopplæringa
Forfatter(e)
Eritsland, Alf Gunnar
Sider
201
Forlag
Samlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
978-82-521-7155-6
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
080705227
Skrivbib pub.nr.
2066
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole 1-4 | Grunnskole 5-7 | Grunnskole 8-10 | Grunnskole |
Nøkkelord
prosessorientert skriving , respons , samarbeidsskriving
eksamenssekretariatet, Eksamenssekretariatet, (19991999). Veiledning i vurdering i norsk. Oslo: Eksamenssekretariatet.
x
År
1999
Tittel
Veiledning i vurdering i norsk
Forfatter(e)
Eksamenssekretariatet
Sider
15
Forlag
Eksamenssekretariatet
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
000205826
Skrivbib pub.nr.
602
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Videregående |
Nøkkelord
metodisk veiledning , norskfaget , vurdering
berg, t.Berg, T. & guldal, r.Guldal, R. (19931993). Alle tiders norsk: grunnbok : tekstkunnskap : språkkunnskap. Oslo: Aschehoug.
x
År
1993
Tittel
Alle tiders norsk: grunnbok : tekstkunnskap : språkkunnskap
Forfatter(e)
Berg, Tove & Guldal, Reidunn
Sider
219
Forlag
Aschehoug
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-03-13896-9
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
930640381
Skrivbib pub.nr.
750
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
berge, k.l.Berge, K.L., evensen, l.s.Evensen, L.S. & thygesen, r.Thygesen, R. (20062006). Nasjonale prøver i skriving - veien videre?. Utdanning(1), s.66-67.
x
År
2006
Tittel
Nasjonale prøver i skriving - veien videre?
Forfatter(e)
Berge, Kjell Lars, Evensen, Lars Sigfred & Thygesen, Ragnar
Tidsskrift
Utdanning
Nummer
1
Sider
66-67
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
383354
Skrivbib pub.nr.
1243
Publikasjonstype
Tidsskriftartikkel
Kategorier
Skriving i utdanning | Offentlig mening, debatt |
Nøkkelord
debatt om skriveutvikling og skriveforskning , skriveprøver , vurdering
smidt, j.Smidt, J. (19961996). Fornyelsens konflikter: skriveopplæring i videregående skole i 90-åra. Oslo: Cappelen akademisk forlag.
x
År
1996
Tittel
Fornyelsens konflikter: skriveopplæring i videregående skole i 90-åra
Forfatter(e)
Smidt, Jon
Sider
285
Forlag
Cappelen akademisk forlag
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-456-0090-3
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
961356715
Skrivbib pub.nr.
1054
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Videregående |
Nøkkelord
klasseromsforskning , prosessorientert skriving
moslet, i.Moslet, I. (20042004). Sakprega tekst: arbeid på ulike tekstnivåer. I P.H. Bjørkeng & I. Moslet (Red.), Norskdidaktikk: tekstnær og elevnær undervisning (s. 299-332). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
2004
Tittel
Sakprega tekst: arbeid på ulike tekstnivåer
Forfatter(e)
Moslet, Inge
Boktittel
Norskdidaktikk: tekstnær og elevnær undervisning
Redaktør(er)
Bjørkeng, Peer Harry & Moslet, Inge
Sider
299-332
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
978-82-15-00578-2
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
04169614x
Finn boka i ORIA
040616908
Skrivbib pub.nr.
1049
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Førskole | Skriving i utdanning |
Nøkkelord
fagskriving
halse, m.e.Halse, M.E. (19931993). Loggen, novellen og jentene: Ansatser til en Bakhtinsk lesing av en prosessorientert skrivekultur. I I. Moslet & L.S. Evensen (Red.), Skrivepedagogsk fornying (s. 49-100). Oslo: Ad Notam Gyldendal : NAVFs program for utdanningsforskning.
x
År
1993
Tittel
Loggen, novellen og jentene: Ansatser til en Bakhtinsk lesing av en prosessorientert skrivekultur
Forfatter(e)
Halse, Marte Engdal
Boktittel
Skrivepedagogsk fornying
Redaktør(er)
Moslet, Inge & Evensen, Lars Sigfred
Sider
49-100
Forlag
Ad Notam Gyldendal : NAVFs program for utdanningsforskning
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-417-0326-0
Finn boka i ORIA
940159996
Skrivbib pub.nr.
91
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
kjønn , prosessorientert skriving , tekstkulturer
larsson, k.Larsson, K. (19841984). Skrivförmåga: studier i svenskt elevspråk. (Doktoravhandling, Uppsala universitet). Malmö.
x
År
1984
Tittel
Skrivförmåga: studier i svenskt elevspråk
Forfatter(e)
Larsson, Kent
Sider
445
Institusjon
Uppsala universitet
Utgivelsessted
Malmö
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
854085939
Skrivbib pub.nr.
97
Publikasjonstype
Doktoravhandling
Kategorier
Skriving i utdanning | Videregående | Grunnskole |
Nøkkelord
skriveferdigheter , skrivekompetanse
Bibliografisk note
"Omarbetad/tryckt utgåva av tidigare stencilerad doktorsavhandling framlagd vid filosofiska fakulteten vid 1982". - Tittelbladets bakside. Utgiver: Liber Förlag
bjørlykke, b.Bjørlykke, B. (19961996). Barnespråk og barnekultur opp til sju år. Oslo: Cappelen akademisk forlag.
x
År
1996
Tittel
Barnespråk og barnekultur opp til sju år
Forfatter(e)
Bjørlykke, Bjørn
Sider
213
Forlag
Cappelen akademisk forlag
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-456-0060-1
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
960660119
Skrivbib pub.nr.
1192
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Førskole | Skriving i utdanning |
Nøkkelord
barnetekster , første skriveopplæring
mehlum, a.Mehlum, A. (20042004). Sakprega tekst: sjangervalg og skrivesituasjon. I P.H. Bjørkeng & I. Moslet (Red.), Norskdidaktikk: tekstnær og elevnær undervisning (s. 339-344). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
2004
Tittel
Sakprega tekst: sjangervalg og skrivesituasjon
Forfatter(e)
Mehlum, Anders
Boktittel
Norskdidaktikk: tekstnær og elevnær undervisning
Redaktør(er)
Bjørkeng, Peer Harry & Moslet, Inge
Sider
339-344
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
978-82-15-00578-2
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
041696166
Finn boka i ORIA
040616908
Skrivbib pub.nr.
1047
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Førskole | Skriving i utdanning |
Nøkkelord
fagskriving
ongstad, s.Ongstad, S. (19961996). Sjanger, posisjonering og oppgaveideologier: et teoretisk-empirisk bidrag til et tverrfaglig, semiotisk og didaktisk sjangerbegrep. (Doktoravhandling, NTNU). Trondheim.
x
År
1996
Tittel
Sjanger, posisjonering og oppgaveideologier: et teoretisk-empirisk bidrag til et tverrfaglig, semiotisk og didaktisk sjangerbegrep
Forfatter(e)
Ongstad, Sigmund
Sider
IX, 496, 21
Institusjon
NTNU
Utgivelsessted
Trondheim
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
092049516
Skrivbib pub.nr.
100
Publikasjonstype
Doktoravhandling
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
kommunikasjon , sjanger
Bibliografisk note
Avhandling (dr. art.) Utgiver: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
skriveprosjekt-oslo, Skriveprosjekt-Oslo, (19891989). Fagskriving: eksempler på prosesskriving fra SKRIO-prosjektet. Oslo: SKRIO/SLS.
x
År
1989
Tittel
Fagskriving: eksempler på prosesskriving fra SKRIO-prosjektet
Forfatter(e)
Skriveprosjekt-Oslo
Sider
63 bl.
Forlag
SKRIO/SLS
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
03103537x
Skrivbib pub.nr.
105
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Videregående | Grunnskole |
Nøkkelord
fagskriving
smidt, j.Smidt, J. (20092009). Overgang: skrivekulturer på ungdomstrinnet og i videregående skole. I O.K. Haugaløkken, L.S. Evensen, F. Hertzberg & H. Otnes (Red.), Tekstvurdering som didaktisk utfordring (s. 63-73). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
2009
Tittel
Overgang: skrivekulturer på ungdomstrinnet og i videregående skole
Forfatter(e)
Smidt, Jon
Boktittel
Tekstvurdering som didaktisk utfordring
Redaktør(er)
Haugaløkken, Ove Kristian, Evensen, Lars Sigfred, Hertzberg, Frøydis & Otnes, Hildegunn
Sider
63-73
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
978-82-15-01419-7
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
091847109
Finn boka i ORIA
091725119
Skrivbib pub.nr.
106
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Studieforberedende | Yrkesforberedende | _Universitet og høgskole | Skriving i utdanning | Videregående | Grunnskole 8-10 | Grunnskole |
Nøkkelord
skrivekulturer
evensen, l.s.Evensen, L.S. (20042004). Vi trenger en kritisk lærerdialog om nasjonale skriveprøver. Utdanning(5), s.60-63.
x
År
2004
Tittel
Vi trenger en kritisk lærerdialog om nasjonale skriveprøver
Forfatter(e)
Evensen, Lars Sigfred
Tidsskrift
Utdanning
Nummer
5
Sider
60-63
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
343781
Skrivbib pub.nr.
1241
Publikasjonstype
Tidsskriftartikkel
Kategorier
Skriving i utdanning | Offentlig mening, debatt |
Nøkkelord
skriveprøver
eneskær, b.Eneskär, B. (19961996). Forskning kring tolv års centrala prov i svenska för treåriga linjer 1984-1995. Malmö: Lärarhögskolan.
x
År
1996
Tittel
Forskning kring tolv års centrala prov i svenska för treåriga linjer 1984-1995
Forfatter(e)
Eneskär, Barbro
Sider
284
Forlag
Lärarhögskolan
Utgivelsessted
Malmö
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
960938419
Skrivbib pub.nr.
1061
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
skriveprøver
tungland, h.Å.Tungland, H.Å. (19841984). Mange mener nok kanskje at det ofte ville vært en fordel om du hadde vært litt mindre påståelig: om modalitet i skolestiler. (Hovedoppgave, Universitetet i Oslo). Oslo.
x
År
1984
Tittel
Mange mener nok kanskje at det ofte ville vært en fordel om du hadde vært litt mindre påståelig: om modalitet i skolestiler
Forfatter(e)
Tungland, Haldis Ånestad
Sider
VII, 139 bl.
Institusjon
Universitetet i Oslo
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
932453759
Skrivbib pub.nr.
109
Publikasjonstype
Hovedoppgave
Kategorier
Skriving i utdanning | Videregående |
Nøkkelord
modalitet , tekstlingvistikk
Bibliografisk note
Hovedoppgave i nordisk
wiggen, g.Wiggen, G. (19821982). Rettskrivings-studier, 1. Oslo: Novus.
x
År
1982
Tittel
Rettskrivings-studier, 1
Forfatter(e)
Wiggen, Geirr
Forlag
Novus
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
823091023
Skrivbib pub.nr.
111
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Førskole | Skriving i utdanning |
Nøkkelord
rettskriving
Bibliografisk note
Del 2 utgitt som doktoravhandling, 1992
causse, d.m.Causse, D.M., saltbones, a.Saltbones, A. & natvig, s.Natvig, S. (19991999). Skriving i historiefaget - dialog og læring. Trondheim: NTNU, Program for lærerutdanning.
x
År
1999
Tittel
Skriving i historiefaget - dialog og læring
Forfatter(e)
Causse, Dagny Margrete, Saltbones, Arnhild & Natvig, Siri
Sider
93
Forlag
NTNU, Program for lærerutdanning
Utgivelsessted
Trondheim
ISBN
82-7923-008-4
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
99067455x
Skrivbib pub.nr.
917
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Vitenskapelig skriving | _Universitet og høgskole | Skriving i utdanning | Profesjonell skriving |
Nøkkelord
akademisk skriving , fagskriving , historiefaget
johnsen, e.b.Johnsen, E.B. (19861986). Kanskje et columbi egg: et program for norsk skriftlig i skolen. Oslo: Aschehoug.
x
År
1986
Tittel
Kanskje et columbi egg: et program for norsk skriftlig i skolen
Forfatter(e)
Johnsen, Egil Børre
Sider
69
Forlag
Aschehoug
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-03-12985-4
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
878002006
Skrivbib pub.nr.
855
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
debatt om skriveutvikling og skriveforskning , skriveundervisning
evensen, l.s.Evensen, L.S. & moslet, i.Moslet, I. (19911991). Nye samfunnsrammer, nye skolerammer - nytt innhold?. Trondheim: SESAM, Universitetet i Trondheim.
x
År
1991
Tittel
Nye samfunnsrammer, nye skolerammer - nytt innhold?
Forfatter(e)
Evensen, Lars Sigfred & Moslet, Inge
Sider
15
Forlag
SESAM, Universitetet i Trondheim
Utgivelsessted
Trondheim
ISBN
82-7570-013-2
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
911243070
Skrivbib pub.nr.
856
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
prosessorientert skriving
igland, m.a.Igland, M.A. (19911991). "Skriv om !"?: ein analyse av endringsstrategiar i elevtekstar. (Hovedoppgave, Universitetet i Oslo). Oslo.
x
År
1991
Tittel
"Skriv om !"?: ein analyse av endringsstrategiar i elevtekstar
Forfatter(e)
Igland, Mari-Ann
Institusjon
Universitetet i Oslo
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
910981590
Skrivbib pub.nr.
911
Publikasjonstype
Hovedoppgave
Kategorier
Studieforberedende | Skriving i utdanning | Videregående |
Nøkkelord
elevtekster , respons , tekstbearbeiding
evensen, l.s.Evensen, L.S. (19901990). What do the structures mean?: developing argumentative student writing : paper presented at the NORDWRITE Symposium, Hanaholmen, Finland, May 1990. Dragvoll: SESAM, Universitetet i Trondheim.
x
År
1990
Tittel
What do the structures mean?: developing argumentative student writing : paper presented at the NORDWRITE Symposium, Hanaholmen, Finland, May 1990
Forfatter(e)
Evensen, Lars Sigfred
Sider
14
Forlag
SESAM, Universitetet i Trondheim
Utgivelsessted
Dragvoll
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
931583543
Skrivbib pub.nr.
116
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
argumenterende skriving , skriveutvikling , tekstlingvistikk
smidt, j.Smidt, J. (19921992). Elevers skriving og læreres kommentarer til elevtekster i et interaksjonistisk perspektiv: innlegg på konferansen "Tekst i kontekst" Trondheim 25.-27.9.92. Trondheim: Allforsk.
x
År
1992
Tittel
Elevers skriving og læreres kommentarer til elevtekster i et interaksjonistisk perspektiv: innlegg på konferansen "Tekst i kontekst" Trondheim 25.-27.9.92
Forfatter(e)
Smidt, Jon
Sider
25
Forlag
Allforsk
Utgivelsessted
Trondheim
ISBN
82-7570-028-0
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
930591909
Skrivbib pub.nr.
117
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
elevtekster , respons , vurdering
igland, m.a.Igland, M.A. (20082008). Mens teksten blir til: ein kasusstudie av lærarkommentarar til utkast. (Doktoravhandling, Universitetet i Oslo). Oslo.
x
År
2008
Tittel
Mens teksten blir til: ein kasusstudie av lærarkommentarar til utkast
Forfatter(e)
Igland, Mari-Ann
Sider
449
Institusjon
Universitetet i Oslo
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
081091893
Skrivbib pub.nr.
118
Publikasjonstype
Doktoravhandling
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole 8-10 | Grunnskole |
Nøkkelord
argumenterende skriving , dialogisme , prosessorientert skriving , respons , skriveundervisning
Bibliografisk note
Avhandling (dr.philos.) Utgiver: Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo
ongstad, s.Ongstad, S. (Red.). (20062006). Fag og didaktikk i lærerutdanning: kunnskap i grenseland. Oslo: Universitetsforlag.
x
År
2006
Tittel
Fag og didaktikk i lærerutdanning: kunnskap i grenseland
Redaktør(er)
Ongstad, Sigmund
Sider
298
Forlag
Universitetsforlag
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
978-82-15-00911-7
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
05215307x
Skrivbib pub.nr.
548
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Bibliografisk note
Redigert bok. EndNote brukere må selv endre referansetypen til 'Edited book'.
smidt, j.Smidt, J. (19941994). Exam genres and discourse roles: two case studies from a writing classroom. Trondheim: Allforsk. Senter for samfunnsforskning.
x
År
1994
Tittel
Exam genres and discourse roles: two case studies from a writing classroom
Forfatter(e)
Smidt, Jon
Sider
38 bl.
Forlag
Allforsk. Senter for samfunnsforskning
Utgivelsessted
Trondheim
ISBN
82-7570-060-4
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
942767217
Skrivbib pub.nr.
120
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Videregående |
Nøkkelord
eksamen , elevtekster , klasseromsforskning
olsen, a.m.l.Olsen, A.M.L., simensen, a.m.Simensen, A.M. & sivertsen, e.Sivertsen, E. (Red.). (19921992). Om språk og utdanning: festskrift til Eva Sivertsen. Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1992
Tittel
Om språk og utdanning: festskrift til Eva Sivertsen
Redaktør(er)
Olsen, Anne-Marie Langvall, Simensen, Aud Marit & Sivertsen, Eva
Sider
237 s., port.
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-21587-3
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
921047312
Skrivbib pub.nr.
848
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
prosessorientert skriving
Bibliografisk note
Redigert bok. EndNote brukere må selv endre referansetypen til 'Edited book'.
gunnarsson, b.l.Gunnarsson, B.L. (19921992). Skrivande i yrkeslivet: en sociolingvistisk studie. Lund: Studentlitteratur.
x
År
1992
Tittel
Skrivande i yrkeslivet: en sociolingvistisk studie
Forfatter(e)
Gunnarsson, Britt-Louise
Sider
152
Forlag
Studentlitteratur
Utgivelsessted
Lund
ISBN
91-44-35761-3
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
932252389
Skrivbib pub.nr.
125
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i arbeids- og organisasjonsliv |
Nøkkelord
skriftkultur
holmqvist, b.Holmqvist, B. & kællgren, g.Källgren, G. (19861986). Postgirot som språkmiljö I: Beskrivning av arbetsplatsen: Språk och kommunikation i arbetet. Stockholm: Institutionen för nordiska språk.
x
År
1986
Tittel
Postgirot som språkmiljö I: Beskrivning av arbetsplatsen: Språk och kommunikation i arbetet
Forfatter(e)
Holmqvist, Berit & Källgren, Gunnel
Sider
124
Forlag
Institutionen för nordiska språk
Utgivelsessted
Stockholm
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
862092264
Skrivbib pub.nr.
126
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i arbeids- og organisasjonsliv | Profesjonell skriving |
Nøkkelord
skrivekulturer
Bibliografisk note
Utgiver: Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet
holmqvist, b.Holmqvist, B. (19861986). Postgirot som språkmiljö II: Beskrivning av arbetsspråket. (Doktoravhandling, Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet). Stockholm.
x
År
1986
Tittel
Postgirot som språkmiljö II: Beskrivning av arbetsspråket
Forfatter(e)
Holmqvist, Berit
Sider
129
Institusjon
Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet
Utgivelsessted
Stockholm
ISBN
91-86762-06-0
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
862092272
Skrivbib pub.nr.
127
Publikasjonstype
Doktoravhandling
Kategorier
Skriving i arbeids- og organisasjonsliv |
Bibliografisk note
Doktoravhandling
johansson, c.Johansson, C. (19971997). Kommunikation i ett företag: två dagar hos en avdelningschef. Uppsala: Forskningsgruppen för text- och fackspråksstudier, Uppsala universitet.
x
År
1997
Tittel
Kommunikation i ett företag: två dagar hos en avdelningschef
Forfatter(e)
Johansson, Catrin
Sider
45
Forlag
Forskningsgruppen för text- och fackspråksstudier, Uppsala universitet
Utgivelsessted
Uppsala
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
990490564
Skrivbib pub.nr.
128
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i arbeids- og organisasjonsliv |
Nøkkelord
fagskriving
hernwall, p.Hernwall, P. (20012001). Barns digitala rum: berättelse om e-post, chatt & Internet. (Doktoravhandling, Stockholms universitet). Stockholm.
x
År
2001
Tittel
Barns digitala rum: berättelse om e-post, chatt & Internet
Forfatter(e)
Hernwall, Patrik
Sider
246
Institusjon
Stockholms universitet
Utgivelsessted
Stockholm
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
011063440
Skrivbib pub.nr.
289
Publikasjonstype
Doktoravhandling
Kategorier
Skriving i privatlivet | Barneskriving |
Nøkkelord
barnetekster , digital skriving , e-post
Bibliografisk note
Avhandling (dr. philos) Utgiver: Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet
jensen, u.Jensen, U., rylander, s.Rylander, S. & lindblom, p.h.Lindblom, P.H. (20012001). Att skriva juridik: regler och råd. Uppsala: Iustus.
x
År
2001
Tittel
Att skriva juridik: regler och råd
Forfatter(e)
Jensen, Ulf, Rylander, Staffan & Lindblom, Per Henrik
Sider
115
Forlag
Iustus
Utgivelsessted
Uppsala
ISBN
91-7678-468-1
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
020545444
Skrivbib pub.nr.
131
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i arbeids- og organisasjonsliv |
Nøkkelord
argumenterende skriving , juridiske fag (juss) , skriveråd
strømquist, s.Strömquist, S. (19941994). Skrivboken: skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier. Malmö: Gleerup.
x
År
1994
Tittel
Skrivboken: skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier
Forfatter(e)
Strömquist, Siv
Sider
221
Forlag
Gleerup
Utgivelsessted
Malmö
ISBN
91-40-61794-7
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
951772651
Skrivbib pub.nr.
228
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
håndbøker , prosessorientert skriving
vinje, e.Vinje, E. (19921992). Utdanningsperspektiv på skriftkulturen: delrapport til utgreiing om norsk skriftkultur. Bergen: Nordisk institutt, Universitetet i Bergen.
x
År
1992
Tittel
Utdanningsperspektiv på skriftkulturen: delrapport til utgreiing om norsk skriftkultur
Forfatter(e)
Vinje, Eiliv
Sider
325
Forlag
Nordisk institutt, Universitetet i Bergen
Utgivelsessted
Bergen
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
921967233
Skrivbib pub.nr.
862
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
skriftkultur
linnarud, m.Linnarud, M. (Red.). (20002000). På spaning efter ämnets kärna: didaktiska tankar kring några skolämnen. Karlstad: Karlstads universitet, Ämnesdidaktiska forskargruppen.
x
År
2000
Tittel
På spaning efter ämnets kärna: didaktiska tankar kring några skolämnen
Redaktør(er)
Linnarud, Moira
Sider
77
Forlag
Karlstads universitet, Ämnesdidaktiska forskargruppen
Utgivelsessted
Karlstad
ISBN
91-89422-01-5
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
010206531
Skrivbib pub.nr.
786
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
skriveopplæring
Bibliografisk note
Redigert bok. EndNote brukere må selv endre referansetypen til 'Edited book'.
dysthe, o.Dysthe, O. (19921992). Elevsentrerte arbeidsformer: kva skal til for at elevane lærer? : analyse av språkleg og fagleg læringspotensiale i eit gruppearbeid, ein klassediskusjon og eit prosjektarbeid i vidaregåande skole. Tromsø: Universitetet i Tromsø, Avdeling for praktisk-pedagogisk utdanning.
x
År
1992
Tittel
Elevsentrerte arbeidsformer: kva skal til for at elevane lærer? : analyse av språkleg og fagleg læringspotensiale i eit gruppearbeid, ein klassediskusjon og eit prosjektarbeid i vidaregåande skole
Forfatter(e)
Dysthe, Olga
Sider
64
Forlag
Universitetet i Tromsø, Avdeling for praktisk-pedagogisk utdanning
Utgivelsessted
Tromsø
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
921173091
Skrivbib pub.nr.
819
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Videregående |
Nøkkelord
samarbeidsskriving
dahl, a.g.Dahl, A.G. (19931993). Oppgavekulturen i den videregående skolen, studieretningen for handels- og kontorfag: et fagdidaktisk studium av oppgavens rolle og funksjon i undervisningen. Hønefoss: SLHK.
x
År
1993
Tittel
Oppgavekulturen i den videregående skolen, studieretningen for handels- og kontorfag: et fagdidaktisk studium av oppgavens rolle og funksjon i undervisningen
Forfatter(e)
Dahl, Asle Gire
Sider
121
Forlag
SLHK
Utgivelsessted
Hønefoss
ISBN
82-91116-02-4
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
951484559
Skrivbib pub.nr.
139
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Studieforberedende | Skriving i utdanning | Videregående |
Nøkkelord
oppgaver , prosessorientert skriving , skrivekulturer , vurdering
dysthe, o.Dysthe, O. (19891989). Prosessorientert skriving i norsk: rapport om pedagogisk utviklingsarbeid ved Kongsbakken videregående skole 1987-89. Tromsø: Universitetet i Tromsø, Avdeling for praktisk-pedagogisk utdanning.
x
År
1989
Tittel
Prosessorientert skriving i norsk: rapport om pedagogisk utviklingsarbeid ved Kongsbakken videregående skole 1987-89
Forfatter(e)
Dysthe, Olga
Sider
1 b.
Forlag
Universitetet i Tromsø, Avdeling for praktisk-pedagogisk utdanning
Utgivelsessted
Tromsø
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
922392277
Skrivbib pub.nr.
816
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Videregående |
Nøkkelord
prosessorientert skriving
larsson, p.n.Larsson, P.N. (20112011). Biologiämnets texter: text, språk och lärande i et språkligt heterogen gymnasieklass. (Doktoravhandling, Malmö högskola). Malmö.
x
År
2011
Tittel
Biologiämnets texter: text, språk och lärande i et språkligt heterogen gymnasieklass
Forfatter(e)
Larsson, Pia Nygård
Sider
359
Institusjon
Malmö högskola
Utgivelsessted
Malmö
Lenke til fulltekst
http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1940571&fileOId=1962632
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
112764738
Skrivbib pub.nr.
2095
Publikasjonstype
Doktoravhandling
Kategorier
Studieforberedende | Skriving i utdanning | Videregående |
Bibliografisk note
Doktoravhandling i svensk med didaktisk fokus
karlsson, a.m.Karlsson, A.M. (19991999). Svenska chattares hemsidor, 1: Bruket. Stockholm: Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet.
x
År
1999
Tittel
Svenska chattares hemsidor, 1: Bruket
Forfatter(e)
Karlsson, Anna-Malin
Sider
76
Forlag
Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet
Utgivelsessted
Stockholm
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
00081539x
Skrivbib pub.nr.
853
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i privatlivet |
Nøkkelord
digital skriving , hjemmesider , skriftkultur
Bibliografisk note
TeFa rapport nr 29
vatn, g.Å.Vatn, G.Å. (19981998). Forståingsrom og relieff: forhandling om mening i arbeidsbeskrivelser. (Doktoravhandling, NTNU). Trondheim.
x
År
1998
Tittel
Forståingsrom og relieff: forhandling om mening i arbeidsbeskrivelser
Forfatter(e)
Vatn, Gunhild Åm
Sider
IX, 228, 80
Institusjon
NTNU
Utgivelsessted
Trondheim
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
981818374
Skrivbib pub.nr.
854
Publikasjonstype
Doktoravhandling
Kategorier
Skriving i arbeids- og organisasjonsliv | Skriving i utdanning |
Bibliografisk note
Avhandling (dr. art.) Sitater på engelsk Utgiver: Det historisk-filosofiske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
hertzberg, f.Hertzberg, F. (19901990). "- og denne Videnskab har man kaldet Grammatiken": tre studier i skolegrammatikkens historie. (Doktoravhandling, Universitetet i Oslo). Oslo.
x
År
1990
Tittel
"- og denne Videnskab har man kaldet Grammatiken": tre studier i skolegrammatikkens historie
Forfatter(e)
Hertzberg, Frøydis
Sider
345
Institusjon
Universitetet i Oslo
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
910036314
Skrivbib pub.nr.
145
Publikasjonstype
Doktoravhandling
Kategorier
Studieforberedende | Skriving i utdanning | Videregående | Grunnskole 1-4 | Grunnskole 5-7 | Grunnskole 8-10 | Grunnskole |
Nøkkelord
faghistorie , grammatikk
Bibliografisk note
Avhandling (doktorgrad) Utgiver: Institutt for nordistikk og litteraturvitenkap/Senter forlærerutdanning og skoletjeneste
blom, Ø.Blom, Ø. & johnsen, e.b.Johnsen, E.B. (Red.). (19871987). Vårt eget språk 3: Skriftspråket. Oslo: Aschehoug.
x
År
1987
Tittel
Vårt eget språk 3: Skriftspråket
Redaktør(er)
Blom, Øivind & Johnsen, Egil Børre
Sider
431
Forlag
Aschehoug
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-03-15110-8
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
881000760
Skrivbib pub.nr.
147
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Profesjonell skriving |
Nøkkelord
normer , skriftkultur
Bibliografisk note
Redigert bok. EndNote brukere må selv endre referansetypen til 'Edited book'.
martinsen, k.Martinsen, K. (20022002). Per han gikk til skolen - skrev han som en kar? : om kjønn som forklaringsfaktor for skriveinteresse og skriveresultater i ungdomsskolen : en kvalitativ undersøkelse. (Hovedoppgave, Universitetet i Oslo). Oslo.
x
År
2002
Tittel
Per han gikk til skolen - skrev han som en kar? : om kjønn som forklaringsfaktor for skriveinteresse og skriveresultater i ungdomsskolen : en kvalitativ undersøkelse
Forfatter(e)
Martinsen, Kirsti
Sider
154, 143
Institusjon
Universitetet i Oslo
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
030358752
Skrivbib pub.nr.
701
Publikasjonstype
Hovedoppgave
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole 8-10 | Grunnskole |
Nøkkelord
kjønn , skriveopplæring
Bibliografisk note
Hovedoppgave i nordisk fagdidaktikk
malmgren, g.Malmgren, G. (19921992). Gymnasiekulturer: lärare och elever om svenska och kultur. (Doktoravhandling, Lunds universitet). Lund.
x
År
1992
Tittel
Gymnasiekulturer: lärare och elever om svenska och kultur
Forfatter(e)
Malmgren, Gun
Sider
391
Institusjon
Lunds universitet
Utgivelsessted
Lund
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
922153302
Skrivbib pub.nr.
153
Publikasjonstype
Doktoravhandling
Kategorier
Studieforberedende | Skriving i utdanning | Videregående |
Bibliografisk note
Avhandling (doktorgrad) Utgiver: [G.Malmgren]
skjelbred, d.Skjelbred, D. (20062006). Elevens tekst: et utgangspunkt for skriveopplæring. Oslo: Landslaget for norskundervisning og Cappelen akademisk forlag.
x
År
2006
Tittel
Elevens tekst: et utgangspunkt for skriveopplæring
Forfatter(e)
Skjelbred, Dagrun
Sider
233
Forlag
Landslaget for norskundervisning og Cappelen akademisk forlag
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
978-82-02-24767-6
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
061130923
Skrivbib pub.nr.
640
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole 1-4 | Grunnskole 5-7 | Grunnskole 8-10 | Grunnskole |
Bibliografisk note
1. utg. 1992.- (LNUs skriftserie ; nr 63), 2. utg. 1999.- (LNUs skriftserie ; nr 126)
mo, t.Mo, T. (19831983). Dei litterære artiumsstilane: bakgrunn, genretrekk og utviklingstendensar. (Hovedoppgave, Universitetet i Bergen). Bergen.
x
År
1983
Tittel
Dei litterære artiumsstilane: bakgrunn, genretrekk og utviklingstendensar
Forfatter(e)
Mo, Torunn
Sider
199
Institusjon
Universitetet i Bergen
Utgivelsessted
Bergen
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
834093014
Skrivbib pub.nr.
156
Publikasjonstype
Hovedoppgave
Kategorier
Studieforberedende | Skriving i utdanning | Videregående |
Nøkkelord
eksamen , stilskriving , vurdering
Bibliografisk note
Hovedoppgave i nordisk. Har bibliografi.
thygesen, r.Thygesen, R. (20072007). De som sliter med skriften. I T.L. Hoel & S. Matre (Red.), Skrive for nåtid og framtid 1: Skriving i arbeidsliv og skole (s. 224-233). Trondheim: Tapir Akademisk forlag.
x
År
2007
Tittel
De som sliter med skriften
Forfatter(e)
Thygesen, Ragnar
Boktittel
Skrive for nåtid og framtid 1: Skriving i arbeidsliv og skole
Redaktør(er)
Hoel, Torlaug Løkensgard & Matre, Synnøve
Sider
224-233
Forlag
Tapir Akademisk forlag
Utgivelsessted
Trondheim
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
080041450
Finn boka i ORIA
070948348
Skrivbib pub.nr.
2279
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Skriving i utdanning | |Generelt om skriving |
Nøkkelord
skriveutvikling , skrivevansker
dysthe, o.Dysthe, O. (19971997). Skriving sett i lys av dialogisme: Teoretisk bakgrunn og konsekvensar for undervisning. I L.S. Evensen & T.L. Hoel (Red.), Skriveteorier og skolepraksis (s. 45-77). Oslo: Cappelen akademiske forlag.
x
År
1997
Tittel
Skriving sett i lys av dialogisme: Teoretisk bakgrunn og konsekvensar for undervisning
Forfatter(e)
Dysthe, Olga
Boktittel
Skriveteorier og skolepraksis
Redaktør(er)
Evensen, Lars Sigfred & Hoel, Torlaug Løkensgard
Sider
45-77
Forlag
Cappelen akademiske forlag
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-456-0353-8
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
040239411
Finn boka i ORIA
092058485
Skrivbib pub.nr.
652
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
dialogisme , skriveteorier
smidt, j.Smidt, J. (19921992). I grenseland: en studie av elevers og læreres arbeid med nye eksamensoppgaver i videregående skole AF. Trondheim: Allforsk.
x
År
1992
Tittel
I grenseland: en studie av elevers og læreres arbeid med nye eksamensoppgaver i videregående skole AF
Forfatter(e)
Smidt, Jon
Sider
149
Forlag
Allforsk
Utgivelsessted
Trondheim
ISBN
82-7570-027-2
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
930592131
Skrivbib pub.nr.
161
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Videregående |
Nøkkelord
eksamen , oppgaveskriving , reformer , skoleutvikling , vurdering
steinfeld, t.Steinfeld, T. (19861986). På skriftens vilkår: et bidrag til morsmålsfagets historie. Oslo: Landslaget for norskundervisning: Cappelen.
x
År
1986
Tittel
På skriftens vilkår: et bidrag til morsmålsfagets historie
Forfatter(e)
Steinfeld, Torill
Sider
244
Forlag
Landslaget for norskundervisning: Cappelen
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
863084699
Skrivbib pub.nr.
162
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
norskfaget , skrifthistorie , skriftkultur
Bibliografisk note
Inngår i Torill Steinfelds avhandling (doktorgrad) 1992
steffensen, b.Steffensen, B. (20112011). Hvad får man ud af at skrive?: en neuropsykologisk tilgang til skrivelyst. I S. Madsbjerg & K. Friis (Red.), Skrivelyst og læring (s. 39-51). København: Dansk Psykologisk forlag.
x
År
2011
Tittel
Hvad får man ud af at skrive?: en neuropsykologisk tilgang til skrivelyst
Forfatter(e)
Steffensen, Bo
Boktittel
Skrivelyst og læring
Redaktør(er)
Madsbjerg, Sigrid & Friis, Kirsten
Sider
39-51
Forlag
Dansk Psykologisk forlag
Utgivelsessted
København
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
142001724
Finn boka i ORIA
121520978
Skrivbib pub.nr.
2631
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
|Generelt om skriving |
bjar, l.Bjar, L. (Red.). (20082008). Det er språket som bestemmer!: læring og språkutvikling i grunnskolen. Bergen: Fagbokforlaget.
x
År
2008
Tittel
Det er språket som bestemmer!: læring og språkutvikling i grunnskolen
Redaktør(er)
Bjar, Louise
Sider
336
Forlag
Fagbokforlaget
Utgivelsessted
Bergen
ISBN
978-82-450-0615-5
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
080307795
Skrivbib pub.nr.
593
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole 8-10 | Grunnskole |
Nøkkelord
argumenterende skriving , fagskriving , skriveundervisning
Bibliografisk note
Redigert bok. EndNote brukere må selv endre referansetypen til 'Edited book'. Svensk originalutg.: [Lund] : Studentlitteratur, 2006
halvorsen, e.b.Halvorsen, E.B. (20072007). Fagskriving og fagforståelse hos tospråklige studenter: en studie av tekster i profesjonsutdanninger. Lillestrøm: Høgskolen i Akershus.
x
År
2007
Tittel
Fagskriving og fagforståelse hos tospråklige studenter: en studie av tekster i profesjonsutdanninger
Forfatter(e)
Halvorsen, Ellen Beate
Sider
136
Forlag
Høgskolen i Akershus
Utgivelsessted
Lillestrøm
ISBN
978-82-488-0028-6
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
071523383
Skrivbib pub.nr.
591
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
_Universitet og høgskole | Skriving i utdanning |
Nøkkelord
andrespråksskriving , fagskriving
haugaløkken, o.k.Haugaløkken, O.K., evensen, l.s.Evensen, L.S., hertzberg, f.Hertzberg, F. & otnes, h.Otnes, H. (Red.). (20092009). Tekstvurdering som didaktisk utfordring. Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
2009
Tittel
Tekstvurdering som didaktisk utfordring
Redaktør(er)
Haugaløkken, Ove Kristian, Evensen, Lars Sigfred, Hertzberg, Frøydis & Otnes, Hildegunn
Sider
164
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
978-82-15-01419-7
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
091725119
Skrivbib pub.nr.
592
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Studieforberedende | Skriving i utdanning | Videregående |
Nøkkelord
vurdering
Bibliografisk note
Redigert bok. EndNote brukere må selv endre til Edited book
taube, k.Taube, K. & roe, a.Roe, A. (20002000). Mappevurdering: undervisningsstrategi og vurderingsredskap. Oslo: Tano Aschehoug.
x
År
2000
Tittel
Mappevurdering: undervisningsstrategi og vurderingsredskap
Forfatter(e)
Taube, Karin & Roe, Astrid
Sider
84
Forlag
Tano Aschehoug
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
00079516x
Skrivbib pub.nr.
687
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole 1-4 | Grunnskole 5-7 | Grunnskole 8-10 | Grunnskole |
Nøkkelord
loggskriving , mapper , skrive for å lære
Bibliografisk note
1. norske. utg. 1998
bjørk, r.Björk, R. (19831983). Den historiska argumenteringen: konstruktion, narration och kolligation - förklaringsresonemang hos Nils Ahnlund och Erik Lönnroth. Uppsala: Distributor: Almqvist & Wiksell International.
x
År
1983
Tittel
Den historiska argumenteringen: konstruktion, narration och kolligation - förklaringsresonemang hos Nils Ahnlund och Erik Lönnroth
Forfatter(e)
Björk, Ragnar
Sider
340
Forlag
Distributor: Almqvist & Wiksell International
Utgivelsessted
Uppsala
ISBN
91-554-1432-x
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
834082179
Skrivbib pub.nr.
169
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
_Universitet og høgskole | Skriving i privatlivet | Skriving i utdanning |
Nøkkelord
argumenterende skriving , fagskriving , historiefaget
Bibliografisk note
Akad. avh. - Uppsala universitet.
dysthe, o.Dysthe, O. & igland, m.a.Igland, M.A. (19931993). Ord på nye spor: innføring i prosessorientert skrivepedagogikk. Oslo: Samlaget.
x
År
1993
Tittel
Ord på nye spor: innføring i prosessorientert skrivepedagogikk
Forfatter(e)
Dysthe, Olga & Igland, Mari-Ann
Sider
318
Forlag
Samlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-521-3879-9
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008010300028
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
931659647
Skrivbib pub.nr.
358
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
|Generelt om skriving |
Bibliografisk note
1. utg. 1987. Ny og utvidet utgave i samarbeid med Mari-Ann Igland
bjørk, l.a.Björk, L.A. & blomstrand, i.Blomstrand, I. (19991999). Tanke-, tal- och skrivprocesser: skriftlig och muntlig kommunikation för gymnasiet : lärarbok. Lund: Studentlitteratur.
x
År
1999
Tittel
Tanke-, tal- och skrivprocesser: skriftlig och muntlig kommunikation för gymnasiet : lärarbok
Forfatter(e)
Björk, Lennart A. & Blomstrand, Ingegerd
Sider
192
Forlag
Studentlitteratur
Utgivelsessted
Lund
ISBN
91-44-01186-5
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
971527830
Skrivbib pub.nr.
356
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Videregående |
Nøkkelord
prosessorientert skriving
lorentzen, r.t.Lorentzen, R.T. (20072007). Tekstskaping som dialog i barnehagen og på 1. og 2. trinn i skolen. I A. Håland & R.T. Lorentzen (Red.), Dialogar om tekst: praktisk arbeid med elevtekstar i norskfaget (s. 120-134). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
2007
Tittel
Tekstskaping som dialog i barnehagen og på 1. og 2. trinn i skolen
Forfatter(e)
Lorentzen, Rutt Trøite
Boktittel
Dialogar om tekst: praktisk arbeid med elevtekstar i norskfaget
Redaktør(er)
Håland, Anne & Lorentzen, Rutt Trøite
Sider
120-134
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
978-82-15-01080-9
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
080136052
Finn boka i ORIA
070544972
Skrivbib pub.nr.
790
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Førskole | Skriving i utdanning | Grunnskole |
Nøkkelord
barnetekster , første skriveopplæring , norskfaget , tekstskaping
blüsjø, m.Blåsjö, M. (20062006). Skrivteori och skrivforskning: en forskningsöversikt. Stockholm: Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet.
x
År
2006
Tittel
Skrivteori och skrivforskning: en forskningsöversikt
Forfatter(e)
Blåsjö, Mona
Sider
69
Forlag
Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet
Utgivelsessted
Stockholm
ISBN
91-86762-58-3
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
061741981
Skrivbib pub.nr.
173
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Profesjonell skriving |
Nøkkelord
forskningsoversikter , skriveteorier
breivega, k.r.Breivega, K.R. (20032003). Vitskaplege argumentasjonsstrategiar. Oslo: Norsk sakprosa i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.
x
År
2003
Tittel
Vitskaplege argumentasjonsstrategiar
Forfatter(e)
Breivega, Kjersti Rongen
Sider
271
Forlag
Norsk sakprosa i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-90954-23-9
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
031302939
Skrivbib pub.nr.
175
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Vitenskapelig skriving | Profesjonell skriving |
Nøkkelord
akademisk skriving , argumenterende skriving , fagskriving , historiefaget , medisin , språkvitenskap
Bibliografisk note
Undertittel på omslaget: Ein komparativ analyse av superstrukturelle konfigurasjonar i medisinske, historiske og språkvitskaplege artiklar. Opprinnelig levert som forfatterens avhandling (dr. art.)- Universitetet i Bergen, 2001, Bibliografi: s. 251-261
dysthe, o.Dysthe, O. (19961996). Det flerstämmiga klassrummet: att skriva och samtala för att lära. Lund: Studentlitteratur.
x
År
1996
Tittel
Det flerstämmiga klassrummet: att skriva och samtala för att lära
Forfatter(e)
Dysthe, Olga
Sider
264
Forlag
Studentlitteratur
Utgivelsessted
Lund
ISBN
91-44-61631-7
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
962419710
Skrivbib pub.nr.
176
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Videregående |
Nøkkelord
klasseromsforskning , skrive for å lære
Bibliografisk note
Denne utg., 1. oppl.
dysthe, o.Dysthe, O. (19951995). Det flerstemmige klasserommet: skriving og samtale for å lære. Oslo: Ad Notam Gyldendal : I samarbeid med NAVFs program for utdanningsforskning.
x
År
1995
Tittel
Det flerstemmige klasserommet: skriving og samtale for å lære
Forfatter(e)
Dysthe, Olga
Sider
246
Forlag
Ad Notam Gyldendal : I samarbeid med NAVFs program for utdanningsforskning
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-417-0394-5
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
950665460
Skrivbib pub.nr.
177
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Studieforberedende | Skriving i utdanning | Videregående | |Generelt om skriving |
Nøkkelord
flerstemmighet
Bibliografisk note
Fra 3. oppl. 2000 på Gyldendal akademisk
dysthe, o.Dysthe, O. (19961996). Ulike perspektiv på læring og læringsforskning: Innleiing. I O. Dysthe (Red.), Ulike perspektiv på læring og læringsforskning (s. 5-21). Oslo: Cappelen akademisk forlag.
x
År
1996
Tittel
Ulike perspektiv på læring og læringsforskning: Innleiing
Forfatter(e)
Dysthe, Olga
Boktittel
Ulike perspektiv på læring og læringsforskning
Redaktør(er)
Dysthe, Olga
Sider
5-21
Forlag
Cappelen akademisk forlag
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-456-0145-4
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
040161226
Finn boka i ORIA
961885971
Skrivbib pub.nr.
178
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
prosessorientert skriving , skrive for å lære
dysthe, o.Dysthe, O. (Red.). (19961996). Ulike perspektiv på læring og læringsforskning. Oslo: Cappelen akademisk forlag.
x
År
1996
Tittel
Ulike perspektiv på læring og læringsforskning
Redaktør(er)
Dysthe, Olga
Sider
242
Forlag
Cappelen akademisk forlag
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-456-0145-4
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
961885971
Skrivbib pub.nr.
179
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
prosessorientert skriving , skrive for å lære
Bibliografisk note
Redigert bok. EndNote brukere må selv endre referansetypen til 'Edited book'.
dysthe, o.Dysthe, O. & breistein, s.Breistein, S. (19991999). Fagskriving og rettleiing ved universitet: del 2: intervjustudie ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Bergen: Institutt for administrasjons- og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen.
x
År
1999
Tittel
Fagskriving og rettleiing ved universitet: del 2: intervjustudie ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen
Forfatter(e)
Dysthe, Olga & Breistein, Siri
Sider
82
Forlag
Institutt for administrasjons- og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen
Utgivelsessted
Bergen
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
022106103
Skrivbib pub.nr.
180
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
_Universitet og høgskole | Skriving i utdanning |
Nøkkelord
fagskriving
Bibliografisk note
Program for Læringsforskning, PLF rapport
evensen, l.s.Evensen, L.S. (19971997). Å skrive seg stor: Utvikling av koherens og sosial identitet i tidlig skriving. I L.S. Evensen & T.L. Hoel (Red.), Skriveteorier og skolepraksis (s. 155-178). Oslo: Cappelen akademiske forlag.
x
År
1997
Tittel
Å skrive seg stor: Utvikling av koherens og sosial identitet i tidlig skriving
Forfatter(e)
Evensen, Lars Sigfred
Boktittel
Skriveteorier og skolepraksis
Redaktør(er)
Evensen, Lars Sigfred & Hoel, Torlaug Løkensgard
Sider
155-178
Forlag
Cappelen akademiske forlag
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-456-0353-8
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
040239594
Finn boka i ORIA
092058485
Skrivbib pub.nr.
653
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Førskole | Skriving i utdanning | Grunnskole 1-4 | Grunnskole |
Nøkkelord
barnetekster , første skriveopplæring , skriveutvikling , tekstlingvistikk
sveen, m.b.Sveen, M.B. (20052005). Kjære 8.-klassing!: en studie av innhold, struktur og teksttyper i brev. (Hovedoppgave, Universitetet i Oslo). Oslo.
x
År
2005
Tittel
Kjære 8.-klassing!: en studie av innhold, struktur og teksttyper i brev
Forfatter(e)
Sveen, Marit Brodshaug
Sider
119
Institusjon
Universitetet i Oslo
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
051754711
Skrivbib pub.nr.
1584
Publikasjonstype
Hovedoppgave
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole 8-10 | Grunnskole |
Nøkkelord
brev , eksamen , elevtekster , sjanger
Bibliografisk note
Hovedoppgave i nordisk fagdidaktikk
hopperstad, m.h.Hopperstad, M.H. (19961996). Seksåringers tekstproduksjon som kommunikasjon. (Hovedoppgave, NTNU). Trondheim.
x
År
1996
Tittel
Seksåringers tekstproduksjon som kommunikasjon
Forfatter(e)
Hopperstad, Marit Holm
Sider
121
Institusjon
NTNU
Utgivelsessted
Trondheim
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
961745347
Skrivbib pub.nr.
852
Publikasjonstype
Hovedoppgave
Kategorier
Førskole | Skriving i utdanning |
Nøkkelord
multimodale tekster , sammensatte tekster
Bibliografisk note
Hovedoppgave i pedagogikk
lindeberg, a.c.Lindeberg, A.C., enkvist, n.e.Enkvist, N.E. & wikberg, k.Wikberg, K. (Red.). (19921992). Nordic research on text and discourse: NORDTEXT symposium 1990. Åbo: Åbo akademis förlag.
x
År
1992
Tittel
Nordic research on text and discourse: NORDTEXT symposium 1990
Redaktør(er)
Lindeberg, Ann-Charlotte, Enkvist, Nils Erik & Wikberg, Kay
Sider
287
Forlag
Åbo akademis förlag
Utgivelsessted
Åbo
ISBN
952-9616-05-8
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
930164202
Skrivbib pub.nr.
847
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
|Generelt om skriving |
Bibliografisk note
Redigert bok. EndNote brukere må selv endre referansetypen til 'Edited book'.
gunnarsson, b.l.Gunnarsson, B.L., linell, p.Linell, P. & nordberg, b.Nordberg, B. (Red.). (19971997). The Construction of professional discourse. New York: Longman.
x
År
1997
Tittel
The Construction of professional discourse
Redaktør(er)
Gunnarsson, Britt-Louise, Linell, Per & Nordberg, Bengt
Sider
328
Forlag
Longman
Utgivelsessted
New York
ISBN
0-582-25941-x
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
990541398
Skrivbib pub.nr.
186
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i arbeids- og organisasjonsliv | Profesjonell skriving |
Nøkkelord
fagskriving
Bibliografisk note
Redigert bok. EndNote brukere må selv endre referansetypen til 'Edited book'. De fleste artiklene bygger på innlegg ved en internasjonalkonferanse, Discourse and the Professions, i Uppsala 26-29 aug. 1992
mauranen, a.Mauranen, A. (19931993). Cultural differences in academic rhetoric: a textlinguistic study. Frankfurt am Main: Peter Lang.
x
År
1993
Tittel
Cultural differences in academic rhetoric: a textlinguistic study
Forfatter(e)
Mauranen, Anna
Sider
XI, 280
Forlag
Peter Lang
Utgivelsessted
Frankfurt am Main
ISBN
3-631-46474-6
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
950477648
Skrivbib pub.nr.
843
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Vitenskapelig skriving | Skriving i utdanning | Profesjonell skriving |
Nøkkelord
retorikk , skriftkultur , tekstlingvistikk
Bibliografisk note
Bibliografi: s. 269-280
hoel, t.l.Hoel, T.L. (20012001). Skriva och samtala: lärande genom responsgrupper. Lund: Studentlitteratur.
x
År
2001
Tittel
Skriva och samtala: lärande genom responsgrupper
Forfatter(e)
Hoel, Torlaug Løkensgard
Sider
278
Forlag
Studentlitteratur
Utgivelsessted
Lund
ISBN
91-44-01673-5
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
021431337
Skrivbib pub.nr.
189
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
loggskriving , mapper , prosessorientert skriving , skrive for å lære
hoel, t.l.Hoel, T.L. (19971997). Innoverretta og utoverretta skriveforsking og skriveteoriar. I L.S. Evensen & T.L. Hoel (Red.), Skriveteorier og skolepraksis (s. 3-44). Oslo: Cappelen akademiske forlag.
x
År
1997
Tittel
Innoverretta og utoverretta skriveforsking og skriveteoriar
Forfatter(e)
Hoel, Torlaug Løkensgard
Boktittel
Skriveteorier og skolepraksis
Redaktør(er)
Evensen, Lars Sigfred & Hoel, Torlaug Løkensgard
Sider
3-44
Forlag
Cappelen akademiske forlag
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-456-0353-8
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
040239365
Finn boka i ORIA
092058485
Skrivbib pub.nr.
190
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
skriveteorier
hultman, t.g.Hultman, T.G. & westman, m.Westman, M. (19921992). Gymnasistsvenska. Stockholm: Akademitryck.
x
År
1992
Tittel
Gymnasistsvenska
Forfatter(e)
Hultman, Tor G. & Westman, Margareta
Sider
269
Forlag
Akademitryck
Utgivelsessted
Stockholm
ISBN
91-86762-24-9
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
950187283
Skrivbib pub.nr.
191
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Videregående |
Nøkkelord
elevtekster , tekstlingvistikk
dysthe, o.Dysthe, O. & lied, l.i.Lied, L.I. (19991999). Skrivegrupper. Bergen: Universitetet i Bergen.
x
År
1999
Tittel
Skrivegrupper
Forfatter(e)
Dysthe, Olga & Lied, Liv Ingeborg
Sider
31
Forlag
Universitetet i Bergen
Utgivelsessted
Bergen
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
000361038
Skrivbib pub.nr.
724
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
_Universitet og høgskole | Skriving i utdanning |
Nøkkelord
skrivegrupper
Bibliografisk note
Del av serien Læring ved universitetet / Program for læringsforskning, Universitetet i Bergen
talsethagen, a.s.Talsethagen, A.S. (20082008). Fritekne eller utelatne?: fritaksregelen etter §3-6 i forskrift til opplæringslova :ein studie av kva sidemålsundervisning fritakselevane får, og kva implikasjonar fritaket kan ha for den ordinære sidemålsundervisninga på ungdomsskulen. (Masteroppgave, Universitetet i Oslo). Oslo.
x
År
2008
Tittel
Fritekne eller utelatne?: fritaksregelen etter §3-6 i forskrift til opplæringslova :ein studie av kva sidemålsundervisning fritakselevane får, og kva implikasjonar fritaket kan ha for den ordinære sidemålsundervisninga på ungdomsskulen
Forfatter(e)
Talsethagen, Astrid Syse
Sider
160
Institusjon
Universitetet i Oslo
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
091781264
Skrivbib pub.nr.
1595
Publikasjonstype
Masteroppgave
Kategorier
Skriving i utdanning | Videregående |
Nøkkelord
nynorsk og sidemål
Bibliografisk note
Masteroppgave i norskdidaktikk, ILS
trüvik, h.Traavik, H. (20142014). Den andre skrive- og leseopplæringa: skriving. I B.K. Jansson & H. Traavik (Red.), Norskboka 2: norsk for grunnskolelærerutdanning 1-7 (s. 83-111). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
2014
Tittel
Den andre skrive- og leseopplæringa: skriving
Forfatter(e)
Traavik, Hilde
Boktittel
Norskboka 2: norsk for grunnskolelærerutdanning 1-7
Redaktør(er)
Jansson, Benthe Kolberg & Traavik, Hilde
Sider
83-111
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
143563203
Finn boka i ORIA
141868686
Skrivbib pub.nr.
2601
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
_Universitet og høgskole | Skriving i utdanning | Grunnskole 5-7 | Grunnskole |
Nøkkelord
prosessorientert skriveopplæring , skrive for å lære , skriveopplæring , skriveutvikling
eneskær, b.Eneskär, B. (19901990). Forskning kring treåriga linjers centrala prov i svenska under åren 1984-1989. Malmö: Institutionen för pedagogik, Lärarhögskolan.
x
År
1990
Tittel
Forskning kring treåriga linjers centrala prov i svenska under åren 1984-1989
Forfatter(e)
Eneskär, Barbro
Sider
146
Forlag
Institutionen för pedagogik, Lärarhögskolan
Utgivelsessted
Malmö
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
901194786
Skrivbib pub.nr.
604
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
skriveprøver
vinje, e.Vinje, E. (19901990). Utdanningsperspektiv på skriftkulturen: Utkast til delrapport til forskningsprosjektet "Utgreiingom norsk skriftkultur". Bergen: Nordisk Institutt.
x
År
1990
Tittel
Utdanningsperspektiv på skriftkulturen: Utkast til delrapport til forskningsprosjektet "Utgreiingom norsk skriftkultur"
Forfatter(e)
Vinje, Eiliv
Sider
267
Forlag
Nordisk Institutt
Utgivelsessted
Bergen
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
99077323x
Skrivbib pub.nr.
863
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
skriftkultur
tønnesson, j.l.Tønnesson, J.L. (20012001). Vitenskapens stemmer. Oslo: Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.
x
År
2001
Tittel
Vitenskapens stemmer
Forfatter(e)
Tønnesson, Johan L.
Sider
535
Forlag
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-90954-15-8
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
011275448
Skrivbib pub.nr.
844
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Vitenskapelig skriving | Profesjonell skriving |
Nøkkelord
akademisk skriving , fagskriving , historiefaget
Bibliografisk note
Undertittel på omslaget: Vitenskapsbilder, dialogisme og forskernærvær i fire historiefaglige tekster for allmennheten. Bearbeidet utg. av Hovedoppgave i nordisk - Universitetet i Oslo, 1998
nordman, m.Nordman, M. (19921992). Svenskt fackspråk. Lund: Studentlitteratur.
x
År
1992
Tittel
Svenskt fackspråk
Forfatter(e)
Nordman, Marianne
Sider
279
Forlag
Studentlitteratur
Utgivelsessted
Lund
ISBN
91-44-36751-1
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
930106326
Skrivbib pub.nr.
208
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Profesjonell skriving | Faglitterær skriving |
Nøkkelord
fagspråk
ridderstrøm, h.Ridderstrøm, H. (20032003). Ethical challenges in research on youths' personal pages. I M. Thorseth (Red.), Applied ethics in Internet research (s. 155-170). Trondheim: Programme for Applied Ethics, NTNU.
x
År
2003
Tittel
Ethical challenges in research on youths' personal pages
Forfatter(e)
Ridderstrøm, Helge
Boktittel
Applied ethics in Internet research
Redaktør(er)
Thorseth, May
Sider
155-170
Forlag
Programme for Applied Ethics, NTNU
Utgivelsessted
Trondheim
ISBN
82-471-5202-9
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
031469809
Skrivbib pub.nr.
882
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Skriving i privatlivet |
Nøkkelord
digital skriving , hjemmesider , skrivekulturer
olstedt, e.Olstedt, E. (20012001). Att tänka kritiskt: en studie om lärande, PBL och IT i ingenjörsutbildningen. (Doktoravhandling, Stockholms universitet). Stockholm.
x
År
2001
Tittel
Att tänka kritiskt: en studie om lärande, PBL och IT i ingenjörsutbildningen
Forfatter(e)
Olstedt, Ewa
Sider
197
Institusjon
Stockholms universitet
Utgivelsessted
Stockholm
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
012276200
Skrivbib pub.nr.
210
Publikasjonstype
Doktoravhandling
Kategorier
Skriving i arbeids- og organisasjonsliv | _Universitet og høgskole | Skriving i utdanning |
Nøkkelord
digital skriving , læring , skrive for å lære
Bibliografisk note
Avhandling (doktorgrad) Utgiver: Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet
johnsen, e.b.Johnsen, E.B. (19931993). Skriften på pulten: artiumsstilen i Norge 1880-1993. Oslo: Ad Notam Gyldendal.
x
År
1993
Tittel
Skriften på pulten: artiumsstilen i Norge 1880-1993
Forfatter(e)
Johnsen, Egil Børre
Sider
176
Forlag
Ad Notam Gyldendal
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-417-0236-1
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008010904087
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
931295807
Skrivbib pub.nr.
624
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Studieforberedende | Skriving i utdanning | Videregående |
Nøkkelord
eksamen , skriftkultur , vurdering
løfqvist, g.Löfqvist, G. (19891989). Lärare bedömer uppsatser. Malmö: Institutionen för pedagogik och specialmetodik, Lärarhögskolan.
x
År
1989
Tittel
Lärare bedömer uppsatser
Forfatter(e)
Löfqvist, Gert
Sider
134
Forlag
Institutionen för pedagogik och specialmetodik, Lärarhögskolan
Utgivelsessted
Malmö
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
890096899
Skrivbib pub.nr.
625
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
reliabilitet , skriveprøver , vurdering
arkhammar, b.m.Arkhammar, B.M. (19881988). Skrivkamrater. Stockholm: Almqvist & Wiksell Läromedel.
x
År
1988
Tittel
Skrivkamrater
Forfatter(e)
Arkhammar, Britt-Marie
Sider
100
Forlag
Almqvist & Wiksell Läromedel
Utgivelsessted
Stockholm
ISBN
91-21-07095-4
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
940459337
Skrivbib pub.nr.
1029
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Videregående | Grunnskole |
Nøkkelord
prosessorientert skriving
melander, b.Melander, B. (19931993). From interpretation to enumeration of facts: on a change in the textual patterns of Swedish LSP texts during the 20th century. Uppsala: Uppsala universitet.
x
År
1993
Tittel
From interpretation to enumeration of facts: on a change in the textual patterns of Swedish LSP texts during the 20th century
Forfatter(e)
Melander, Björn
Sider
21
Forlag
Uppsala universitet
Utgivelsessted
Uppsala
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
941206947
Skrivbib pub.nr.
1026
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i arbeids- og organisasjonsliv | Profesjonell skriving | Tekstforfatterskap |
stifoss-hanssen, a.Stifoss-Hanssen, A. (20072007). Hvis noen mener at jeg tar feil, så kan de ta seg faen påat jeg driter i det!: en tekstlingvistisk analyse av svake, resonnerende elevtekste tekster. (Hovedoppgave, Universitetet i Oslo). Oslo.
x
År
2007
Tittel
Hvis noen mener at jeg tar feil, så kan de ta seg faen påat jeg driter i det!: en tekstlingvistisk analyse av svake, resonnerende elevtekste tekster
Forfatter(e)
Stifoss-Hanssen, Astrid
Sider
151
Institusjon
Universitetet i Oslo
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
071818413
Skrivbib pub.nr.
1591
Publikasjonstype
Hovedoppgave
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
elevtekster
Bibliografisk note
Hovedoppgave i nordisk språk
førland, t.e.Førland, T.E. (19961996). Drøft: lærebok i oppgaveskriving. Oslo: Ad notam Gyldendal.
x
År
1996
Tittel
Drøft: lærebok i oppgaveskriving
Forfatter(e)
Førland, Tor Egil
Sider
138
Forlag
Ad notam Gyldendal
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-417-0629-4
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
092488420
Skrivbib pub.nr.
590
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Vitenskapelig skriving | _Universitet og høgskole | Skriving i utdanning | Profesjonell skriving |
Nøkkelord
argumenterende skriving , skriveråd
Bibliografisk note
Elektronisk reproduksjon
valle, e.Valle, E. (19991999). A collective intelligence: the life sciences in the Royal Society as a scientific discourse community 1665-1965. (Doktoravhandling, Universitetet i Turku). Turku.
x
År
1999
Tittel
A collective intelligence: the life sciences in the Royal Society as a scientific discourse community 1665-1965
Forfatter(e)
Valle, Ellen
Sider
XII, 490
Institusjon
Universitetet i Turku
Utgivelsessted
Turku
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
050738429
Skrivbib pub.nr.
217
Publikasjonstype
Doktoravhandling
Kategorier
Vitenskapelig skriving | Profesjonell skriving |
Nøkkelord
faghistorie
Bibliografisk note
Avhandling (doktorgrad) Utgiver: University of Turku
geijerstam, Å.Geijerstam, Å. (20062006). Att skriva i naturorienterande ämnen i skolan. (Doktoravhandling, Uppsala universitet). Uppsala.
x
År
2006
Tittel
Att skriva i naturorienterande ämnen i skolan
Forfatter(e)
Geijerstam, Åsa af
Sider
183
Institusjon
Uppsala universitet
Utgivelsessted
Uppsala
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
070297517
Skrivbib pub.nr.
218
Publikasjonstype
Doktoravhandling
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole 5-7 | Grunnskole 8-10 | Grunnskole |
Nøkkelord
elevtekster , fagskriving , naturfag , skriveundervisning , tekstlingvistikk
Bibliografisk note
Avhandling (dr. philos.) Utgiver: Uppsala universitet
strømquist, s.Strömquist, S. (19991999). Uppsatshandboken: råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser. Uppsala: Hallgren & Fallgren.
x
År
1999
Tittel
Uppsatshandboken: råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser
Forfatter(e)
Strömquist, Siv
Sider
128
Forlag
Hallgren & Fallgren
Utgivelsessted
Uppsala
ISBN
91-7382-751-7
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
991336828
Skrivbib pub.nr.
220
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
_Universitet og høgskole | Skriving i utdanning |
Nøkkelord
håndbøker , skriveråd
Østern, s.g.Østern, S.G. (20082008). "Unnskyld lærer, vi har historie nå...": en kasusstudie av et tverrfaglig samarbeidsprosjekt i skriving i videregående skole, med fokus på elevtekster. (Masteroppgave, Universitetet i Oslo). Oslo.
x
År
2008
Tittel
"Unnskyld lærer, vi har historie nå...": en kasusstudie av et tverrfaglig samarbeidsprosjekt i skriving i videregående skole, med fokus på elevtekster
Forfatter(e)
Østern, Siri Gran
Sider
92
Institusjon
Universitetet i Oslo
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
08264666x
Skrivbib pub.nr.
1592
Publikasjonstype
Masteroppgave
Kategorier
Skriving i utdanning | Videregående |
Nøkkelord
elevtekster , fagskriving
Bibliografisk note
Masteroppgave i nordiskdiaktikk, ILS
dysthe, o.Dysthe, O. & samara, a.Samara, A. (Red.). (20062006). Forskningsveiledning på master- og doktorgradsnivå. Oslo: Abstrakt.
x
År
2006
Tittel
Forskningsveiledning på master- og doktorgradsnivå
Redaktør(er)
Dysthe, Olga & Samara, Akylina
Sider
353
Forlag
Abstrakt
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
978-82-7935-207-5
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
060374020
Skrivbib pub.nr.
222
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Vitenskapelig skriving | _Universitet og høgskole | Skriving i utdanning | Profesjonell skriving |
Nøkkelord
akademisk skriving , kartlegging , veiledning
Bibliografisk note
Redigert bok. EndNote brukere må selv endre referansetypen til 'Edited book'.
elsness, t.f.Elsness, T.F. (19891989). Sesam Sesam ABC: den grunnleggende lese- og skriveopplæringen : lærerens bok. Oslo: Aschehoug.
x
År
1989
Tittel
Sesam Sesam ABC: den grunnleggende lese- og skriveopplæringen : lærerens bok
Forfatter(e)
Elsness, Turid Fosby
Sider
206
Forlag
Aschehoug
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-03-13272-3
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
990768821
Skrivbib pub.nr.
872
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole |
Nøkkelord
første skriveopplæring , metodisk veiledning
trondman, m.Trondman, M. (19941994). Bilden av en klassresa: sexton arbetarklassbarn på väg till och i högskola. Stockholm: Carlssons.
x
År
1994
Tittel
Bilden av en klassresa: sexton arbetarklassbarn på väg till och i högskola
Forfatter(e)
Trondman, Mats
Sider
540
Forlag
Carlssons
Utgivelsessted
Stockholm
ISBN
91-7798-731-4
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
940641488
Skrivbib pub.nr.
229
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
fortellinger
Bibliografisk note
Avhandling (doktorgrad) - Lunds universitet,
hoel, t.l.Hoel, T.L. (20022002). Skrive og samtale: responsgrupper som læringsfællesskab. Årshus: Klim.
x
År
2002
Tittel
Skrive og samtale: responsgrupper som læringsfællesskab
Forfatter(e)
Hoel, Torlaug Løkensgard
Sider
319
Forlag
Klim
Utgivelsessted
Årshus
ISBN
87-7955-042-8
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
051415682
Skrivbib pub.nr.
230
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
prosessorientert skriving
hoel, t.l.Hoel, T.L. (20002000). Skrive og samtale: responsgrupper som læringsfellesskap. Oslo: Gyldendal akademisk forlag.
x
År
2000
Tittel
Skrive og samtale: responsgrupper som læringsfellesskap
Forfatter(e)
Hoel, Torlaug Løkensgard
Sider
300
Forlag
Gyldendal akademisk forlag
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-417-1190-5
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
000521140
Skrivbib pub.nr.
231
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
prosessorientert skriving
norgesnettrüdet, Norgesnettrådet, (19991999). Rammeplan og forskrift for praktisk-pedagogisk utdanning. Oslo: Norgesnettrådet.
x
År
1999
Tittel
Rammeplan og forskrift for praktisk-pedagogisk utdanning
Forfatter(e)
Norgesnettrådet
Sider
208
Forlag
Norgesnettrådet
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-91699-20-8
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
991589343
Skrivbib pub.nr.
232
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
|Generelt om skriving |
Bibliografisk note
Fastsatt 1.07.99 av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. På omslaget: Rammeplan og forskrift : praktisk-pedagogiskutdanning
arnesen, t.Arnesen, T. (20072007). Å skrive seg inn i naturen: skriving i naturfag og naturvitenskapelig substans i friere tekster. I T.L. Hoel & S. Matre (Red.), Skriving og rettleiing i høgra utdanning (s. 79-91). Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.
x
År
2007
Tittel
Å skrive seg inn i naturen: skriving i naturfag og naturvitenskapelig substans i friere tekster
Forfatter(e)
Arnesen, Trond
Boktittel
Skriving og rettleiing i høgra utdanning
Redaktør(er)
Hoel, Torlaug Løkensgard & Matre, Synnøve
Sider
79-91
Forlag
Tapir Akademisk Forlag
Utgivelsessted
Trondheim
ISBN
978-82519-2240-1
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
07167019x
Skrivbib pub.nr.
234
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
fagskriving , naturfag
wold, a.h.Wold, A.H. (Red.). (19961996). Skriftspråkutvikling: om hvordan barn lærer å lese og skrive. [Oslo]: Cappelen akademisk forl..
x
År
1996
Tittel
Skriftspråkutvikling: om hvordan barn lærer å lese og skrive
Redaktør(er)
Wold, Astri Heen
Sider
314
Forlag
Cappelen akademisk forl.
Utgivelsessted
[Oslo]
ISBN
978-82-456-0131-2
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
962173355
Skrivbib pub.nr.
834
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole 1-4 | Grunnskole |
Bibliografisk note
Redigert bok. EndNote brukere må selv endre referansetypen til 'Edited book'. Fra 4. oppl. 2007 med 13-sifret ISBN
strømquist, s.Strömquist, S. (19941994). Konsten att tala och skriva. Malmö: Gleerups.
x
År
1994
Tittel
Konsten att tala och skriva
Forfatter(e)
Strömquist, Siv
Sider
215
Forlag
Gleerups
Utgivelsessted
Malmö
ISBN
91-40-61629-0
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
952376717
Skrivbib pub.nr.
714
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
skriveundervisning
üse, l.Aase, L. (19911991). Skriveopplæring og sjanger: analyse av elevtekster og strategier for veiledning. Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1991
Tittel
Skriveopplæring og sjanger: analyse av elevtekster og strategier for veiledning
Forfatter(e)
Aase, Laila
Sider
81
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-21268-8
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
910491844
Skrivbib pub.nr.
715
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Videregående |
Nøkkelord
elevtekster , metodisk veiledning , sjanger
johansen, a.Johansen, A. (20032003). Samtalens tynne tråd: skriveerfaringer. Oslo: Spartacus.
x
År
2003
Tittel
Samtalens tynne tråd: skriveerfaringer
Forfatter(e)
Johansen, Anders
Sider
300
Forlag
Spartacus
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-430-0249-9
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
031735207
Skrivbib pub.nr.
239
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Profesjonell skriving | Faglitterær skriving |
Nøkkelord
skrivekunst
skjong, s.Skjong, S. & vederhus, i.Vederhus, I. (20082008). Synleg og meir nynorsk = betre nynorsk: utviklingen av literacy på norsk, bokmål og nynorsk, for alle elevar på barne- og ungdomstrinnet. I I. Tonne & M.E. Nergård (Red.), Språkdidaktikk for norsklærere: mangfold av språk og tekster i undervisningen (s. 145-157). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
2008
Tittel
Synleg og meir nynorsk = betre nynorsk: utviklingen av literacy på norsk, bokmål og nynorsk, for alle elevar på barne- og ungdomstrinnet
Forfatter(e)
Skjong, Synnøve & Vederhus, Inger
Boktittel
Språkdidaktikk for norsklærere: mangfold av språk og tekster i undervisningen
Redaktør(er)
Tonne, Ingebjørg & Nergård, Mette Elisabeth
Sider
145-157
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
978-82-15-01307-7
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
082591857
Finn boka i ORIA
081047940
Skrivbib pub.nr.
241
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole 8-10 | Grunnskole |
Nøkkelord
nynorsk og sidemål , skriftkultur
svenska sprüknæmnden, Svenska språknämnden, (20052005). Språkriktighetsboken: utarbetad av Svenska språknämnden. Stockholm: Norstedts akademiska förlag.
x
År
2005
Tittel
Språkriktighetsboken: utarbetad av Svenska språknämnden
Forfatter(e)
Svenska språknämnden
Sider
413
Forlag
Norstedts akademiska förlag
Utgivelsessted
Stockholm
ISBN
978-91-7227-381-8
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
05128975x
Skrivbib pub.nr.
242
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
|Generelt om skriving |
Nøkkelord
håndbøker , rettskriving , tegnsetting
trosborg, a.Trosborg, A. (19971997). Rhetorical strategies in legal language: discourse analysis of statutes and contracts. Tübingen: Narr.
x
År
1997
Tittel
Rhetorical strategies in legal language: discourse analysis of statutes and contracts
Forfatter(e)
Trosborg, Anna
Sider
173
Forlag
Narr
Utgivelsessted
Tübingen
ISBN
3-8233-5089-7
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
970927401
Skrivbib pub.nr.
243
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Vitenskapelig skriving | Profesjonell skriving |
Nøkkelord
juridiske fag (juss)
hagtvet, b.e.Hagtvet, B.E. (20022002). Skriftspråksutveckling genom lek: hur skriftspråket kan stimuleras i förskoleåldern. Stockholm: Natur och kultur.
x
År
2002
Tittel
Skriftspråksutveckling genom lek: hur skriftspråket kan stimuleras i förskoleåldern
Forfatter(e)
Hagtvet, Bente Eriksen
Sider
158
Forlag
Natur och kultur
Utgivelsessted
Stockholm
ISBN
91-27-72293-7
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
030788455
Skrivbib pub.nr.
769
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Førskole | Skriving i utdanning |
Nøkkelord
tidlig skriving
firing, k.Firing, K., gudmundsdóttir, s.Gudmundsdóttir, S. & karlsdóttir, r.Karlsdóttir, R. (20042004). "Prøver å forstå litt mer i stedet for å være så sinna": en kasusstudie om skriving som refleksjonsform ved Luftkrigsskolen. Trondheim: Tapir akademisk forlag.
x
År
2004
Tittel
"Prøver å forstå litt mer i stedet for å være så sinna": en kasusstudie om skriving som refleksjonsform ved Luftkrigsskolen
Forfatter(e)
Firing, Kristian, Gudmundsdóttir, Sigrún & Karlsdóttir, Ragnheiður
Sider
77
Forlag
Tapir akademisk forlag
Utgivelsessted
Trondheim
ISBN
82-519-1967-3
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
041718593
Skrivbib pub.nr.
245
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i arbeids- og organisasjonsliv |
Nøkkelord
læring , refleksjonsskriving
moslet, i.Moslet, I. & evensen, l.s.Evensen, L.S. (Red.). (19931993). Skrivepedagogisk fornying. Oslo: Ad Notam Gyldendal : NAVFs program for utdanningsforskning.
x
År
1993
Tittel
Skrivepedagogisk fornying
Redaktør(er)
Moslet, Inge & Evensen, Lars Sigfred
Sider
215
Forlag
Ad Notam Gyldendal : NAVFs program for utdanningsforskning
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-417-0326-0
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008020600007
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
940159996
Skrivbib pub.nr.
622
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
skrivepedagogikk
Bibliografisk note
Redigert bok. EndNote brukere må selv endre referansetypen til 'Edited book'.
jacobsen, i.Jacobsen, I. (19971997). ... - Hva med oppgavetekstene?: sjangerutvikling i eksamensoppgavene i norsk på ungdomstrinnet, 1969-1996. (Hovedoppgave, Universitetet i Oslo). Oslo.
x
År
1997
Tittel
... - Hva med oppgavetekstene?: sjangerutvikling i eksamensoppgavene i norsk på ungdomstrinnet, 1969-1996
Forfatter(e)
Jacobsen, Ingrid
Sider
166
Institusjon
Universitetet i Oslo
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
972214879
Skrivbib pub.nr.
623
Publikasjonstype
Hovedoppgave
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole 8-10 | Grunnskole |
Nøkkelord
eksamen , faghistorie , sjanger
fløttum, k.Fløttum, K. & rastier, f.Rastier, F. (Red.). (20032003). Academic discourse: multidisciplinary approaches. Oslo: Novus Press.
x
År
2003
Tittel
Academic discourse: multidisciplinary approaches
Redaktør(er)
Fløttum, Kjersti & Rastier, François
Sider
222
Forlag
Novus Press
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-7099-366-2
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
031215599
Skrivbib pub.nr.
250
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Vitenskapelig skriving | Profesjonell skriving |
Nøkkelord
fagskriving , tekstlingvistikk
Bibliografisk note
Redigert bok. EndNote brukere må selv endre referansetypen til 'Edited book'.
hoel, t.l.Hoel, T.L. (19921992). Tanke blir tekst: skrivehjelp for studentar. Oslo: Samlaget.
x
År
1992
Tittel
Tanke blir tekst: skrivehjelp for studentar
Forfatter(e)
Hoel, Torlaug Løkensgard
Sider
182
Forlag
Samlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-521-3829-2
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
92032438x
Skrivbib pub.nr.
252
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
_Universitet og høgskole | Skriving i utdanning |
Nøkkelord
akademisk skriving , fagskriving , prosessorientert skriving
lorentzen, r.t.Lorentzen, R.T. (19951995). To-from: a key to understanding early writing. I M.L. Tickoo (Red.), Reading and writing : theory into practice (s. 388-404). Singapore: SEAMEO Regional Language Centre.
x
År
1995
Tittel
To-from: a key to understanding early writing
Forfatter(e)
Lorentzen, Rutt Trøite
Boktittel
Reading and writing : theory into practice
Redaktør(er)
Tickoo, Makhan L.
Sider
388-404
Forlag
SEAMEO Regional Language Centre
Utgivelsessted
Singapore
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
951700316
Skrivbib pub.nr.
867
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Førskole | Skriving i utdanning |
Nøkkelord
tidlig skriving
hoel, t.l.Hoel, T.L. (20002000). Elevsamtalar om skriving i vidaregåande skole 1: responsgrupper i teori og praksis. Trondheim: NTNU, Program for lærerutdanning.
x
År
2000
Tittel
Elevsamtalar om skriving i vidaregåande skole 1: responsgrupper i teori og praksis
Forfatter(e)
Hoel, Torlaug Løkensgard
Sider
867
Forlag
NTNU, Program for lærerutdanning
Utgivelsessted
Trondheim
ISBN
82-7923-012-2
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
010813683
Skrivbib pub.nr.
743
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Studieforberedende | Skriving i utdanning | Videregående | |Generelt om skriving |
Nøkkelord
klasseromsforskning
Bibliografisk note
Tidligere utgitt som: Avhandling (dr. art.) - Universitetet i Trondheim, 1995
askeland, n.Askeland, N., otnes, h.Otnes, H., skjelbred, d.Skjelbred, D. & ümotsbakken, b.Aamotsbakken, B. (20032003). Tekst i tale og skrift: innføring i tekstarbeid. Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
2003
Tittel
Tekst i tale og skrift: innføring i tekstarbeid
Forfatter(e)
Askeland, Norunn, Otnes, Hildegunn, Skjelbred, Dagrun & Aamotsbakken, Bente
Sider
225
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
978-82-15-00484-6
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
030619033
Skrivbib pub.nr.
721
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
|Generelt om skriving |
nilsen, h.Nilsen, H. (20032003). "Gode" og "dårlige" elevtekster - hvordan ser de ut?. I W. Vagle (Red.), Vurdering av språkferdighet (s. 61-72). Trondheim: Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU.
x
År
2003
Tittel
"Gode" og "dårlige" elevtekster - hvordan ser de ut?
Forfatter(e)
Nilsen, Harald
Boktittel
Vurdering av språkferdighet
Redaktør(er)
Vagle, Wenche
Sider
61-72
Forlag
Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU
Utgivelsessted
Trondheim
ISBN
82-471-5176-6
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
031202888
Finn boka i ORIA
03117938x
Skrivbib pub.nr.
627
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole 8-10 | Grunnskole |
Nøkkelord
eksamen , elevtekster , vurdering
haugstveit, t.b.Haugstveit, T.B., sjølie, g.Sjølie, G. & Øygarden, b.Øygarden, B. (20022002). Vurdering som profesjonsfaglig kompetanse: orientering om et forskningsprosjekt og kommentarer til tre vurderingssituasjoner. I O. Retvedt & K.J. Tollan (Red.), Kollokvium: artikler om utdanning (s. 199-216). Hamar: Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning.
x
År
2002
Tittel
Vurdering som profesjonsfaglig kompetanse: orientering om et forskningsprosjekt og kommentarer til tre vurderingssituasjoner
Forfatter(e)
Haugstveit, Tove Brit, Sjølie, Gunvor & Øygarden, Bjarne
Boktittel
Kollokvium: artikler om utdanning
Redaktør(er)
Retvedt, Ole & Tollan, Klaus Jøran
Sider
199-216
Forlag
Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning
Utgivelsessted
Hamar
ISBN
82-7671-234-7
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
060570601
Skrivbib pub.nr.
628
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
vurdering
hoel, t.l.Hoel, T.L. (19901990). Skrivepedagogikk på norsk: prosessorientert skriving i teori og praksis. Oslo: LNU/Cappelen.
x
År
1990
Tittel
Skrivepedagogikk på norsk: prosessorientert skriving i teori og praksis
Forfatter(e)
Hoel, Torlaug Løkensgard
Sider
214
Forlag
LNU/Cappelen
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-02-12391-7
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
900324562
Skrivbib pub.nr.
259
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole |
vannebo, k.i.Vannebo, K.I. (19841984). En nasjon av skriveføre: om utviklinga fram mot allmenn skriveferdighet på 1800-tallet. Oslo: Novus.
x
År
1984
Tittel
En nasjon av skriveføre: om utviklinga fram mot allmenn skriveferdighet på 1800-tallet
Forfatter(e)
Vannebo, Kjell Ivar
Sider
208
Forlag
Novus
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-7099-092-2
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
844046256
Skrivbib pub.nr.
1182
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i privatlivet | Skriving i utdanning | Grunnskole |
Nøkkelord
faghistorie , literacy , skrivehistorie
Bibliografisk note
Har bibliografi.
dysthe, o.Dysthe, O. (Red.). (19941994). Skriving ved universitetet: rapport frå tverrfagleg konferanse ved Universitetet i Tromsø januar 1994 : VISAM-prosjektet. Tromsø: Universitetets kompetansesenter for lærerutdanning, etter-og videreutdanning og fjernundervisning.
x
År
1994
Tittel
Skriving ved universitetet: rapport frå tverrfagleg konferanse ved Universitetet i Tromsø januar 1994 : VISAM-prosjektet
Redaktør(er)
Dysthe, Olga
Sider
197
Forlag
Universitetets kompetansesenter for lærerutdanning, etter-og videreutdanning og fjernundervisning
Utgivelsessted
Tromsø
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
942400984
Skrivbib pub.nr.
262
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i arbeids- og organisasjonsliv | Vitenskapelig skriving | _Universitet og høgskole | Skriving i utdanning | Profesjonell skriving |
Nøkkelord
akademisk skriving , skrive for å lære
Bibliografisk note
Redigert bok. EndNote brukere må selv endre referansetypen til 'Edited book'. "Konferansen "Skriving ved universitetet" var halden ved Universitetet i Tromsø 10. og 11. januar .." - Forordet
dysthe, o.Dysthe, O. (19961996). "Læring gjennom dialog" - kva inneber det i høgare utdanning?. I O. Dysthe (Red.), Ulike perspektiv på læring og læringsforskning (s. 105-135). Oslo: Cappelen akademisk forlag.
x
År
1996
Tittel
"Læring gjennom dialog" - kva inneber det i høgare utdanning?
Forfatter(e)
Dysthe, Olga
Boktittel
Ulike perspektiv på læring og læringsforskning
Redaktør(er)
Dysthe, Olga
Sider
105-135
Forlag
Cappelen akademisk forlag
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-456-0145-4
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
04016151x
Finn boka i ORIA
961885971
Skrivbib pub.nr.
709
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
_Universitet og høgskole | Skriving i utdanning |
brodersen, r.b.Brodersen, R.B., brüten, f.Bråten, F., reiersgürd, a.Reiersgaard, A., slethei, k.Slethei, K. & Ågotnes, k.Ågotnes, K. (20072007). Tekstens autoritet: tekstanalyse og skriving i akademia. Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
2007
Tittel
Tekstens autoritet: tekstanalyse og skriving i akademia
Forfatter(e)
Brodersen, Randi Benedikte, Bråten, Fredrik, Reiersgaard, Anders, Slethei, Kolbjørn & Ågotnes, Knut
Sider
180
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
978-82-15-01177-6
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
070821224
Skrivbib pub.nr.
264
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i arbeids- og organisasjonsliv | Vitenskapelig skriving | _Universitet og høgskole | Skriving i utdanning | Profesjonell skriving |
Nøkkelord
akademisk skriving , argumenterende skriving , fagskriving
michelsen, p.a.Michelsen, P.A. (Red.). (19931993). Sjangeroppbrudd: om stilskriving og skriveopplæring i den videregående skolen. Oslo: Cappelen.
x
År
1993
Tittel
Sjangeroppbrudd: om stilskriving og skriveopplæring i den videregående skolen
Redaktør(er)
Michelsen, Per Arne
Sider
212
Forlag
Cappelen
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-02-14037-4
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112704090
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
932454860
Skrivbib pub.nr.
704
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Studieforberedende | Skriving i utdanning | Videregående |
Nøkkelord
sjanger , skriveopplæring , vurdering
Bibliografisk note
Redigert bok. EndNote brukere må selv endre referansetypen til 'Edited book'.
mehlum, a.Mehlum, A. (19951995). Skrivundervisning: mellan styrning och frihet. Lund: Studentlitteratur.
x
År
1995
Tittel
Skrivundervisning: mellan styrning och frihet
Forfatter(e)
Mehlum, Anders
Sider
259
Forlag
Studentlitteratur
Utgivelsessted
Lund
ISBN
91-44-47661-2
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
960987770
Skrivbib pub.nr.
702
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole |
Nøkkelord
kreativ skriving , skriveopplæring
mehlum, a.Mehlum, A. (19941994). Skriveundervisning: mellom styring og frihet. Oslo: TANO.
x
År
1994
Tittel
Skriveundervisning: mellom styring og frihet
Forfatter(e)
Mehlum, Anders
Sider
241
Forlag
TANO
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-518-3181-4
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
940130270
Skrivbib pub.nr.
703
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Videregående | Grunnskole |
Nøkkelord
kreativ skriving , prosessorientert skriving
ask, s.Ask, S. (20052005). Röster i övergangen. Nya studenter om skrivandet i högre utbilding. I M. Lindgren (Red.), Den skrivande studenten: idéer, erfarenheter och forskning från Textverkstaden vid Växjö universitet (s. 101-117). Växjö: Växjö University Press.
x
År
2005
Tittel
Röster i övergangen. Nya studenter om skrivandet i högre utbilding
Forfatter(e)
Ask, Sofia
Boktittel
Den skrivande studenten: idéer, erfarenheter och forskning från Textverkstaden vid Växjö universitet
Redaktør(er)
Lindgren, Maria
Sider
101-117
Forlag
Växjö University Press
Utgivelsessted
Växjö
ISBN
91-7636-469-0
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
06178477x
Skrivbib pub.nr.
1680
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Vitenskapelig skriving | _Universitet og høgskole | Skriving i utdanning | Profesjonell skriving |
Nøkkelord
sjanger , sosialisering
ask, s.Ask, S. (20062006). Vägar till ett akademisk skriftspråk. HumaNetten(19).
x
År
2006
Tittel
Vägar till ett akademisk skriftspråk
Forfatter(e)
Ask, Sofia
Tidsskrift
HumaNetten
Nummer
19
Lenke til fulltekst
http://lnu.se/polopoly_fs/1.25987!HumaNetten%2C%20Nr%2019%2C%20h%C3%B6sten%202006.pdf
Skrivbib pub.nr.
1681
Publikasjonstype
Tidsskriftartikkel
Kategorier
Vitenskapelig skriving | Skriving i utdanning | Profesjonell skriving |
Nøkkelord
akademisk skriving , sjanger
Bibliografisk note
Elektronisk artikkel. EndNote-brukere må selv endre til referansetype Electronic article og legge til lesedato.
erstad, o.Erstad, O. (20052005). Digital kompetanse i skolen: en innføring. Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
2005
Tittel
Digital kompetanse i skolen: en innføring
Forfatter(e)
Erstad, Ola
Sider
248
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
978-82-15-00196-8
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
050607901
Skrivbib pub.nr.
926
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
digital skriving
teleman, u.Teleman, U. (Red.). (19941994). Språkbruk, grammatik och språkförändring: en festskrift till Ulf Teleman 13.1.1994. Lund: Institutionen för nordiska språk, Lunds universitet.
x
År
1994
Tittel
Språkbruk, grammatik och språkförändring: en festskrift till Ulf Teleman 13.1.1994
Redaktør(er)
Teleman, Ulf
Sider
XX, 375
Forlag
Institutionen för nordiska språk, Lunds universitet
Utgivelsessted
Lund
ISBN
91-630-2245-1
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
940590859
Skrivbib pub.nr.
272
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Profesjonell skriving |
Nøkkelord
grammatikk , språknormer
Bibliografisk note
Redigert bok. EndNote brukere må selv endre referansetypen til 'Edited book'.
ask, s.Ask, S. (20062006). Hållbara texter: att skriva för studier och arbetsliv. Stockholm: Liber.
x
År
2006
Tittel
Hållbara texter: att skriva för studier och arbetsliv
Forfatter(e)
Ask, Sofia
Sider
78
Forlag
Liber
Utgivelsessted
Stockholm
ISBN
91-47-07950-9
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
061874604
Skrivbib pub.nr.
273
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i arbeids- og organisasjonsliv | _Universitet og høgskole | Skriving i utdanning |
Nøkkelord
håndbøker
axelsson, m.Axelsson, M., rosander, c.Rosander, C. & sellgren, m.Sellgren, M. (Red.). (20062006). Stärkta trådar: flerspråkiga barn och elever utvecklar språk, litteracitetoch kunskap : utvärdering av Stockholms stads storstadssatsning - målområde språkutveckling och skolresultat. Rinkeby: Språkforskningsinstitutet.
x
År
2006
Tittel
Stärkta trådar: flerspråkiga barn och elever utvecklar språk, litteracitetoch kunskap : utvärdering av Stockholms stads storstadssatsning - målområde språkutveckling och skolresultat
Redaktør(er)
Axelsson, Monica, Rosander, Carin & Sellgren, Mariana
Sider
295
Forlag
Språkforskningsinstitutet
Utgivelsessted
Rinkeby
ISBN
91-973640-4-5
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
082717923
Skrivbib pub.nr.
274
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole |
Nøkkelord
andrespråksskriving , skriftkultur , skriveutvikling
Bibliografisk note
Redigert bok. EndNote brukere må selv endre referansetypen til 'Edited book'.
ellvin, m.Ellvin, M. (Red.). (20062006). Ord och bild ger mening: om literacy i förskola och skola. Stockholm: Natur och kultur.
x
År
2006
Tittel
Ord och bild ger mening: om literacy i förskola och skola
Redaktør(er)
Ellvin, Madeleine
Sider
162
Forlag
Natur och kultur
Utgivelsessted
Stockholm
ISBN
978-91-27-63386-5
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
070319499
Skrivbib pub.nr.
275
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Førskole | Skriving i utdanning | Grunnskole 1-4 | Grunnskole 5-7 | Grunnskole 8-10 | Grunnskole |
Nøkkelord
skriftkultur
Bibliografisk note
Redigert bok. EndNote brukere må selv endre referansetypen til 'Edited book'.
bellander, t.Bellander, T. (20062006). Ringa ett telefonsamtal eller logga in på chatten?: ungdomars kommunikation i tal och skrift via nya och traditionella medier. Uppsala: FUMS, Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.
x
År
2006
Tittel
Ringa ett telefonsamtal eller logga in på chatten?: ungdomars kommunikation i tal och skrift via nya och traditionella medier
Forfatter(e)
Bellander, Theres
Sider
91
Forlag
FUMS, Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet
Utgivelsessted
Uppsala
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
062037021
Skrivbib pub.nr.
276
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i privatlivet | Skriving i utdanning | Ungdomsskriving |
Nøkkelord
digital skriving
bergman, l.Bergman, L. (20072007). Gymnasieskolans svenskämnen: en studie av svenskundervisningen i fyra gymnasieklasser. (Doktoravhandling, Lunds universitet). Malmö.
x
År
2007
Tittel
Gymnasieskolans svenskämnen: en studie av svenskundervisningen i fyra gymnasieklasser
Forfatter(e)
Bergman, Lotta
Sider
364
Institusjon
Lunds universitet
Utgivelsessted
Malmö
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
071617345
Skrivbib pub.nr.
277
Publikasjonstype
Doktoravhandling
Kategorier
Skriving i utdanning | Videregående |
Nøkkelord
klasseromsforskning
Bibliografisk note
Avhandling (fil.dr.) Utgiver: Malmö högskola, Lärarutbildningen
simonsen, u.Simonsen, U. (20042004). Variasjon i skriftlige mellomspråk: en studie av inversjonsstrukturer. (Hovedoppgave, Universitetet i Oslo). Oslo.
x
År
2004
Tittel
Variasjon i skriftlige mellomspråk: en studie av inversjonsstrukturer
Forfatter(e)
Simonsen, Unni
Sider
89
Institusjon
Universitetet i Oslo
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
050427083
Skrivbib pub.nr.
1582
Publikasjonstype
Hovedoppgave
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
andrespråksskriving , grammatikk
Bibliografisk note
Hovedoppgave i nordisk språk
falk, m.Falk, M. (20082008). Svenska i engelskspråkig skolmiljö: ämnesrelaterat språkbruk i två gymnasieklasser. (Doktoravhandling, Universitetet i Stockholm). Stockholm.
x
År
2008
Tittel
Svenska i engelskspråkig skolmiljö: ämnesrelaterat språkbruk i två gymnasieklasser
Forfatter(e)
Falk, Maria
Sider
312
Institusjon
Universitetet i Stockholm
Utgivelsessted
Stockholm
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
08279426x
Skrivbib pub.nr.
283
Publikasjonstype
Doktoravhandling
Kategorier
Skriving i utdanning | Videregående |
Nøkkelord
engelskfaget , fagskriving
Bibliografisk note
Avhandling (fil. dr.) Utgiver: Acta Universitatis Stockholmiensis
gøransson, a.l.Göransson, A.L. (20042004). Brandvägg: ord och handling i en yrkesutbildning. (Doktoravhandling, Malmö høgskola). Malmö.
x
År
2004
Tittel
Brandvägg: ord och handling i en yrkesutbildning
Forfatter(e)
Göransson, Anna-Lena
Sider
306
Institusjon
Malmö høgskola
Utgivelsessted
Malmö
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
042337631
Skrivbib pub.nr.
288
Publikasjonstype
Doktoravhandling
Kategorier
Skriving i utdanning |
Bibliografisk note
Avhandling (doktorgrad) Utgiver: Lärarutbildningen, Malmö høgskola
holmberg, p.Holmberg, P. & karlsson, a.m.Karlsson, A.M. (20062006). Grammatik med betydelse: en introduktion till funktionell grammatik. Uppsala: Hallgren & Fallgren.
x
År
2006
Tittel
Grammatik med betydelse: en introduktion till funktionell grammatik
Forfatter(e)
Holmberg, Per & Karlsson, Anna-Malin
Sider
222
Forlag
Hallgren & Fallgren
Utgivelsessted
Uppsala
ISBN
978-91-7382-821-5
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
070258619
Skrivbib pub.nr.
290
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
|Generelt om skriving |
Nøkkelord
grammatikk
hüllsten, s.Hållsten, S. (20082008). Ingenjörer skriver: verksamheter och texter i arbete och utbildning. (Doktoravhandling, Stockholms universitet). Stockholm.
x
År
2008
Tittel
Ingenjörer skriver: verksamheter och texter i arbete och utbildning
Forfatter(e)
Hållsten, Stina
Sider
241
Institusjon
Stockholms universitet
Utgivelsessted
Stockholm
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
080858422
Skrivbib pub.nr.
291
Publikasjonstype
Doktoravhandling
Kategorier
Skriving i arbeids- og organisasjonsliv | Skriving i utdanning | Profesjonell skriving | Teknisk skriving |
Nøkkelord
fagskriving
Bibliografisk note
Avhandling (fil. dr.) Utgiver: Stockholms universitet
hürd af segerstad, y.Hård af Segerstad, Y. (20022002). Use and adaptation of written language to the conditions of computer-mediated communication. (Doktoravhandling, Göteborg Universitet). Göteborg.
x
År
2002
Tittel
Use and adaptation of written language to the conditions of computer-mediated communication
Forfatter(e)
Hård af Segerstad, Ylva
Sider
279
Institusjon
Göteborg Universitet
Utgivelsessted
Göteborg
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
031275664
Skrivbib pub.nr.
292
Publikasjonstype
Doktoravhandling
Kategorier
Profesjonell skriving |
Nøkkelord
digital skriving , skriftkultur , skriveteknologier
Bibliografisk note
Avhandling (dr. philos.) Utgiver: Department of Linguistics, Göteborg University
jæmtelid, k.Jämtelid, K. (20022002). Texter och skrivande i en internationaliserad affärsvärld: flerspråkig textproduktion vid ett svenskt storföretag. (Doktoravhandling, Stockholms universitet). Stockholm.
x
År
2002
Tittel
Texter och skrivande i en internationaliserad affärsvärld: flerspråkig textproduktion vid ett svenskt storföretag
Forfatter(e)
Jämtelid, Kristina
Sider
216
Institusjon
Stockholms universitet
Utgivelsessted
Stockholm
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
022357394
Skrivbib pub.nr.
294
Publikasjonstype
Doktoravhandling
Kategorier
Skriving i arbeids- og organisasjonsliv | Skriving i utdanning | Profesjonell skriving |
Nøkkelord
andrespråksskriving , fagskriving
Bibliografisk note
Avhandling (dr. philos.) Utgiver: Almqvist & Wiksell International
heltberg, e.Heltberg, E. & kock, c.Kock, C. (Red.). (20032003). Skrivehåndbogen. Copenhagen: Gyldendal Undervisning.
x
År
2003
Tittel
Skrivehåndbogen
Redaktør(er)
Heltberg, Eva & Kock, Christian
Sider
491
Forlag
Gyldendal Undervisning
Utgivelsessted
Copenhagen
ISBN
87-00-39246-4
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
061624888
Skrivbib pub.nr.
1339
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
|Generelt om skriving |
Bibliografisk note
Redigert bok. EndNote brukere må selv endre referansetypen til 'Edited book'.
larsson, k.Larsson, K. (19951995). Den skrivande människan. Lund: Studentlitteratur.
x
År
1995
Tittel
Den skrivande människan
Forfatter(e)
Larsson, Kent
Sider
181
Forlag
Studentlitteratur
Utgivelsessted
Lund
ISBN
91-44-60391-6
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
960376917
Skrivbib pub.nr.
297
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
skriveteorier
lindberg, v.Lindberg, V. (20032003). Yrkesutbildning i omvandling: en studie av lärandepraktiker och kunskapstransformationer. (Doktoravhandling, Stockholms universitet). Stockholdm.
x
År
2003
Tittel
Yrkesutbildning i omvandling: en studie av lärandepraktiker och kunskapstransformationer
Forfatter(e)
Lindberg, Viveca
Sider
190
Institusjon
Stockholms universitet
Utgivelsessted
Stockholdm
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
030900794
Skrivbib pub.nr.
298
Publikasjonstype
Doktoravhandling
Kategorier
Yrkesforberedende | Skriving i arbeids- og organisasjonsliv | Skriving i utdanning | Videregående |
Nøkkelord
mediering
Bibliografisk note
Avhandling (doktorgrad) Utgiver: HLS Förlag
smidt, j.Smidt, J. & lorentzen, r.t.Lorentzen, R.T. (Red.). (20082008). Å skrive i alle fag. Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
2008
Tittel
Å skrive i alle fag
Redaktør(er)
Smidt, Jon & Lorentzen, Rutt Trøite
Sider
275
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
978-82-15-01192-9
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
990801595914702217
Skrivbib pub.nr.
299
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Studieforberedende | Yrkesforberedende | _Universitet og høgskole | Førskole | Skriving i utdanning | Videregående | Grunnskole 1-4 | Grunnskole 5-7 | Grunnskole 8-10 | Grunnskole |
Nøkkelord
fagskriving , fortellinger , multimodale tekster , skrive for å lære
Bibliografisk note
Redigert bok. EndNote brukere må selv endre referansetypen til 'Edited book'.
fuglseth, k.Fuglseth, K. & skogen, k.Skogen, K. (Red.). (20062006). Masteroppgaven i pedagogikk og spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen akademisk forlag.
x
År
2006
Tittel
Masteroppgaven i pedagogikk og spesialpedagogikk
Redaktør(er)
Fuglseth, Kåre & Skogen, Kjell
Sider
272
Forlag
Cappelen akademisk forlag
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-02-25666-6
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
060102616
Skrivbib pub.nr.
574
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
_Universitet og høgskole | Skriving i utdanning |
Nøkkelord
håndbøker , oppgaveskriving
Bibliografisk note
Redigert bok. EndNote brukere må selv endre referansetypen til 'Edited book'. Undertittel på omslaget: Design og metoder
everett, e.l.Everett, E.L. & furseth, i.Furseth, I. (20042004). Masteroppgaven: hvordan begynne - og fullføre. Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
2004
Tittel
Masteroppgaven: hvordan begynne - og fullføre
Forfatter(e)
Everett, E. L. & Furseth, Inger
Sider
184
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-15-00684-1
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
041855426
Skrivbib pub.nr.
575
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole 1-4 | Grunnskole 5-7 | Grunnskole 8-10 | Grunnskole |
Nøkkelord
håndbøker , oppgaveskriving
Bibliografisk note
1. utg. Oslo : Tano Aschehoug, 1997 med tittel: Hovedoppgaven : hvordan begynne - og fullføre
matre, s.Matre, S. (20072007). Elevar og lærar i skriftlege dialogar: brevbøker som arena for utvikling av skriftspråk og identitet. I T.L. Hoel & S. Matre (Red.), Skrive for nåtid og framtid 1: Skriving i arbeidsliv og skole (s. 192-207). Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.
x
År
2007
Tittel
Elevar og lærar i skriftlege dialogar: brevbøker som arena for utvikling av skriftspråk og identitet
Forfatter(e)
Matre, Synnøve
Boktittel
Skrive for nåtid og framtid 1: Skriving i arbeidsliv og skole
Redaktør(er)
Hoel, Torlaug Løkensgard & Matre, Synnøve
Sider
192-207
Forlag
Tapir Akademisk Forlag
Utgivelsessted
Trondheim
ISBN
978-82-519-2215-9
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
071670149
Finn boka i ORIA
070948348
Skrivbib pub.nr.
304
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole 5-7 | Grunnskole |
Nøkkelord
barnetekster , brev , dialogisk skriving , første skriveopplæring , skriveutvikling
brodow, b.Brodow, B., nilsson, n.e.Nilsson, N.E. & ullstrøm, s.o.Ullström, S.O. (20002000). Retoriken kring grammatiken: didaktiska perspektiv på skolgrammatik. Lund: Studentlitteratur.
x
År
2000
Tittel
Retoriken kring grammatiken: didaktiska perspektiv på skolgrammatik
Forfatter(e)
Brodow, Bengt, Nilsson, Nils-Erik & Ullström, Sten-Olof
Sider
167
Forlag
Studentlitteratur
Utgivelsessted
Lund
ISBN
91-44-01340-x
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
000577561
Skrivbib pub.nr.
305
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
grammatikk
nordisk ministerrüd, Nordisk ministerråd, (19961996). Barnets sprog ved 5-8 års alderen: en konferencerapport. København: Nordisk ministerråd.
x
År
1996
Tittel
Barnets sprog ved 5-8 års alderen: en konferencerapport
Forfatter(e)
Nordisk ministerråd
Forlag
Nordisk ministerråd
Utgivelsessted
København
Skrivbib pub.nr.
1547
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole 1-4 | Grunnskole |
Bibliografisk note
På omslaget: Skolesamarbejdet, Konferanse på Island, 11.-15. oktober 1995
Östlund-stjærnegürdh, e.Östlund-Stjärnegårdh, E. (20022002). Godkänd i svenska?: bedömning och analys av gymnasieelevers texter. (Doktoravhandling, Uppsala universitet). Uppsala.
x
År
2002
Tittel
Godkänd i svenska?: bedömning och analys av gymnasieelevers texter
Forfatter(e)
Östlund-Stjärnegårdh, Eva
Sider
225
Institusjon
Uppsala universitet
Utgivelsessted
Uppsala
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
021495939
Skrivbib pub.nr.
633
Publikasjonstype
Doktoravhandling
Kategorier
Skriving i utdanning | Videregående |
Nøkkelord
eksamen , elevtekster , vurdering
Bibliografisk note
Avhandling (fil. dr.) Utgiver: Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet
krogh, e.Krogh, E. (20092009). Refleksionsskriving som et fagdidaktisk skriveprojekt. I T. Spanget Christensen, H. Haue & E. Krogh (Red.), Fag og didaktik: med fagsamspil som udfordring: konferencerapport: Konference d. 6. marts 2008 IFPR, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M. Odense: Syddansk Universitet. Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier.
x
År
2009
Tittel
Refleksionsskriving som et fagdidaktisk skriveprojekt
Forfatter(e)
Krogh, Ellen
Boktittel
Fag og didaktik: med fagsamspil som udfordring: konferencerapport: Konference d. 6. marts 2008 IFPR, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M
Redaktør(er)
Spanget Christensen, Torben, Haue, Harry & Krogh, Ellen
Forlag
Syddansk Universitet. Institut for Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier
Utgivelsessted
Odense
ISBN
978-87-7938-079-0
Lenke til fulltekst
http://bibliotek.dk/forwurl.php?url=http://www.sdu.dk/~/media/Files/Om_SDU/Institutter/Ifpr/Gymnasiepaedgogik/72.ashx&stat=online
Skrivbib pub.nr.
2099
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Videregående |
Nøkkelord
skrive for å lære
Bibliografisk note
Finnes ikke i Bibsys, kan søkes opp i http://bibliotek.dk
parmenius-swærd, s.Parmenius-Swärd, S. (20082008). Skrivande som handling och möte: gymnasieelever om skrivuppgifter, tidsvillkor och bedömning i svenskämnet. (Doktoravhandling, Malmö högskola). Malmö.
x
År
2008
Tittel
Skrivande som handling och möte: gymnasieelever om skrivuppgifter, tidsvillkor och bedömning i svenskämnet
Forfatter(e)
Parmenius-Swärd, Suzanne
Sider
275
Institusjon
Malmö högskola
Utgivelsessted
Malmö
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
08261685x
Skrivbib pub.nr.
308
Publikasjonstype
Doktoravhandling
Kategorier
Skriving i utdanning | Videregående |
Nøkkelord
eksamen , nasjonale prøver , vurdering
Bibliografisk note
Utgiver: Lärarutbildningen, Malmö högskola
ongstad, s.Ongstad, S., zwicky, a.Zwicky, A. & tungland, h.Å.Tungland, H.Å. (19821982). Forskning om skolestiler: en teoretisk gjennomgang av noen av 70-årsprosjekter. Løvenstad: Prosjekt Skolestil.
x
År
1982
Tittel
Forskning om skolestiler: en teoretisk gjennomgang av noen av 70-årsprosjekter
Forfatter(e)
Ongstad, Sigmund, Zwicky, Anja & Tungland, Haldis Ånestad
Sider
36 bl.
Forlag
Prosjekt Skolestil
Utgivelsessted
Løvenstad
ISBN
82-552-0152-1
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
900331437
Skrivbib pub.nr.
612
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Videregående |
Nøkkelord
elevtekster , forskningsoversikter , skriveteorier
løfqvist, g.Löfqvist, G. (19881988). Studier av elevers skrivförmåga: uppläggning och innehåll. Lund: Studentlitteratur.
x
År
1988
Tittel
Studier av elevers skrivförmåga: uppläggning och innehåll
Forfatter(e)
Löfqvist, Gert
Sider
187
Forlag
Studentlitteratur
Utgivelsessted
Lund
ISBN
91-44-28211-7
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
97066110x
Skrivbib pub.nr.
1024
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Videregående | Grunnskole |
Nøkkelord
skriveferdigheter , skriveprøver , vurdering
Bibliografisk note
Over tittelen: The International Association for the Evaluation of Educational Achivement. IEA Written Composition - Skrivförmågans utveckling i ungdomsskolan
smidt, j.Smidt, J. & evensen, l.s.Evensen, L.S. (19911991). Roller i relieff: skrivestrategier - tekster - lesestrategier. Universitetet i Trondheim: SESAM.
x
År
1991
Tittel
Roller i relieff: skrivestrategier - tekster - lesestrategier
Forfatter(e)
Smidt, Jon & Evensen, Lars Sigfred
Sider
64
Forlag
SESAM
Utgivelsessted
Universitetet i Trondheim
ISBN
82-7570-021-3
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007092700004
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
931583527
Skrivbib pub.nr.
310
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
tekstlingvistikk
smidt, j.Smidt, J. (19911991). Lesebriller og skriveroller: "rammer" og "roller" i analyse av elevtekster. Trondheim: SESAM, Universitetet i Trondheim.
x
År
1991
Tittel
Lesebriller og skriveroller: "rammer" og "roller" i analyse av elevtekster
Forfatter(e)
Smidt, Jon
Sider
55
Forlag
SESAM, Universitetet i Trondheim
Utgivelsessted
Trondheim
ISBN
82-7570-012-4
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
911242805
Skrivbib pub.nr.
311
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Videregående |
Nøkkelord
elevtekster , lesing og skriving , skriveroller , sosialisering , tekstkulturer
smidt, j.Smidt, J. (20072007). Hva skriving brukes til: ett års skriving på 4. trinn. I T.L. Hoel & S. Matre (Red.), Skrive for nåtid og framtid 1: Skriving i arbeidsliv og skole (s. 234-248). Trondheim: Tapir Akademisk Forlag.
x
År
2007
Tittel
Hva skriving brukes til: ett års skriving på 4. trinn
Forfatter(e)
Smidt, Jon
Boktittel
Skrive for nåtid og framtid 1: Skriving i arbeidsliv og skole
Redaktør(er)
Hoel, Torlaug Løkensgard & Matre, Synnøve
Sider
234-248
Forlag
Tapir Akademisk Forlag
Utgivelsessted
Trondheim
ISBN
978-82-519-2215-9
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
071670165
Finn boka i ORIA
070948348
Skrivbib pub.nr.
312
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole 1-4 | Grunnskole | |Generelt om skriving |
Nøkkelord
skrivehjulet , skrivekompetanse , skriveutvikling , skriving som grunnleggende ferdighet
sæljø, r.Säljö, R. (20062006). Læring og kulturelle redskaper: om læreprosesser og den kollektive hukommelsen. Oslo: Cappelen akademisk forlag.
x
År
2006
Tittel
Læring og kulturelle redskaper: om læreprosesser og den kollektive hukommelsen
Forfatter(e)
Säljö, Roger
Sider
259
Forlag
Cappelen akademisk forlag
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
978-82-02-25805-4
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
060338806
Skrivbib pub.nr.
313
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
kulturelle redskaper , mediering
Bibliografisk note
Svensk originalutg.: [Stockholm] : Norstedts akademiska förlag, 2005
krogh, e.Krogh, E. (20092009). Potentialer og udfordringer i refleksionsskrivning. I O.K. Haugaløkken, L.S. Evensen, F. Hertzberg & H. Otnes (Red.), Tekstvurdering som didaktisk utfordring (s. 106-116). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
2009
Tittel
Potentialer og udfordringer i refleksionsskrivning
Forfatter(e)
Krogh, Ellen
Boktittel
Tekstvurdering som didaktisk utfordring
Redaktør(er)
Haugaløkken, Ove Kristian, Evensen, Lars Sigfred, Hertzberg, Frøydis & Otnes, Hildegunn
Sider
106-116
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
978-82-15-01419-7
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
12178312x
Finn boka i ORIA
091725119
Skrivbib pub.nr.
2098
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Videregående |
Nøkkelord
skrive for å lære
hoel, t.l.Hoel, T.L., gudmundsdóttir, s.Gudmundsdóttir, S. & brobakken, p.t.Brobakken, P.T. (19991999). Studenter, refleksjon og veiledning via e-post. Trondheim: Tapir forlag.
x
År
1999
Tittel
Studenter, refleksjon og veiledning via e-post
Forfatter(e)
Hoel, Torlaug Løkensgard, Gudmundsdóttir, Sigrún & Brobakken, Paul Tormod
Sider
59
Forlag
Tapir forlag
Utgivelsessted
Trondheim
ISBN
82-519-1512-0
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
990546179
Skrivbib pub.nr.
983
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
_Universitet og høgskole | Skriving i utdanning |
Nøkkelord
digital skriving , e-post
spangen, i.c.Spangen, I.C. (20072007). Referansehåndboken: en veiledning i kildebruk og henvisning til kilder. Oslo: Spartacus.
x
År
2007
Tittel
Referansehåndboken: en veiledning i kildebruk og henvisning til kilder
Forfatter(e)
Spangen, Inger Cathrine
Sider
111
Forlag
Spartacus
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
978-82-430-0351-4
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
070409005
Skrivbib pub.nr.
583
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
_Universitet og høgskole | Skriving i utdanning |
Nøkkelord
håndbøker , skriveråd
nydahl, a.Nydahl, A. (20002000). "Frihetens lenker?": femteklassingers møte med hypertekst. (Hovedoppgave, Universitetet i Oslo). Oslo.
x
År
2000
Tittel
"Frihetens lenker?": femteklassingers møte med hypertekst
Forfatter(e)
Nydahl, Audhild
Sider
128, 19
Institusjon
Universitetet i Oslo
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
000954829
Skrivbib pub.nr.
1579
Publikasjonstype
Hovedoppgave
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole 5-7 | Grunnskole |
Nøkkelord
elevtekster , hypertekst , klasseromsforskning
Bibliografisk note
Hovedoppgave i norskdidaktikk
lærum, o.d.Lærum, O.D. (19911991). Forskning til frokost: tanker om forskningsformidling. Oslo: Cappelen.
x
År
1991
Tittel
Forskning til frokost: tanker om forskningsformidling
Forfatter(e)
Lærum, Ole Didrik
Sider
95
Forlag
Cappelen
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-02-12433-6
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
91031876x
Skrivbib pub.nr.
579
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Vitenskapelig skriving | _Universitet og høgskole | Skriving i utdanning | Profesjonell skriving |
Nøkkelord
forskningsformidling , håndbøker , skriveråd
Bibliografisk note
Bibliografi: s. 94-96.
rienecker, l.Rienecker, L., stray jørgensen, p.Stray Jørgensen, P., hedelund, l.Hedelund, L., hegelund, s.Hegelund, S. & kock, c.Kock, C. (20062006). Den gode oppgaven: håndbok i oppgaveskriving på universitet og høyskole. Bergen: Fagbokforlaget.
x
År
2006
Tittel
Den gode oppgaven: håndbok i oppgaveskriving på universitet og høyskole
Forfatter(e)
Rienecker, Lotte, Stray Jørgensen, Peter, Hedelund, Lis, Hegelund, Signe & Kock, Christian
Sider
381
Forlag
Fagbokforlaget
Utgivelsessted
Bergen
ISBN
978-82-450-0452-6
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
061753491
Skrivbib pub.nr.
580
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Vitenskapelig skriving | _Universitet og høgskole | Skriving i utdanning | Profesjonell skriving |
Nøkkelord
håndbøker , skriveråd
Bibliografisk note
Oversatt etter: 3. udg. - Frederiksberg : Studentlitteratur,
rognsü, a.Rognsaa, A. (20042004). Kunsten å skrive godt. Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
2004
Tittel
Kunsten å skrive godt
Forfatter(e)
Rognsaa, Aage
Sider
237
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
978-82-15-00605-5
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
040969460
Skrivbib pub.nr.
581
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
håndbøker , skriveråd
Bibliografisk note
1. utg. Oslo : Tano Aschehoug, 1998
jansson, b.k.Jansson, B.K. (19981998). Fri til å velje?: ei undersøking av hossen valfridommen i skriftnormalane blir tematisert i den obligatoriske delen av norskfaget i allmennlærarutdanninga. (Hovedoppgave, Universitetet i Oslo). Oslo.
x
År
1998
Tittel
Fri til å velje?: ei undersøking av hossen valfridommen i skriftnormalane blir tematisert i den obligatoriske delen av norskfaget i allmennlærarutdanninga
Forfatter(e)
Jansson, Benthe Kolberg
Sider
187
Institusjon
Universitetet i Oslo
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
990235033
Skrivbib pub.nr.
1573
Publikasjonstype
Hovedoppgave
Kategorier
_Universitet og høgskole | Skriving i utdanning |
Nøkkelord
norskfaget
Öberg, h.s.Öberg, H.S. (19971997). Referensbindning i elevuppsatser: en preliminär modell och en analys i två delar. Uppsala: Uppsala universitet.
x
År
1997
Tittel
Referensbindning i elevuppsatser: en preliminär modell och en analys i två delar
Forfatter(e)
Öberg, Hanna Sofia
Sider
109
Forlag
Uppsala universitet
Utgivelsessted
Uppsala
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
990482871
Skrivbib pub.nr.
321
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
|Generelt om skriving |
johnsen, e.b.Johnsen, E.B. (19811981). Det store bondefangeriet: en bok om norskfaget og skolen. Oslo: Cappelen.
x
År
1981
Tittel
Det store bondefangeriet: en bok om norskfaget og skolen
Forfatter(e)
Johnsen, Egil Børre
Sider
284
Forlag
Cappelen
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-02-01981-8
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
813096707
Skrivbib pub.nr.
634
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
debatt om skriveutvikling og skriveforskning , norskfaget
wegge, k.Wegge, K., hydén, g.Hydén, G. & martin, r.Martin, R. (20092009). Så blekket spruter A. Oslo: Gan Aschehoug.
x
År
2009
Tittel
Så blekket spruter A
Forfatter(e)
Wegge, Kathrine, Hydén, Görel & Martin, Rodney
Sider
51
Forlag
Gan Aschehoug
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
978-82-492-1223-1
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
092075797
Skrivbib pub.nr.
2080
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole 5-7 | Grunnskole |
Nøkkelord
skriving som grunnleggende ferdighet
Bibliografisk note
Undertittel på omslaget: Skrivetrening i norsk
bjørkvold, e.Bjørkvold, E. & penne, s.Penne, S. (Red.). (19911991). Skriveteori. Oslo: LNU/ Cappelen.
x
År
1991
Tittel
Skriveteori
Redaktør(er)
Bjørkvold, Eva & Penne, Sylvi
Sider
189
Forlag
LNU/ Cappelen
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-02-12831-5
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
910977712
Skrivbib pub.nr.
323
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Videregående | Grunnskole |
Nøkkelord
prosessorientert skriving
Bibliografisk note
Redigert bok. EndNote brukere må selv endre referansetypen til 'Edited book'.
glomnes, e.Glomnes, E. (20052005). Alt jeg kan si: språk, virkelighet og subjektets stemme. Oslo: Cappelen akademisk forlag.
x
År
2005
Tittel
Alt jeg kan si: språk, virkelighet og subjektets stemme
Forfatter(e)
Glomnes, Eli
Sider
157
Forlag
Cappelen akademisk forlag
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
978-82-02-24621-1
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
051286688
Skrivbib pub.nr.
327
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i privatlivet | Barneskriving | Voksenskriving |
Nøkkelord
kommunikasjon , skriveteorier , språkfilosofi
Bibliografisk note
1. utg. 2001
glomnes, e.Glomnes, E. (20052005). Skriv bedre!: lærebok i skriving. Bergen: Fagbokforlaget.
x
År
2005
Tittel
Skriv bedre!: lærebok i skriving
Forfatter(e)
Glomnes, Eli
Sider
125
Forlag
Fagbokforlaget
Utgivelsessted
Bergen
ISBN
978-82-450-0290-4
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
050187791
Skrivbib pub.nr.
328
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
håndbøker
hartman, s.g.Hartman, S.G. & torstenson-ed, t.Torstenson-Ed, T. (20072007). Barns tankar om livet. Stockholm: Natur och kultur.
x
År
2007
Tittel
Barns tankar om livet
Forfatter(e)
Hartman, Sven G. & Torstenson-Ed, Tullie
Sider
207
Forlag
Natur och kultur
Utgivelsessted
Stockholm
ISBN
9789127114241
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
082903905
Skrivbib pub.nr.
329
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i privatlivet | Skriving i utdanning | Barneskriving |
Nøkkelord
barnetekster
danbolt, a.m.v.Danbolt, A.M.V. (19991999). Tekststrategier i minoritetselevers fortellende tekster: en studie av leksikalsk kohesjon og setningskopling i fortellinger skrevet av minoritetselever i åttende klasse. (Hovedoppgave, Universitetet i Oslo). Oslo.
x
År
1999
Tittel
Tekststrategier i minoritetselevers fortellende tekster: en studie av leksikalsk kohesjon og setningskopling i fortellinger skrevet av minoritetselever i åttende klasse
Forfatter(e)
Danbolt, Anne Marit Vesteraas
Sider
159
Institusjon
Universitetet i Oslo
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
991494199
Skrivbib pub.nr.
1575
Publikasjonstype
Hovedoppgave
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole 8-10 | Grunnskole |
Nøkkelord
andrespråksskriving , argumenterende skriving , elevtekster , fortellinger
Bibliografisk note
Hovedoppgave i norskdidaktikk
holen, g.Holen, G. (19821982). Glad i morsmålet : Skriveglede, leselyst : skapende norskaktiviteter på småskoletrinnet. Oslo: Cappelen.
x
År
1982
Tittel
Glad i morsmålet : Skriveglede, leselyst : skapende norskaktiviteter på småskoletrinnet
Forfatter(e)
Holen, Grete
Sider
39
Forlag
Cappelen
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-02-09901-3
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
823079503
Skrivbib pub.nr.
331
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole 1-4 | Grunnskole |
Nøkkelord
elevtekster , første skriveopplæring
holen, g.Holen, G. (19801980). Glad i morsmålet: skriveglede, leselyst : skapende norskaktiviteter på småskoletrinnet. Tromsø: Prestvannet skole.
x
År
1980
Tittel
Glad i morsmålet: skriveglede, leselyst : skapende norskaktiviteter på småskoletrinnet
Forfatter(e)
Holen, Grete
Sider
34
Forlag
Prestvannet skole
Utgivelsessted
Tromsø
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
972022007
Skrivbib pub.nr.
332
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole 1-4 | Grunnskole 5-7 | Grunnskole |
Nøkkelord
barnetekster , kreativ skriving
lorentzen, r.t.Lorentzen, R.T. (19931993). Lesa og skrive, eller øve seg?: tankar om begynnaropplæring i norsk. Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1993
Tittel
Lesa og skrive, eller øve seg?: tankar om begynnaropplæring i norsk
Forfatter(e)
Lorentzen, Rutt Trøite
Sider
55
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-21872-4
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
932592996
Skrivbib pub.nr.
335
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Førskole | Skriving i utdanning | Grunnskole 1-4 | Grunnskole |
Nøkkelord
første skriveopplæring , norskfaget
Bibliografisk note
Forfatter: Rutt Trøite Lorentzen - Forordet
dysthe, o.Dysthe, O. (19921992). Norwegian and American classrooms - different contexts forsimilar pedagogical approaches?. Tromsø: Universitetet i Tromsø, Avdeling for praktisk-pedagogisk utdanning.
x
År
1992
Tittel
Norwegian and American classrooms - different contexts forsimilar pedagogical approaches?
Forfatter(e)
Dysthe, Olga
Sider
53
Forlag
Universitetet i Tromsø, Avdeling for praktisk-pedagogisk utdanning
Utgivelsessted
Tromsø
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
921172036
Skrivbib pub.nr.
818
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Videregående |
Nøkkelord
klasseromsforskning , skrive for å lære
Bibliografisk note
Parallellt nr 25
moslet, i.Moslet, I. (Red.). (19811981). Norskundervisninga og mønsterplanen. Oslo: LNU/Cappelen.
x
År
1981
Tittel
Norskundervisninga og mønsterplanen
Redaktør(er)
Moslet, Inge
Sider
214
Forlag
LNU/Cappelen
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-02-01973-7
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
832079359
Skrivbib pub.nr.
337
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
metodisk veiledning
Bibliografisk note
Redigert bok. EndNote brukere må selv endre referansetypen til 'Edited book'. Har bibliografi.
penne, s.Penne, S. (20012001). Norsk som identitetsfag: norsklæreren i det moderne. Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
2001
Tittel
Norsk som identitetsfag: norsklæreren i det moderne
Forfatter(e)
Penne, Sylvi
Sider
337
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
978-82-15-00133-3
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
010898336
Skrivbib pub.nr.
659
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole 8-10 | Grunnskole |
Nøkkelord
skrivekulturer
Bibliografisk note
2. oppl. 2008 med 13-sifret ISBN
tønnesson, j.l.Tønnesson, J.L. (Red.). (20022002). Den flerstemmige sakprosaen: nye tekstanalyser. Bergen: Fagbokforlaget.
x
År
2002
Tittel
Den flerstemmige sakprosaen: nye tekstanalyser
Redaktør(er)
Tønnesson, Johan L.
Sider
250
Forlag
Fagbokforlaget
Utgivelsessted
Bergen
ISBN
82-7674-888-0
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
022094857
Skrivbib pub.nr.
600
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
flerstemmighet
Bibliografisk note
Redigert bok. EndNote brukere må selv endre referansetypen til 'Edited book'.
løvland, a.Løvland, A. (20072007). På mange måtar: samansette tekstar i skolen. Bergen: Fagbokforlaget.
x
År
2007
Tittel
På mange måtar: samansette tekstar i skolen
Forfatter(e)
Løvland, Anne
Sider
152
Forlag
Fagbokforlaget
Utgivelsessted
Bergen
ISBN
978-82-450-0584-4
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
070264392
Skrivbib pub.nr.
596
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole |
andersen, h.l.Andersen, H.L. (20022002). Hvordan får essaybegrepet mening?: en etnografisk studie av essayforståelser hos ti aktører idet essayistiske feltet. (Hovedoppgave, Universitetet i Oslo). Oslo.
x
År
2002
Tittel
Hvordan får essaybegrepet mening?: en etnografisk studie av essayforståelser hos ti aktører idet essayistiske feltet
Forfatter(e)
Andersen, Hege Langballe
Sider
176
Institusjon
Universitetet i Oslo
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
030466326
Skrivbib pub.nr.
597
Publikasjonstype
Hovedoppgave
Kategorier
Profesjonell skriving | Faglitterær skriving |
Nøkkelord
essays , skrivekulturer , tekstkulturer
Bibliografisk note
Hovedoppgave i nordisk litteraturkunnskap
andersson, h.Andersson, H. (20022002). Svenska som första- och andraspråk: en jämförande studie av texter från skolår 9. Uppsala: Uppsala universitet.
x
År
2002
Tittel
Svenska som första- och andraspråk: en jämförande studie av texter från skolår 9
Forfatter(e)
Andersson, Helena
Sider
97
Forlag
Uppsala universitet
Utgivelsessted
Uppsala
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
040030261
Skrivbib pub.nr.
599
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole 8-10 | Grunnskole |
Nøkkelord
andrespråksskriving , elevtekster
bueie, a.a.Bueie, A.A. (19991999). Rom for drill?: bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi, særlig det pedagogiske programmet DrillPro, i norskfaget. (Hovedoppgave, Universitetet i Oslo). Oslo.
x
År
1999
Tittel
Rom for drill?: bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi, særlig det pedagogiske programmet DrillPro, i norskfaget
Forfatter(e)
Bueie, Agnete Andersen
Sider
182
Institusjon
Universitetet i Oslo
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
991494032
Skrivbib pub.nr.
1574
Publikasjonstype
Hovedoppgave
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
digitale læremidler , norskfaget , treningsprogrammer
andersen, Ø.Andersen, Ø. (19951995). I retorikkens hage. Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1995
Tittel
I retorikkens hage
Forfatter(e)
Andersen, Øivind
Sider
360
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
978-82-00-21969-9
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
950812854
Skrivbib pub.nr.
720
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Profesjonell skriving | Faglitterær skriving |
Nøkkelord
retorikk
bjørkvold, t.Bjørkvold, T. (20052005). Frihet og tillit, det beste for tilpasset opplæring?: 6. klassinger i arbeid med nettbasert interaktiv bok. (Masteroppgave, Universitetet i Oslo). Oslo.
x
År
2005
Tittel
Frihet og tillit, det beste for tilpasset opplæring?: 6. klassinger i arbeid med nettbasert interaktiv bok
Forfatter(e)
Bjørkvold, Tuva
Sider
108
Institusjon
Universitetet i Oslo
Utgivelsessted
Oslo
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-11524
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
060294604
Skrivbib pub.nr.
1586
Publikasjonstype
Masteroppgave
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole 5-7 | Grunnskole |
Bibliografisk note
Masteroppgave i norskdidaktikk
antonsen, t.e.Antonsen, T.E. & sletta, o.Sletta, O. (19971997). "Det er lett at det blir galt ment, hvis man sier det": læring av sosiale ferdigheter gjennom responsgrupper i 7.klasse. Trondheim: Tapir.
x
År
1997
Tittel
"Det er lett at det blir galt ment, hvis man sier det": læring av sosiale ferdigheter gjennom responsgrupper i 7.klasse
Forfatter(e)
Antonsen, Turi Enoksen & Sletta, Olav
Sider
161
Forlag
Tapir
Utgivelsessted
Trondheim
ISBN
82-519-1266-0
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009111000045
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
971120528
Skrivbib pub.nr.
361
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole 8-10 | Grunnskole |
Nøkkelord
respons , sosialisering
Bibliografisk note
Opprinnelig levert som hovedoppgave i pedagogikk - Universitetet i Trondheim, 1995
grøtan, a.Grøtan, A. (19971997). Med vidvinkel og telelinse: prosessorientert skrivepedagogikk i videregående skole, studieretning for felles allmenne og økonomisk/administrative fag. (Hovedoppgave, Universitetet i Oslo). Oslo.
x
År
1997
Tittel
Med vidvinkel og telelinse: prosessorientert skrivepedagogikk i videregående skole, studieretning for felles allmenne og økonomisk/administrative fag
Forfatter(e)
Grøtan, Aslaug
Sider
244
Institusjon
Universitetet i Oslo
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
972213937
Skrivbib pub.nr.
363
Publikasjonstype
Hovedoppgave
Kategorier
Studieforberedende | Skriving i utdanning | Videregående |
Nøkkelord
loggskriving , prosessorientert skriving , respons
brøyn, t.Brøyn, T. & schultz, j.h.Schultz, J.H. (Red.). (19991999). IKT og tilpasset opplæring. Oslo: Tano Aschehoug.
x
År
1999
Tittel
IKT og tilpasset opplæring
Redaktør(er)
Brøyn, Tore & Schultz, Jon-Håkon
Sider
222
Forlag
Tano Aschehoug
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-518-3902-5
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
990895424
Skrivbib pub.nr.
364
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
digital skriving
Bibliografisk note
Redigert bok. EndNote brukere må selv endre referansetypen til 'Edited book'. Bidrag hovedsakelig på bokmål
gundersen, s.Gundersen, S. (19931993). Data som verktøy i norsk på Vestbygda skole. I Data i skolen: en samling artikler (s. 133-152). Oslo: Aschehoug/Apple.
x
År
1993
Tittel
Data som verktøy i norsk på Vestbygda skole
Forfatter(e)
Gundersen, Synnøve
Boktittel
Data i skolen: en samling artikler
Sider
133-152
Forlag
Aschehoug/Apple
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-03-13961-2
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008011004151
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
080795935
Skrivbib pub.nr.
365
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
digital skriving
Tema: veje ind i skriftkulturen: læsning og skrivning - læring og undervisning. (19991999). København: Danmarks lærerhøjskole.
x
År
1999
Tittel
Tema: veje ind i skriftkulturen: læsning og skrivning - læring og undervisning
Sider
135
Forlag
Danmarks lærerhøjskole
Utgivelsessted
København
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
990947483
Skrivbib pub.nr.
366
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Førskole | Skriving i utdanning | Grunnskole |
Nøkkelord
første skriveopplæring
mejlhede hansen, h.Mejlhede Hansen, H. (19941994). Computeren som skriveredskab. København: Nyt Nordisk forlag Arnold Busck.
x
År
1994
Tittel
Computeren som skriveredskab
Forfatter(e)
Mejlhede Hansen, Helle
Sider
112
Forlag
Nyt Nordisk forlag Arnold Busck
Utgivelsessted
København
ISBN
87-17-06364-7
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
951010662
Skrivbib pub.nr.
367
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Profesjonell skriving |
Nøkkelord
digital skriving
haugaløkken, o.k.Haugaløkken, O.K. (19871987). Elevsamarbeid og holdninger i klasserommet. (Hovedoppgave, NTNU). Trondheim.
x
År
1987
Tittel
Elevsamarbeid og holdninger i klasserommet
Forfatter(e)
Haugaløkken, Ove Kristian
Sider
2 bind
Institusjon
NTNU
Utgivelsessted
Trondheim
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
872158276
Skrivbib pub.nr.
368
Publikasjonstype
Hovedoppgave
Kategorier
|Generelt om skriving |
Bibliografisk note
Hovedoppgave i pedagogikk
helstad, k.Helstad, K. & roe, a.Roe, A. (19961996). "Om vi ikke bruker alt, så bruker vi noe.": prosessorientert skrivepedagogikk i ungdomsskolen. (Hovedoppgave, Universitetet i Oslo). Oslo.
x
År
1996
Tittel
"Om vi ikke bruker alt, så bruker vi noe.": prosessorientert skrivepedagogikk i ungdomsskolen
Forfatter(e)
Helstad, Kristin & Roe, Astrid
Sider
369
Institusjon
Universitetet i Oslo
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
970592841
Skrivbib pub.nr.
369
Publikasjonstype
Hovedoppgave
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole 8-10 | Grunnskole |
Nøkkelord
eksamen , loggskriving , respons , spørreundersøkelser
Bibliografisk note
Hovedoppgave i norskdidaktikk
hertzberg, f.Hertzberg, F. (19951995). Norsk grammatikkdebatt i historisk lys. Oslo: Novus.
x
År
1995
Tittel
Norsk grammatikkdebatt i historisk lys
Forfatter(e)
Hertzberg, Frøydis
Sider
168
Forlag
Novus
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-7099-245-3
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
960095535
Skrivbib pub.nr.
370
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
_Universitet og høgskole | Skriving i utdanning | Videregående | Grunnskole 8-10 | Grunnskole |
Nøkkelord
debatt om skriveutvikling og skriveforskning , faghistorie , grammatikk
Bibliografisk note
Bibliografi: s. 149-[163]
læringssenteret, Læringssenteret, (20022002). Norsk: veiledning i arbeid med elevtekster. Oslo: Læringssenteret.
x
År
2002
Tittel
Norsk: veiledning i arbeid med elevtekster
Forfatter(e)
Læringssenteret
Sider
23
Forlag
Læringssenteret
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
021554145
Skrivbib pub.nr.
371
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
elevtekster , metodisk veiledning , veiledninger , vurdering
bæckstrøm, i.Bäckström, I. (Red.). (19961996). Skrivandet som redskap. Stockholm: Svensklärarföreningen I distribution av Natur och kultur.
x
År
1996
Tittel
Skrivandet som redskap
Redaktør(er)
Bäckström, Ingegerd
Sider
236
Forlag
Svensklärarföreningen I distribution av Natur och kultur
Utgivelsessted
Stockholm
ISBN
91-27-63385-3
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
971079684
Skrivbib pub.nr.
1247
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
prosessorientert skriving , skriveutvikling
Bibliografisk note
Redigert bok. EndNote brukere må selv endre referansetypen til 'Edited book'. Dokumentet er del av serien SLÅ : Svensklärarföreningens årsskrift
nasjonalt læremiddelsenter, Nasjonalt læremiddelsenter, (19941994). Metodisk veiledning. Oslo: Nasjonalt læremiddelsenter.
x
År
1994
Tittel
Metodisk veiledning
Forfatter(e)
Nasjonalt læremiddelsenter
Nummer
[Bokmålutg.]
Sider
b.
Forlag
Nasjonalt læremiddelsenter
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
942743520
Skrivbib pub.nr.
378
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
metodisk veiledning
Bibliografisk note
Metodiske veiledninger i forbindelse med Reform '94
lorentzen, r.t.Lorentzen, R.T. (19961996). "Tekstskaping med 6-10 åringar": presentasjon av eit norsk og nordisk prosjekt. I Barnets sprog ved 5-8 års alderen : en konferencerapport (s. 32). København: Nordisk ministerråd.
x
År
1996
Tittel
"Tekstskaping med 6-10 åringar": presentasjon av eit norsk og nordisk prosjekt
Forfatter(e)
Lorentzen, Rutt Trøite
Boktittel
Barnets sprog ved 5-8 års alderen : en konferencerapport
Sider
32
Forlag
Nordisk ministerråd
Utgivelsessted
København
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
970003293
Skrivbib pub.nr.
791
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Førskole | Skriving i utdanning |
Nøkkelord
barnetekster , første skriveopplæring , tekstskaping
lorentzen, r.t.Lorentzen, R.T. (19891989). Tekstskaping. I Emneeksempler til Rammeplan for forsøk med pedagogisk tilbud til 6-åringer: Forsøk med pedagogisk tilbud til 6-åringer (s. 37-44). Oslo: FAD og KUD.
x
År
1989
Tittel
Tekstskaping
Forfatter(e)
Lorentzen, Rutt Trøite
Boktittel
Emneeksempler til Rammeplan for forsøk med pedagogisk tilbud til 6-åringer: Forsøk med pedagogisk tilbud til 6-åringer
Sider
37-44
Forlag
FAD og KUD
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
930235460
Skrivbib pub.nr.
792
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Førskole | Skriving i utdanning | Grunnskole |
Nøkkelord
første skriveopplæring , tekstskaping
anmarkrud, m.Anmarkrud, M. (Red.). (19831983). Grunnleggende lese- og skriveopplæring. Oslo: LNU/Cappelen.
x
År
1983
Tittel
Grunnleggende lese- og skriveopplæring
Redaktør(er)
Anmarkrud, Marit
Sider
151
Forlag
LNU/Cappelen
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-02-09922-6
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
021703442
Skrivbib pub.nr.
759
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole 1-4 | Grunnskole |
Nøkkelord
første skriveopplæring
Bibliografisk note
Redigert bok. EndNote brukere må selv endre til Edited book
elsness, t.f.Elsness, T.F. (19971997). Den grunnleggende lese- og skriveopplæringen: lærerens bok. Oslo: Aschehoug.
x
År
1997
Tittel
Den grunnleggende lese- og skriveopplæringen: lærerens bok
Forfatter(e)
Elsness, Turid Fosby
Sider
221
Forlag
Aschehoug
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-03-30337-4
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
970504365
Skrivbib pub.nr.
764
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole 1-4 | Grunnskole |
Nøkkelord
første skriveopplæring
hertzberg, f.Hertzberg, F. (20112011). Skriving i fagene - viktig, riktig og nødvendig. I K.H. Flyum & F. Hertzberg (Red.), Skriv i alle fag!: argumentasjon og kildebruk i videregående skole (s. 9-20). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
2011
Tittel
Skriving i fagene - viktig, riktig og nødvendig
Forfatter(e)
Hertzberg, Frøydis
Boktittel
Skriv i alle fag!: argumentasjon og kildebruk i videregående skole
Redaktør(er)
Flyum, Karl Henrik & Hertzberg, Frøydis
Sider
9-20
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
978-82-15-01754-9
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
121820939
Finn boka i ORIA
111963036
Skrivbib pub.nr.
2094
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Studieforberedende | Skriving i utdanning | Videregående |
Nøkkelord
fagskriving , skriving som grunnleggende ferdighet
pedersen, j.Pedersen, J. (19981998). Informationstekniken i skolan: en forskningsöversikt. Stockholm: Skolverket.
x
År
1998
Tittel
Informationstekniken i skolan: en forskningsöversikt
Forfatter(e)
Pedersen, Jens
Sider
75
Forlag
Skolverket
Utgivelsessted
Stockholm
ISBN
91-88373-69-x
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
981167993
Skrivbib pub.nr.
383
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
digital skriving
riise, k.Riise, K. (19991999). Forarbeid til responsgrupper i fire norskklasser i ungdomsskolen. (Hovedoppgave, NTNU). Trondheim.
x
År
1999
Tittel
Forarbeid til responsgrupper i fire norskklasser i ungdomsskolen
Forfatter(e)
Riise, Kjersti
Sider
138
Institusjon
NTNU
Utgivelsessted
Trondheim
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
991476026
Skrivbib pub.nr.
385
Publikasjonstype
Hovedoppgave
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole 8-10 | Grunnskole |
Nøkkelord
klasseromsforskning , prosessorientert skriving , respons
Bibliografisk note
Hovedoppgave i nordisk
dysthe, o.Dysthe, O. & hertzberg, f.Hertzberg, F. (20062006). "Skriv alt du vet om...": bruk av mikrooppgaver i undervisningen. I H.I. Strømsø, K.H. Lycke & P. Lauvås (Red.), Når læring er det viktigste: undervisning i høyere utdanning (s. 177-194). Oslo: Cappelen akademisk forlag.
x
År
2006
Tittel
"Skriv alt du vet om...": bruk av mikrooppgaver i undervisningen
Forfatter(e)
Dysthe, Olga & Hertzberg, Frøydis
Boktittel
Når læring er det viktigste: undervisning i høyere utdanning
Redaktør(er)
Strømsø, Helge I., Lycke, Kirsten Hofgaard & Lauvås, Per
Sider
177-194
Forlag
Cappelen akademisk forlag
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
978-82-02-24988-5
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
060928999
Skrivbib pub.nr.
588
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
_Universitet og høgskole | Skriving i utdanning |
Nøkkelord
fagskriving , læring , skrive for å lære
rüdet for videregüende opplæring,   , Rådet for videregående opplæring,   , (19821982). Vurderingsveiledning for norsk skriftlig etter alternativplan for fremmedspråklige elever i studieretning for allmennefag. Oslo: Rådet for videregående opplæring.
x
År
1982
Tittel
Vurderingsveiledning for norsk skriftlig etter alternativplan for fremmedspråklige elever i studieretning for allmennefag
Forfatter(e)
Rådet for videregående opplæring,   
Sider
5
Forlag
Rådet for videregående opplæring
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
832137677
Skrivbib pub.nr.
391
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
metodisk veiledning , vurdering
lie, s.Lie, S. (19951995). Fri som foten: om å skrive fagtekster. Oslo: Ad notam Gyldendal.
x
År
1995
Tittel
Fri som foten: om å skrive fagtekster
Forfatter(e)
Lie, Sissel
Sider
158
Forlag
Ad notam Gyldendal
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
978-82-417-0591-5
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
951613782
Skrivbib pub.nr.
577
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Vitenskapelig skriving | _Universitet og høgskole | Skriving i utdanning | Profesjonell skriving |
Nøkkelord
håndbøker , skriveråd
Bibliografisk note
Fra Nytt oppl. 2004 med både 10- og 13-sifret ISBN
bech-karlsen, j.Bech-Karlsen, J. (20032003). Gode fagtekster: essayskriving for begynnere. Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
2003
Tittel
Gode fagtekster: essayskriving for begynnere
Forfatter(e)
Bech-Karlsen, Jo
Sider
185
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
978-82-15-00308-5
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
023038683
Skrivbib pub.nr.
395
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
_Universitet og høgskole | Skriving i utdanning | Profesjonell skriving | Journalistisk skriving | Skjønnlitterær skriving | Faglitterær skriving |
Nøkkelord
essays , håndbøker , skriveråd
grüters, r.Grüters, R. (20112011). En retorisk inspirert studie av refleksjonstekster i bloggformat. I J. Smidt, E.S. Tønnessen & B. Aamotsbakken (Red.), Tekst og tegn: lesing, skriving og multimodalitet i skole og samfunn (s. 161-177). Trondheim: Tapir akademisk forlag.
x
År
2011
Tittel
En retorisk inspirert studie av refleksjonstekster i bloggformat
Forfatter(e)
Grüters, Ruth
Boktittel
Tekst og tegn: lesing, skriving og multimodalitet i skole og samfunn
Redaktør(er)
Smidt, Jon, Tønnessen, Elise Seip & Aamotsbakken, Bente
Sider
161-177
Forlag
Tapir akademisk forlag
Utgivelsessted
Trondheim
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
120238268
Finn boka i ORIA
120178664
Skrivbib pub.nr.
2176
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Skriving i privatlivet | Ungdomsskriving | |Generelt om skriving |
enkvist, n.e.Enkvist, N.E. (Red.). (19851985). Coherence and composition: a symposium: papers. Åbo: Åbo Akademi.
x
År
1985
Tittel
Coherence and composition: a symposium: papers
Redaktør(er)
Enkvist, Nils Erik
Sider
134
Forlag
Åbo Akademi
Utgivelsessted
Åbo
ISBN
951-649-078-6
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
852193076
Skrivbib pub.nr.
765
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
tekstlingvistikk
Bibliografisk note
Redigert bok. EndNote brukere må selv endre referansetypen til 'Edited book'. Serie: Meddelanden från Stiftelsen för Åbo akademis forskningsinstitut nr. 101.
würvik, b.Wårvik, B. (20022002). On grounding in narrative: a survey of models and criteria. Åbo: Åbo Akademi University.
x
År
2002
Tittel
On grounding in narrative: a survey of models and criteria
Forfatter(e)
Wårvik, Brita
Sider
VIII, 331
Forlag
Åbo Akademi University
Utgivelsessted
Åbo
ISBN
952-12-0945-3
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
040809552
Skrivbib pub.nr.
851
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
tekstlingvistikk
Bibliografisk note
Bibliografi: s. 320-331
dahle, g.Dahle, G. (Red.). (19991999). Skrivekurs for skrivelystne: eksempelsamling. Oslo: NKS-Forlaget.
x
År
1999
Tittel
Skrivekurs for skrivelystne: eksempelsamling
Redaktør(er)
Dahle, Gro
Sider
113
Forlag
NKS-Forlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-508-1945-4
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
030212820
Skrivbib pub.nr.
402
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i privatlivet | Profesjonell skriving | Skjønnlitterær skriving | Faglitterær skriving |
Nøkkelord
håndbøker
Bibliografisk note
Redigert bok. EndNote brukere må selv endre referansetypen til 'Edited book'.
dahle, g.Dahle, G., askeland, n.Askeland, N. & wold, k.Wold, K. (19941994). Skrivekurs for skrivelystne: kursbok. Oslo: NKS fjernundervisning.
x
År
1994
Tittel
Skrivekurs for skrivelystne: kursbok
Forfatter(e)
Dahle, Gro, Askeland, Norunn & Wold, Kjersti
Sider
296
Forlag
NKS fjernundervisning
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-508-1944-6
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
942360915
Skrivbib pub.nr.
403
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
|Generelt om skriving |
femdal, Å.Femdal, Å. (20092009). Jeg - en rett(e)ferdig lærer?: hvordan fungerer et vurderingssamarbeid mellom lærere?. (Masteroppgave, Universitetet i Oslo). Oslo.
x
År
2009
Tittel
Jeg - en rett(e)ferdig lærer?: hvordan fungerer et vurderingssamarbeid mellom lærere?
Forfatter(e)
Femdal, Åshild
Sider
101
Institusjon
Universitetet i Oslo
Utgivelsessted
Oslo
Lenke til fulltekst
http://www.duo.uio.no/sok/work.html?WORKID=92331
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
093525028
Skrivbib pub.nr.
1597
Publikasjonstype
Masteroppgave
Kategorier
Studieforberedende | Skriving i utdanning | Videregående |
Nøkkelord
vurdering
Bibliografisk note
Masteroppgave i nordiskdidaktikk
lagercrantz, o.Lagercrantz, O. (20002000). Om kunsten å lese og skrive. Oslo: Bokvennen.
x
År
2000
Tittel
Om kunsten å lese og skrive
Forfatter(e)
Lagercrantz, Olof
Sider
67
Forlag
Bokvennen
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-7488-104-4
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
001417665
Skrivbib pub.nr.
406
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
|Generelt om skriving |
Bibliografisk note
1. utg. 1988
pülshaugen, Ø.Pålshaugen, Ø. (19941994). Behersker vi kunsten å lese og skrive?: bemerkninger til Habermas' Derrida-lektyre. (Doktoravhandling, Universitetet i Oslo). Oslo.
x
År
1994
Tittel
Behersker vi kunsten å lese og skrive?: bemerkninger til Habermas' Derrida-lektyre
Forfatter(e)
Pålshaugen, Øyvind
Sider
41
Institusjon
Universitetet i Oslo
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
940939789
Skrivbib pub.nr.
407
Publikasjonstype
Doktoravhandling
Kategorier
|Generelt om skriving |
Nøkkelord
fagskriving , kommunikasjon , retorikk , skriveteorier , språkfilosofi
Bibliografisk note
Del 1 av avhandling (dr. philos.) Utgiver: Arbeidsforskningsinstituttet
lagercrantz, o.Lagercrantz, O. (19881988). Om kunsten å lese og skrive. Oslo: Bokvennen.
x
År
1988
Tittel
Om kunsten å lese og skrive
Forfatter(e)
Lagercrantz, Olof
Sider
83
Forlag
Bokvennen
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-7488-000-5
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
892051361
Skrivbib pub.nr.
408
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
|Generelt om skriving |
rognsü, a.Rognsaa, A. (20032003). Prosjektoppgaven: krav til utforming. Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
2003
Tittel
Prosjektoppgaven: krav til utforming
Forfatter(e)
Rognsaa, Aage
Sider
144
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
978-82-15-00364-1
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
030147646
Skrivbib pub.nr.
410
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
_Universitet og høgskole | Skriving i utdanning |
rognsü, a.Rognsaa, A. (20002000). Prosjektoppgaven: krav til utforming. Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
2000
Tittel
Prosjektoppgaven: krav til utforming
Forfatter(e)
Rognsaa, Aage
Sider
142
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-518-3992-0
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
000872660
Skrivbib pub.nr.
411
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
_Universitet og høgskole | Skriving i utdanning |
Nøkkelord
håndbøker , skriveråd
widerberg, k.Widerberg, K. (20042004). Oppgaveskriving: veien til lystbetont skriving og gode rutiner. Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
2004
Tittel
Oppgaveskriving: veien til lystbetont skriving og gode rutiner
Forfatter(e)
Widerberg, Karin
Sider
85
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
978-82-15-00568-3
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
040715353
Skrivbib pub.nr.
584
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
_Universitet og høgskole | Skriving i utdanning |
Bibliografisk note
1. utg. Oslo : TANO, 1994
mossige, m.Mossige, M. (20092009). Veiledning i skriving av eldre elever og voksne med skrivevansker. Spesialpedagogikk, 74(6), s.32-41.
x
År
2009
Tittel
Veiledning i skriving av eldre elever og voksne med skrivevansker
Forfatter(e)
Mossige, Margunn
Tidsskrift
Spesialpedagogikk
Årgang
74
Nummer
6
Sider
32-41
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
456227
Skrivbib pub.nr.
2076
Publikasjonstype
Tidsskriftartikkel
Kategorier
Skriving i utdanning | Videregående | _Voksenopplæring |
Nøkkelord
arbeidsminne , dysleksi , kognitiv teori , metakognisjon , skrivestrategier , skrivevansker , tilrettelegging
abstract
Artikkelen handler om en effektiv metode for veiledning av en voksen skriver som har problemer med å produsere en god tekst. Med utgangspunkt i en analyse av en tekst gjennomføres en dialog med skriveren hvor hensikten er å styrke skriverens motivasjon og metakognitive bevissthet om seg selv som skriver, om mulige strategier og om gjeldende tekstnormer.
carlsson, y.Carlsson, Y. (20022002). Kulturmöten, textmönster och förhållningssätt: första- och andraspråksskrivande i några svenska brevgenrer. (Doktoravhandling, Uppsala universitet). Uppsala.
x
År
2002
Tittel
Kulturmöten, textmönster och förhållningssätt: första- och andraspråksskrivande i några svenska brevgenrer
Forfatter(e)
Carlsson, Ylva
Sider
230
Institusjon
Uppsala universitet
Utgivelsessted
Uppsala
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
03015166x
Skrivbib pub.nr.
416
Publikasjonstype
Doktoravhandling
Kategorier
Skriving i privatlivet |
Nøkkelord
andrespråksskriving , brev , sjanger , skrivekulturer
Bibliografisk note
Avhandling (fil. dr.) Utgiver: Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet
domeij, r.Domeij, R. (20052005). Datorn granskar språket. Stockholm: Svenska språknämnden och Norstedts akademiska förlag.
x
År
2005
Tittel
Datorn granskar språket
Forfatter(e)
Domeij, Rickard
Sider
119
Forlag
Svenska språknämnden och Norstedts akademiska förlag
Utgivelsessted
Stockholm
ISBN
91-7227-441-7
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
050902989
Skrivbib pub.nr.
417
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
|Generelt om skriving |
garme, b.Garme, B. (Red.). (19971997). Ut med språket!: en bok om språkutveckling och pedagogisk praktik. Stockholm: Natur och Kultur.
x
År
1997
Tittel
Ut med språket!: en bok om språkutveckling och pedagogisk praktik
Redaktør(er)
Garme, Birgitta
Sider
157
Forlag
Natur och Kultur
Utgivelsessted
Stockholm
ISBN
91-27-63387-x
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
981986439
Skrivbib pub.nr.
419
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
prosessorientert skriving , skriveopplæring
Bibliografisk note
Redigert bok. EndNote brukere må selv endre referansetypen til 'Edited book'.
kjeldsen, j.Kjeldsen, J. (19971997). Et retorisk fundament for skrivning: Pragmatikk, intentionog kvalitet. I L.S. Evensen & T.L. Hoel (Red.), Skriveteorier og skolepraksis (s. 78-111). Oslo: Cappelen akademiske forlag.
x
År
1997
Tittel
Et retorisk fundament for skrivning: Pragmatikk, intentionog kvalitet
Forfatter(e)
Kjeldsen, Jens
Boktittel
Skriveteorier og skolepraksis
Redaktør(er)
Evensen, Lars Sigfred & Hoel, Torlaug Løkensgard
Sider
78-111
Forlag
Cappelen akademiske forlag
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-456-0353-8
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
040239438
Finn boka i ORIA
092058485
Skrivbib pub.nr.
654
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
retorikk
dysthe, o.Dysthe, O. & engelsen, k.s.Engelsen, K.S. (Red.). (20032003). Mapper som pedagogisk redskap: perspektiver og erfaringer. Oslo: Abstrakt forlag.
x
År
2003
Tittel
Mapper som pedagogisk redskap: perspektiver og erfaringer
Redaktør(er)
Dysthe, Olga & Engelsen, Knut Steinar
Sider
341
Forlag
Abstrakt forlag
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-7935-076-4
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
030900905
Skrivbib pub.nr.
689
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
_Universitet og høgskole | Skriving i utdanning |
Nøkkelord
loggskriving , mapper , skrive for å lære
Bibliografisk note
Redigert bok. EndNote brukere må selv endre referansetypen til 'Edited book'.
lindeberg, a.c.Lindeberg, A.C. (20042004). Promotion and politeness: conflicting scholarly rhetoric in three disciplines. (Doktoravhandling, Åbo Akademi). Åbo.
x
År
2004
Tittel
Promotion and politeness: conflicting scholarly rhetoric in three disciplines
Forfatter(e)
Lindeberg, Ann-Charlotte
Sider
253, 47
Institusjon
Åbo Akademi
Utgivelsessted
Åbo
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
040793044
Skrivbib pub.nr.
425
Publikasjonstype
Doktoravhandling
Kategorier
Vitenskapelig skriving | Profesjonell skriving |
Nøkkelord
skrivekulturer
Bibliografisk note
Avhandling (doktorgrad) - Åbo akademi, Utgiver: Åbo Akademi
louhiala-salminen, l.Louhiala-Salminen, L. (19991999). From business correspondence to message exchange: the notion of genre in business communication. Jyväskylä: Centre for Applied Language Studies.
x
År
1999
Tittel
From business correspondence to message exchange: the notion of genre in business communication
Forfatter(e)
Louhiala-Salminen, Leena
Sider
192
Forlag
Centre for Applied Language Studies
Utgivelsessted
Jyväskylä
ISBN
951-39-0388-5
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
010287817
Skrivbib pub.nr.
426
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i arbeids- og organisasjonsliv |
Nøkkelord
korrespondanse , sjanger
schwebs, t.Schwebs, T. & otnes, h.Otnes, H. (20062006). Tekst.no: strukturer og sjangrer i digitale medier. Oslo: Cappelen akademisk forlag.
x
År
2006
Tittel
Tekst.no: strukturer og sjangrer i digitale medier
Forfatter(e)
Schwebs, Ture & Otnes, Hildegunn
Sider
311
Forlag
Cappelen akademisk forlag
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
978-82-02-26336-2
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
061085944
Skrivbib pub.nr.
883
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i privatlivet | Skriving i utdanning | Profesjonell skriving |
Nøkkelord
digital skriving , sjanger
Bibliografisk note
1. utg. 2001
bjørk, l.a.Björk, L.A. & ræisænen, c.Räisänen, C. (20032003). Academic writing: a university writing course. Lund: Studentlitteratur.
x
År
2003
Tittel
Academic writing: a university writing course
Forfatter(e)
Björk, Lennart A. & Räisänen, Christine
Sider
399
Forlag
Studentlitteratur
Utgivelsessted
Lund
ISBN
91-44-03074-6
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
031442757
Skrivbib pub.nr.
429
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Vitenskapelig skriving | _Universitet og høgskole | Skriving i utdanning | Profesjonell skriving |
Nøkkelord
fagskriving
penne, s.Penne, S. (19991999). Nadia og retorikken. I F. Hertzberg & A. Roe (Red.), Muntlig norsk (s. 85-104). Oslo: Tano Aschehoug..
x
År
1999
Tittel
Nadia og retorikken
Forfatter(e)
Penne, Sylvi
Boktittel
Muntlig norsk
Redaktør(er)
Hertzberg, Frøydis & Roe, Astrid
Sider
85-104
Forlag
Tano Aschehoug.
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-518-3896-7
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
051809869
Skrivbib pub.nr.
988
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole 8-10 | Grunnskole |
ræisænen, c.Räisänen, C. (19991999). The conference forum as a system of genres: a sociocultural study of academic conference practices inautomotive crash-safety engineering. (Doktoravhandling, Göteborg universitet). Göteborg.
x
År
1999
Tittel
The conference forum as a system of genres: a sociocultural study of academic conference practices inautomotive crash-safety engineering
Forfatter(e)
Räisänen, Christine
Sider
X, 310
Institusjon
Göteborg universitet
Utgivelsessted
Göteborg
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
000219673
Skrivbib pub.nr.
431
Publikasjonstype
Doktoravhandling
Kategorier
Skriving i arbeids- og organisasjonsliv | Profesjonell skriving |
Nøkkelord
fagskriving , ingeniørfag , sjanger , tekstlingvistikk
Bibliografisk note
Avhandling (doktorgrad) Utgiver: Acta Universitatis Gothoburgensis
strømquist, s.Strömquist, S. (20072007). Skrivprocessen: teori och tillämpning. Lund: Studentlitteratur.
x
År
2007
Tittel
Skrivprocessen: teori och tillämpning
Forfatter(e)
Strömquist, Siv
Sider
180
Forlag
Studentlitteratur
Utgivelsessted
Lund
ISBN
978-91-44-00431-0
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
070670641
Skrivbib pub.nr.
432
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Videregående | Grunnskole |
Nøkkelord
prosessorientert skriving
strømquist, s.Strömquist, S. (19881988). Skrivprocessen: teori och tillämpning. Lund: Studentlitteratur.
x
År
1988
Tittel
Skrivprocessen: teori och tillämpning
Forfatter(e)
Strömquist, Siv
Sider
112
Forlag
Studentlitteratur
Utgivelsessted
Lund
ISBN
91-44-26531-x
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
882077260
Skrivbib pub.nr.
433
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
|Generelt om skriving |
wengelin, Å.Wengelin, Å. (20022002). Text production in adults with reading and writing difficulties. (Doktoravhandling, Göteborgs universitet). Göteborg.
x
År
2002
Tittel
Text production in adults with reading and writing difficulties
Forfatter(e)
Wengelin, Åsa
Sider
XIV, 333
Institusjon
Göteborgs universitet
Utgivelsessted
Göteborg
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
040711900
Skrivbib pub.nr.
434
Publikasjonstype
Doktoravhandling
Kategorier
Studieforberedende | Skriving i arbeids- og organisasjonsliv | Skriving i privatlivet | Skriving i utdanning | Videregående | Voksenskriving | Grunnskole |
Nøkkelord
dysleksi , skrivevansker
Bibliografisk note
Avhandling (dr. philos.) Utgiver: Department of Linguistics, Göteborg University
erson, e.Erson, E. (19921992). "Det är månen att nå -": en studie i några datorintresserade pojkars språk och föreställningsvärld. (Doktoravhandling, Umeå Universitet). Umeå.
x
År
1992
Tittel
"Det är månen att nå -": en studie i några datorintresserade pojkars språk och föreställningsvärld
Forfatter(e)
Erson, Eva
Sider
225
Institusjon
Umeå Universitet
Utgivelsessted
Umeå
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
921831307
Skrivbib pub.nr.
857
Publikasjonstype
Doktoravhandling
Kategorier
Studieforberedende | Yrkesforberedende | Skriving i utdanning | Videregående |
Nøkkelord
digital skriving , kjønn
Bibliografisk note
Avhandling (doktorgrad) Utgiver: Institutionen för nordiska språk
dysthe, o.Dysthe, O. (19891989). Skriving som læremetode: rapport om utviklingsarbeid ved Kongsbakken videregående skole. Tromsø: Universitetet i Tromsø, Avdeling for praktisk-pedagogisk utdanning.
x
År
1989
Tittel
Skriving som læremetode: rapport om utviklingsarbeid ved Kongsbakken videregående skole
Forfatter(e)
Dysthe, Olga
Sider
13
Forlag
Universitetet i Tromsø, Avdeling for praktisk-pedagogisk utdanning
Utgivelsessted
Tromsø
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
922371946
Skrivbib pub.nr.
439
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Studieforberedende | Skriving i utdanning | Videregående |
Nøkkelord
loggskriving , mapper , metode , prosessorientert skriving , skrive for å lære
andersen, m.m.Andersen, M.M. (20082008). Skriveboka. Oslo: Aschehoug.
x
År
2008
Tittel
Skriveboka
Forfatter(e)
Andersen, Merete Morken
Sider
766
Forlag
Aschehoug
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
978-82-03-19356-9
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
082369127
Skrivbib pub.nr.
570
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i privatlivet | Profesjonell skriving | Journalistisk skriving | Faglitterær skriving | Voksenskriving |
Nøkkelord
håndbøker
blomberg, w.Blomberg, W. (20072007). Litteraturlisteguiden Vade mecum. Oslo: Transit.
x
År
2007
Tittel
Litteraturlisteguiden Vade mecum
Forfatter(e)
Blomberg, Wenche
Sider
83
Forlag
Transit
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
978-82-7596-082-3
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
061305413
Skrivbib pub.nr.
571
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Profesjonell skriving |
Nøkkelord
håndbøker , kildebruk
Bibliografisk note
Utvidet utg. av: Vade mecum : liten kokebok for kildehenvisnings- og litteraturlisteskrivere. Oslo : Universitetet i Oslo, 2000
nystrøm, c.Nyström, C. (20012001). Hur hänger det ihop?: en bok om textbindning. Uppsala: Hallgren & Fallgren.
x
År
2001
Tittel
Hur hänger det ihop?: en bok om textbindning
Forfatter(e)
Nyström, Catharina
Sider
202
Forlag
Hallgren & Fallgren
Utgivelsessted
Uppsala
ISBN
91-7382-769-x
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
020335962
Skrivbib pub.nr.
881
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Yrkesforberedende | Skriving i utdanning | Videregående |
Nøkkelord
tekstlingvistikk
elsness, t.f.Elsness, T.F. (19891989). Sesam, sesam: den grunnleggende lese- og skriveopplæringen: lærerens bok. Aschehoug: Oslo.
x
År
1989
Tittel
Sesam, sesam: den grunnleggende lese- og skriveopplæringen: lærerens bok
Forfatter(e)
Elsness, Turid Fosby
Sider
206
Forlag
Oslo
Utgivelsessted
Aschehoug
ISBN
82-03-13272-3
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
930226496
Skrivbib pub.nr.
443
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Førskole | Skriving i utdanning | Grunnskole 5-7 | Grunnskole |
Nøkkelord
første skriveopplæring
hoel, t.l.Hoel, T.L. (19921992). Det sosiale samspelet i den skrivande klassen: eit interaksjonsperspektiv. Trondheim: Allforsk.
x
År
1992
Tittel
Det sosiale samspelet i den skrivande klassen: eit interaksjonsperspektiv
Forfatter(e)
Hoel, Torlaug Løkensgard
Sider
82
Forlag
Allforsk
Utgivelsessted
Trondheim
ISBN
82-7570-026-4
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
930592018
Skrivbib pub.nr.
859
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Videregående |
Nøkkelord
klasseromsforskning , respons , skriveundervisning
skjelbred, d.Skjelbred, D. (19921992). Elevens tekst: et utgangspunkt for skriveopplæring. Oslo: Cappelen.
x
År
1992
Tittel
Elevens tekst: et utgangspunkt for skriveopplæring
Forfatter(e)
Skjelbred, Dagrun
Sider
188
Forlag
Cappelen
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-02-13566-4
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
920085210
Skrivbib pub.nr.
642
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole 1-4 | Grunnskole 5-7 | Grunnskole 8-10 | Grunnskole |
Nøkkelord
elevtekster , sjanger , tekstlingvistikk , vurdering
evensen, l.s.Evensen, L.S. (19931993). Skrivepedagogikk i relieff: skrivepedagogisk forskning i ei pedagogisk brytningstid. I I. Moslet & L.S. Evensen (Red.), Skrivepedagogisk fornying (s. 9-20). Oslo: Ad Notam Gyldendal : NAVFs program for utdanningsforskning.
x
År
1993
Tittel
Skrivepedagogikk i relieff: skrivepedagogisk forskning i ei pedagogisk brytningstid
Forfatter(e)
Evensen, Lars Sigfred
Boktittel
Skrivepedagogisk fornying
Redaktør(er)
Moslet, Inge & Evensen, Lars Sigfred
Sider
9-20
Forlag
Ad Notam Gyldendal : NAVFs program for utdanningsforskning
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-417-0326-0
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
012058890
Finn boka i ORIA
940159996
Skrivbib pub.nr.
447
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Førskole | Skriving i utdanning | Videregående | Grunnskole |
Nøkkelord
prosessorientert skriving
lorentzen, r.t.Lorentzen, R.T. (20072007). Samtale som støtte for skriving: ein studie av elevar på 1. trinn som skriv på datamaskin. I T.M. Guldal (Red.), FoU i praksis 2006: rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning : Trondheim, 24. og 25. april 2006 (s. 147-160). Trondheim: Tapir akademisk forlag.
x
År
2007
Tittel
Samtale som støtte for skriving: ein studie av elevar på 1. trinn som skriv på datamaskin
Forfatter(e)
Lorentzen, Rutt Trøite
Boktittel
FoU i praksis 2006: rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning : Trondheim, 24. og 25. april 2006
Redaktør(er)
Guldal, Tale Margrethe
Sider
147-160
Forlag
Tapir akademisk forlag
Utgivelsessted
Trondheim
ISBN
978-82519-2229-6
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
070710023
Skrivbib pub.nr.
923
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole 1-4 | Grunnskole |
otnes, h.Otnes, H. (20072007). Følge med og følge opp: verbalspråklig lyttemarkering i synkrone nettsamtaler. (Doktoravhandling, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet). Trondheim.
x
År
2007
Tittel
Følge med og følge opp: verbalspråklig lyttemarkering i synkrone nettsamtaler
Forfatter(e)
Otnes, Hildegunn
Sider
VII, 337
Institusjon
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Utgivelsessted
Trondheim
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
07086165x
Skrivbib pub.nr.
927
Publikasjonstype
Doktoravhandling
Kategorier
_Universitet og høgskole | Skriving i utdanning |
Nøkkelord
digital skriving , interaksjon , lærerutdanning , nettkommunikasjon
Bibliografisk note
Avhandling (dr.art.) Utgiver: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det historisk-filosofiske fakultetet, Institutt for språk- og kommunikasjonsst
hagtvet, b.e.Hagtvet, B.E. (19881988). Skriftspråkutvikling gjennom lek: hvordan skriftspråket kan stimuleres i førskolealderen. Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1988
Tittel
Skriftspråkutvikling gjennom lek: hvordan skriftspråket kan stimuleres i førskolealderen
Forfatter(e)
Hagtvet, Bente Eriksen
Sider
147
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-02660-4
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
882105876
Skrivbib pub.nr.
451
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Førskole | Skriving i utdanning |
løfqvist, g.Löfqvist, G. (19901990). The IEA study of written composition in Sweden. (Doktoravhandling, Studentlitteratur). Lund.
x
År
1990
Tittel
The IEA study of written composition in Sweden
Forfatter(e)
Löfqvist, Gert
Sider
165
Institusjon
Studentlitteratur
Utgivelsessted
Lund
ISBN
91-7900-901-8
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
900264047
Skrivbib pub.nr.
453
Publikasjonstype
Doktoravhandling
Kategorier
Skriving i utdanning | Videregående | Grunnskole |
Nøkkelord
skriveferdigheter , vurdering
Bibliografisk note
Over tittelen: The International Association for the Evaluation of Educational Achievement, IEA written composition
evensen, l.s.Evensen, L.S. (Red.). (19931993). Utvikling av skriftspråklig kompetanse (Skrive-PUFF). Oslo: Program for utdanningsforskning.
x
År
1993
Tittel
Utvikling av skriftspråklig kompetanse (Skrive-PUFF)
Redaktør(er)
Evensen, Lars Sigfred
Sider
14
Forlag
Program for utdanningsforskning
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
950175412
Skrivbib pub.nr.
1235
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
skriveutvikling
Bibliografisk note
Redigert bok. EndNote brukere må selv endre referansetypen til 'Edited book'.
sanness, a.h.Sanness, A.H. (19921992). Å lese og skrive: trådar frå tekst til tekst. (Hovedoppgave, Universitetet i Bergen). Bergen.
x
År
1992
Tittel
Å lese og skrive: trådar frå tekst til tekst
Forfatter(e)
Sanness, Anna Huse
Sider
214
Institusjon
Universitetet i Bergen
Utgivelsessted
Bergen
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
921248636
Skrivbib pub.nr.
458
Publikasjonstype
Hovedoppgave
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole |
Bibliografisk note
Hovedoppgave i nordisk
rakkestad, i.k.Rakkestad, I.K. (20032003). Argumenterende elevtekster: en analyse av superstrukturen i tekster fra avgangsprøva i norsk våren 2000. (Hovedoppgave, Universitetet i Oslo). Oslo.
x
År
2003
Tittel
Argumenterende elevtekster: en analyse av superstrukturen i tekster fra avgangsprøva i norsk våren 2000
Forfatter(e)
Rakkestad, Inger Karoline
Sider
119
Institusjon
Universitetet i Oslo
Utgivelsessted
Oslo
Lenke til fulltekst
http://prosjekt.hihm.no/r97-kal/smndrag_hoppgaver.htm
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
031733557
Skrivbib pub.nr.
614
Publikasjonstype
Hovedoppgave
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole 8-10 | Grunnskole |
Nøkkelord
argumenterende skriving , eksamen , elevtekster , tekstlingvistikk
Bibliografisk note
Hovedoppgave i nordisk fagdidaktikk
søvik, n.Søvik, N. (19871987). Learning disabilities in reading, spelling, and writing. Trondheim: Tapir.
x
År
1987
Tittel
Learning disabilities in reading, spelling, and writing
Forfatter(e)
Søvik, Nils
Sider
42
Forlag
Tapir
Utgivelsessted
Trondheim
ISBN
82-519-0788-8
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
960534822
Skrivbib pub.nr.
460
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
læring , rettskriving , skrivevansker
Bibliografisk note
Spisstittel
søvik, n.Søvik, N. (19901990). Oppgåveanalyse og lærestrategiar: eit nytt og interessant forskningsfelt i pedagogikk. I T. Ogden & R. Solheim (Red.), Spesialpedagogikk: perspektiver: festskrift til Hans-Jørgen Gjessings 70-årsdag 1. april 1990 (s. 234-246). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1990
Tittel
Oppgåveanalyse og lærestrategiar: eit nytt og interessant forskningsfelt i pedagogikk
Forfatter(e)
Søvik, Nils
Boktittel
Spesialpedagogikk: perspektiver: festskrift til Hans-Jørgen Gjessings 70-årsdag 1. april 1990
Redaktør(er)
Ogden, Terje & Solheim, Ragnar
Sider
234-246
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-02906-9
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
052057747
Skrivbib pub.nr.
461
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Videregående |
Nøkkelord
eksamen , oppgaver , skriveopplæring , vurdering
søvik, n.Søvik, N. (19911991). Skriftforming og skriveopplæring. [Oslo]: [Cappelen].
x
År
1991
Tittel
Skriftforming og skriveopplæring
Forfatter(e)
Søvik, Nils
Sider
p. 255-275
Forlag
[Cappelen]
Utgivelsessted
[Oslo]
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
090148037
Skrivbib pub.nr.
462
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
|Generelt om skriving |
Nøkkelord
skriftkultur
Bibliografisk note
Fotokopi av: Mening i tekst
søvik, n.Søvik, N. (19931993). Development of children's writing performance: some educational implications. I A.F. Kalverboer, B. Hopkins & R. Geuze (Red.), Motor development in early and later childhood : longitudinal approaches (s. 229-246). Cambridge: Cambridge University Press.
x
År
1993
Tittel
Development of children's writing performance: some educational implications
Forfatter(e)
Søvik, Nils
Boktittel
Motor development in early and later childhood : longitudinal approaches
Redaktør(er)
Kalverboer, Alex Fredde, Hopkins, Brian & Geuze, Reint
Sider
229-246
Forlag
Cambridge University Press
Utgivelsessted
Cambridge
ISBN
0-521-40101-1
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
932240240
Skrivbib pub.nr.
463
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
skriveutvikling
søvik, n.Søvik, N., arntzen, o.Arntzen, O. & thygesen, r.Thygesen, R. (19871987). Relation of spelling and writing in learning disabilities. Perceptual and motor skills, 64(1), s.219-236.
x
År
1987
Tittel
Relation of spelling and writing in learning disabilities
Forfatter(e)
Søvik, Nils, Arntzen, Oddvar & Thygesen, Ragnar
Tidsskrift
Perceptual and motor skills
Årgang
64
Nummer
1
Sider
219-236
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
051559153
Skrivbib pub.nr.
464
Publikasjonstype
Tidsskriftartikkel
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
skrivevansker , staving
søvik, n.Søvik, N., arntzen, o.Arntzen, O. & thygesen, r.Thygesen, R. (19871987). Writing characteristics of "normal", dyslexic, and dysgraphic children. Journal of human movement studies, 13, s.171-187.
x
År
1987
Tittel
Writing characteristics of "normal", dyslexic, and dysgraphic children
Forfatter(e)
Søvik, Nils, Arntzen, Oddvar & Thygesen, Ragnar
Tidsskrift
Journal of human movement studies
Årgang
13
Sider
171-187
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
090147413
Skrivbib pub.nr.
465
Publikasjonstype
Tidsskriftartikkel
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole |
Nøkkelord
dysleksi , skrivevansker
søvik, n.Søvik, N., arntzen, o.Arntzen, O. & samuelstuen, m.Samuelstuen, M. (19941994). A study of the relations between process and product variables in writing. I G. Eigler & T. Jechle (Red.), Writing : current trends in European research (s. 29-44). Freiburg: Hochschul Verlag.
x
År
1994
Tittel
A study of the relations between process and product variables in writing
Forfatter(e)
Søvik, Nils, Arntzen, Oddvar & Samuelstuen, Marit
Boktittel
Writing : current trends in European research
Redaktør(er)
Eigler, Gunther & Jechle, Thomas
Sider
29-44
Forlag
Hochschul Verlag
Utgivelsessted
Freiburg
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
011240636
Skrivbib pub.nr.
466
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
thygesen, r.Thygesen, R. (19921992). Språknormkonflikt og skrivevansker: en empirisk studie av sammenhengen mellom tale-skriftspråkdiskrepans og utvikling av ortografiske skrivevansker. Trondheim: Universitetet i Trondheim, Den allmennvitenskapelige høgskolen.
x
År
1992
Tittel
Språknormkonflikt og skrivevansker: en empirisk studie av sammenhengen mellom tale-skriftspråkdiskrepans og utvikling av ortografiske skrivevansker
Forfatter(e)
Thygesen, Ragnar
Sider
VII, 226, A124
Forlag
Universitetet i Trondheim, Den allmennvitenskapelige høgskolen
Utgivelsessted
Trondheim
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
952569019
Skrivbib pub.nr.
467
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Videregående | Grunnskole |
Nøkkelord
skrivevansker , staving
Bibliografisk note
Avhandling (Doktorgrad) - Universitetet i Trondheim, 1993
vinje, e.Vinje, E. (19891989). Forteljing og skriveopplæring. "": Cappelen.
x
År
1989
Tittel
Forteljing og skriveopplæring
Forfatter(e)
Vinje, Eiliv
Sider
120
Forlag
Cappelen
Utgivelsessted
""
ISBN
82-02-11755-0
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
890054983
Skrivbib pub.nr.
468
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole |
Nøkkelord
fortellinger
wiggen, g.Wiggen, G. (19921992). Rettskrivings-studier, 2, Kvalitativ og kvantitativ analyse av rettskrivingsavvik hos østnorske barneskoleelever. (Doktoravhandling, Universitetet i Oslo). Oslo.
x
År
1992
Tittel
Rettskrivings-studier, 2, Kvalitativ og kvantitativ analyse av rettskrivingsavvik hos østnorske barneskoleelever
Forfatter(e)
Wiggen, Geirr
Sider
2 b. (861 s.)
Institusjon
Universitetet i Oslo
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
920708900
Skrivbib pub.nr.
469
Publikasjonstype
Doktoravhandling
Kategorier
Førskole | Skriving i utdanning |
Nøkkelord
rettskriving
Bibliografisk note
Bibliografi: s. 838-861 Utgiver: Universitetet i Oslo, Det historisk-filosofiske fakultet
lorentzen, r.t.Lorentzen, R.T. (Red.). (19871987). 6 år: kva så? : ein rapport frå kurset "Dei eldste førskolebarna" arrangert av Statens Lærarkurs og DMMH, 23.-25. okt. 1986. Trondheim: Statens lærerkurs.
x
År
1987
Tittel
6 år: kva så? : ein rapport frå kurset "Dei eldste førskolebarna" arrangert av Statens Lærarkurs og DMMH, 23.-25. okt. 1986
Redaktør(er)
Lorentzen, Rutt Trøite
Sider
133
Forlag
Statens lærerkurs
Utgivelsessted
Trondheim
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
010954244
Skrivbib pub.nr.
789
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Førskole | Skriving i utdanning |
Nøkkelord
første skriveopplæring
Bibliografisk note
Redigert bok. EndNote brukere må selv endre referansetypen til 'Edited book'.
ingram, e.Ingram, E. (Red.). (19801980). Grammatikk og språkopplæring i norskundervisningen: rapport fra et seminar arrangert av Institutt for anvendt språkvitenskap i anledning av 10-årsjubiléet for Association de linguistique appliquée ANLA Trondheim, 19-20 oktober 1979. Trondheim: Instituttet.
x
År
1980
Tittel
Grammatikk og språkopplæring i norskundervisningen: rapport fra et seminar arrangert av Institutt for anvendt språkvitenskap i anledning av 10-årsjubiléet for Association de linguistique appliquée ANLA Trondheim, 19-20 oktober 1979
Redaktør(er)
Ingram, Elisabeth
Sider
97
Forlag
Instituttet
Utgivelsessted
Trondheim
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
844034576
Skrivbib pub.nr.
780
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
grammatikk , skriveundervisning
Bibliografisk note
Redigert bok. EndNote brukere må selv endre til Edited book
üsen, a.j.Aasen, A.J. & nome, s.Nome, S. (Red.). (20052005). Det nye norskfaget. Bergen: Fagbokforlaget.
x
År
2005
Tittel
Det nye norskfaget
Redaktør(er)
Aasen, Arne Johannes & Nome, Sture
Sider
207
Forlag
Fagbokforlaget
Utgivelsessted
Bergen
ISBN
82-450-0291-7
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
050187872
Skrivbib pub.nr.
477
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
norskfaget
Bibliografisk note
Redigert bok. EndNote brukere må selv endre referansetypen til 'Edited book'.
knain, e.Knain, E. (20012001). Naturfagets tause stemme. Oslo: Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.
x
År
2001
Tittel
Naturfagets tause stemme
Forfatter(e)
Knain, Erik
Sider
347, XLIV
Forlag
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-90954-17-4
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
012203300
Skrivbib pub.nr.
478
Publikasjonstype
Bok
Nøkkelord
læremidler
Bibliografisk note
Undertittel på omslaget: Diskursanalyse av lærebøker i natur- og miljøfag. Bearbeidet utg. av forfatterens avhandling (dr. scient.) Universitetet i Oslo, 1999,
ongstad, s.Ongstad, S. (20042004). Språk, kommunikasjon og didaktikk: norsk som flerfaglig og fagdidaktisk ressurs. Bergen: Fagbokforlaget.
x
År
2004
Tittel
Språk, kommunikasjon og didaktikk: norsk som flerfaglig og fagdidaktisk ressurs
Forfatter(e)
Ongstad, Sigmund
Sider
304
Forlag
Fagbokforlaget
Utgivelsessted
Bergen
ISBN
978-82-450-0106-8
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
032201842
Skrivbib pub.nr.
480
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
didaktikk , norskfaget
berge, k.l.Berge, K.L., gedde-dahl, t.Gedde-Dahl, T. & Øgreid, a.k.Øgreid, A.K. (20092009). Skriv 1: skriving som grunnleggende ferdighet. Oslo: Gan Aschehoug.
x
År
2009
Tittel
Skriv 1: skriving som grunnleggende ferdighet
Forfatter(e)
Berge, Kjell Lars, Gedde-Dahl, Trine & Øgreid, Anne Kristine
Sider
55
Forlag
Gan Aschehoug
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
978-82-492-1221-7
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
092546226
Skrivbib pub.nr.
886
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole 8-10 | Grunnskole |
Nøkkelord
fagskriving , grunnleggende ferdigheter , skriveopplæring
Bibliografisk note
Har bibliografi, innholdsfortegnelse
olevard, h.Olevard, H. (19991999). "Tonårsliv": en pilotstudie av 60 elever från standardproven för skolår 9 åren 1987 och 1996. Uppsala: Enheten för sociolingvistik, Uppsala universitet.
x
År
1999
Tittel
"Tonårsliv": en pilotstudie av 60 elever från standardproven för skolår 9 åren 1987 och 1996
Forfatter(e)
Olevard, Helena
Sider
28
Forlag
Enheten för sociolingvistik, Uppsala universitet
Utgivelsessted
Uppsala
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
020141963
Skrivbib pub.nr.
611
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole 8-10 | Grunnskole |
Nøkkelord
eksamen , skriveprøver , vurdering
smidt, j.Smidt, J. (20042004). Sjangrer og stemmer i norskrommet: kulturskaping i norskfaget fra småskole til lærerutdanning. Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
2004
Tittel
Sjangrer og stemmer i norskrommet: kulturskaping i norskfaget fra småskole til lærerutdanning
Forfatter(e)
Smidt, Jon
Sider
263
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-15-00456-3
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
040301265
Skrivbib pub.nr.
482
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
norskfaget , sjanger , skriveopplæring
gillberg, c.Gillberg, C. & Ödman, m.Ödman, M. (19941994). Dyslexi vad är det?. Stockholm: Natur och Kultur.
x
År
1994
Tittel
Dyslexi vad är det?
Forfatter(e)
Gillberg, Christopher & Ödman, Maj
Sider
115
Forlag
Natur och Kultur
Utgivelsessted
Stockholm
ISBN
91-27-04183-2
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
943076870
Skrivbib pub.nr.
672
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
dysleksi , skrivevansker
gjessing, h.j.Gjessing, H.J. (19801980). Praktisk veiledning om lese- og skrivevansker. Oslo: Tiden.
x
År
1980
Tittel
Praktisk veiledning om lese- og skrivevansker
Forfatter(e)
Gjessing, Hans-Jørgen
Sider
4 bind
Forlag
Tiden
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
8210018108
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
802105076
Skrivbib pub.nr.
673
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
|Generelt om skriving |
hergum, t.Hergum, T. (20032003). På skattejakt etter læring: en studie av hvordan elever med dysleksi i ungdomsskolen vurderer egen lese- og skriveferdighet og det undervisningstilbudet skolen gir dem. Trondheim: Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærerutdanning og tegnspråk.
x
År
2003
Tittel
På skattejakt etter læring: en studie av hvordan elever med dysleksi i ungdomsskolen vurderer egen lese- og skriveferdighet og det undervisningstilbudet skolen gir dem
Forfatter(e)
Hergum, Torunn
Sider
123
Forlag
Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærerutdanning og tegnspråk
Utgivelsessted
Trondheim
ISBN
82-7877-065-4
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
030375819
Skrivbib pub.nr.
674
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
dysleksi , multimodale tekster , sammensatte tekster
Bibliografisk note
Revidert utgave av hovedoppgave i pedagogikk - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 2002
hoel, t.l.Hoel, T.L. (20082008). Skriving ved universitet og høgskolar: for lærarar og studentar. Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
2008
Tittel
Skriving ved universitet og høgskolar: for lærarar og studentar
Forfatter(e)
Hoel, Torlaug Løkensgard
Sider
208
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
978-82-15-01339-8
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
080779670
Skrivbib pub.nr.
576
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Vitenskapelig skriving | _Universitet og høgskole | Skriving i utdanning | Profesjonell skriving |
Nøkkelord
skrivekulturer
evensen, l.s.Evensen, L.S. & vagle, w.Vagle, W. (20032003). Kvalitetssikring av læringsutbyttet i norsk skriftlig (KAL-prosjektet): sammendragsrapport for KAL-prosjektet november 2003. Trondheim: Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU.
x
År
2003
Tittel
Kvalitetssikring av læringsutbyttet i norsk skriftlig (KAL-prosjektet): sammendragsrapport for KAL-prosjektet november 2003
Forfatter(e)
Evensen, Lars Sigfred & Vagle, Wenche
Sider
46
Forlag
Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU
Utgivelsessted
Trondheim
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
041731476
Skrivbib pub.nr.
489
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole 8-10 | Grunnskole |
Nøkkelord
eksamen , elevtekster , vurdering
krogh, e.Krogh, E. (20082008). Evaluering som læringsværktøj: et casestudie i portfolioevaluering. I K. Borgnakke (Red.), Evalueringens spændingsfelter (s. 177-205). Århus: Klim.
x
År
2008
Tittel
Evaluering som læringsværktøj: et casestudie i portfolioevaluering
Forfatter(e)
Krogh, Ellen
Boktittel
Evalueringens spændingsfelter
Redaktør(er)
Borgnakke, Karen
Sider
177-205
Forlag
Klim
Utgivelsessted
Århus
ISBN
9788779556676
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
092342663
Skrivbib pub.nr.
2100
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Videregående |
Nøkkelord
mapper , vurdering
evensen, l.s.Evensen, L.S. & vagle, w.Vagle, W. (20042004). Hvordan står det til i norsk skriftlig?. I K. Klette (Red.), Fag og arbeidsmåter i endring?: tidsbilder fra norsk grunnskole (s. 55-80). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
2004
Tittel
Hvordan står det til i norsk skriftlig?
Forfatter(e)
Evensen, Lars Sigfred & Vagle, Wenche
Boktittel
Fag og arbeidsmåter i endring?: tidsbilder fra norsk grunnskole
Redaktør(er)
Klette, Kirsti
Sider
55-80
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
978-82-15-00445-7
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
041244990
Skrivbib pub.nr.
490
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole 8-10 | Grunnskole |
Nøkkelord
reformer , vurdering
üsland, t.Aasland, T. (20062006). Framtidas norskfag: språk og kultur i eit fleirkulturelt samfunn : rapport. Oslo: Utdanningsdirektoratet.
x
År
2006
Tittel
Framtidas norskfag: språk og kultur i eit fleirkulturelt samfunn : rapport
Forfatter(e)
Aasland, Tora
Sider
93
Forlag
Utdanningsdirektoratet
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-486-1072-1
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
060097183
Skrivbib pub.nr.
491
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Videregående | Grunnskole |
Nøkkelord
norskfaget , skolepolitiske dokumenter , utredninger
Bibliografisk note
Arbeidsgruppens leder: Tora Aasland. Inneholder også: Norskfaget i det fleirkulturelle samfunnet : delrapport
holm, l.Holm, L. & laursen, p.Laursen, P. (20002000). Andetsprogsdidaktik. Fredriksberg: Dansklærerforeningen.
x
År
2000
Tittel
Andetsprogsdidaktik
Forfatter(e)
Holm, Lars & Laursen, Pia
Sider
192
Forlag
Dansklærerforeningen
Utgivelsessted
Fredriksberg
ISBN
87-7704-630-7
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
061239615
Skrivbib pub.nr.
1254
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
|Generelt om skriving |
esmann, k.Esmann, K., rasmussen, a.Rasmussen, A. & wiese, l.b.Wiese, L.B. (Red.). (20002000). Dansk i dialog. Fredriksberg: Dansklærerforeningen.
x
År
2000
Tittel
Dansk i dialog
Redaktør(er)
Esmann, Karin, Rasmussen, Alma & Wiese, Lisbeth Birde
Sider
387
Forlag
Dansklærerforeningen
Utgivelsessted
Fredriksberg
ISBN
87-7704-607-2
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
001820915
Skrivbib pub.nr.
700
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
dialogisme
Bibliografisk note
Redigert bok. EndNote brukere må selv endre referansetypen til 'Edited book'. Av innholdet: Olga Dysthe: Mitt ansvar er å gi elevene deredskaper de trenger for å lykkes : om lærerens rolle i det dialogiske og flerstemmige klasserommet
smidt, j.Smidt, J. (19961996). Sjølposisjonering og skriveroller i skriving på skolen. [Uppsala]: [Centrum för didaktik].
x
År
1996
Tittel
Sjølposisjonering og skriveroller i skriving på skolen
Forfatter(e)
Smidt, Jon
Sider
p. [69]-89.
Forlag
[Centrum för didaktik]
Utgivelsessted
[Uppsala]
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
972445935
Skrivbib pub.nr.
1248
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Videregående |
Nøkkelord
kommunikasjon , sjanger
Bibliografisk note
Fotokopi av: Utbildning och demokrati, 5()nr 3
norsk faglitterær forfatterforening, Norsk faglitterær forfatterforening, (19871987). Ny mønsterplan for grunnskolen: nye fagplaner for videregående skoler : hvordan skal de nye lærebøkene. Oslo: Norsk faglitterær forfatterforening.
x
År
1987
Tittel
Ny mønsterplan for grunnskolen: nye fagplaner for videregående skoler : hvordan skal de nye lærebøkene
Forfatter(e)
Norsk faglitterær forfatterforening
Sider
101
Forlag
Norsk faglitterær forfatterforening
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
942515439
Skrivbib pub.nr.
499
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
|Generelt om skriving |
Nøkkelord
læremidler
Bibliografisk note
Rapport fra NFFs seminar for lærebokforfattere på Leangkollen...
Mønsterplan for grunnskolen: M 87. (19871987). Oslo: Aschehoug.
x
År
1987
Tittel
Mønsterplan for grunnskolen: M 87
Sider
307
Forlag
Aschehoug
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-03-13147-6
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
872159825
Skrivbib pub.nr.
500
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole |
Bibliografisk note
To av kapitlene har parallell samisk og nynorsk tekst
lagercrantz, o.Lagercrantz, O. (19961996). Om konsten att läsa och skriva. Stockholm: Wahlström & Widstrand.
x
År
1996
Tittel
Om konsten att läsa och skriva
Forfatter(e)
Lagercrantz, Olof
Sider
94
Forlag
Wahlström & Widstrand
Utgivelsessted
Stockholm
ISBN
91-46-16892-3
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
96120740x
Skrivbib pub.nr.
594
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Profesjonell skriving |
Nøkkelord
skrivekulturer , skrivekunst
lagercrantz, o.Lagercrantz, O. (19851985). Om konsten att läsa och skriva. Stockholm: Wahlstrøm & Widstrand.
x
År
1985
Tittel
Om konsten att läsa och skriva
Forfatter(e)
Lagercrantz, Olof
Sider
94
Forlag
Wahlstrøm & Widstrand
Utgivelsessted
Stockholm
ISBN
91-46-15234-2
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
872066754
Skrivbib pub.nr.
595
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
|Generelt om skriving |
juul jensen, m.Juul Jensen, M., krogh, e.Krogh, E. & rasmussen, a.Rasmussen, A. (19941994). Det skriftlige basiskursus. København: Undervisningsministeriet.
x
År
1994
Tittel
Det skriftlige basiskursus
Forfatter(e)
Juul Jensen, Mi'janne, Krogh, Ellen & Rasmussen, Alma
Sider
65
Forlag
Undervisningsministeriet
Utgivelsessted
København
ISBN
87-603-0406-5
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
971526982
Skrivbib pub.nr.
1255
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Videregående |
Nøkkelord
skriveundervisning
Bibliografisk note
Har bibliografi
hopfenbeck, t.n.Hopfenbeck, T.N., ibsen, e.Ibsen, E., turmo, a.Turmo, A. & lie, s.Lie, S. (Red.). (20032003). Nasjonale prøver på ny prøve: rapport fra en utvalgsundersøkelse for å analysere og vurdere kvaliteten på oppgaver og resultater til nasjonale prøvervåren 2005. Oslo: UiO/ILS.
x
År
2003
Tittel
Nasjonale prøver på ny prøve: rapport fra en utvalgsundersøkelse for å analysere og vurdere kvaliteten på oppgaver og resultater til nasjonale prøvervåren 2005
Redaktør(er)
Hopfenbeck, Therese Nerheim, Ibsen, Elisabeth, Turmo, Are & Lie, Svein
Sider
157
Forlag
UiO/ILS
Utgivelsessted
Oslo
Lenke til fulltekst
http://www.udir.no/upload/Nasjonale%20prøver/nasjonale_prover_pa_ny_prove_rapport_ILS.pdf
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
070330263
Skrivbib pub.nr.
504
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole |
Bibliografisk note
Redigert bok. EndNote brukere må selv endre referansetypen til 'Edited book'.
kirke-, Kirke-, (19961996). Om elevvurdering, skolebasert vurdering og nasjonalt vurderingssystem. [Oslo]: [KUF].
x
År
1996
Tittel
Om elevvurdering, skolebasert vurdering og nasjonalt vurderingssystem
Forfatter(e)
Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
Sider
24
Forlag
[KUF]
Utgivelsessted
[Oslo]
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
961504730
Skrivbib pub.nr.
618
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
vurdering
høien, t.Høien, T. & lundberg, i.Lundberg, I. (20072007). Dysleksi. Herning: Special-pædagogisk Forlag.
x
År
2007
Tittel
Dysleksi
Forfatter(e)
Høien, Torleiv & Lundberg, Ingvar
Sider
280
Forlag
Special-pædagogisk Forlag
Utgivelsessted
Herning
ISBN
978-87-76070-12-0
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
070385203
Skrivbib pub.nr.
873
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
dysleksi , skrivevansker
Bibliografisk note
2. utg., 1. oppl. 1993
smidt, j.Smidt, J. (19941994). Oppgavesett og skrivesituasjoner: en studie av norske skriveoppgaver i en brytningstid. Trondheim: Allforsk.
x
År
1994
Tittel
Oppgavesett og skrivesituasjoner: en studie av norske skriveoppgaver i en brytningstid
Forfatter(e)
Smidt, Jon
Sider
55 bl.
Forlag
Allforsk
Utgivelsessted
Trondheim
ISBN
82-7570-064-7
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
950237701
Skrivbib pub.nr.
645
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Vitenskapelig skriving | _Universitet og høgskole | Skriving i utdanning | Profesjonell skriving |
Nøkkelord
håndbøker , skriveråd
rienecker, l.Rienecker, L. (19911991). Tekster til tiden: undgå skriveblokeringer. København: Dansk psykologisk forlag.
x
År
1991
Tittel
Tekster til tiden: undgå skriveblokeringer
Forfatter(e)
Rienecker, Lotte
Sider
128
Forlag
Dansk psykologisk forlag
Utgivelsessted
København
ISBN
87-7706-051-2
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
930634454
Skrivbib pub.nr.
737
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
_Universitet og høgskole | Skriving i utdanning |
Nøkkelord
skriveopplæring , skriveråd
rienecker, l.Rienecker, L. (19961996). Tekster til tiden: undgå skriveblokeringer. København: Dansk Psykologisk Forlag.
x
År
1996
Tittel
Tekster til tiden: undgå skriveblokeringer
Forfatter(e)
Rienecker, Lotte
Sider
135
Forlag
Dansk Psykologisk Forlag
Utgivelsessted
København
ISBN
87-7706-159-4
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
001839152
Skrivbib pub.nr.
736
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
|Generelt om skriving |
kock, c.Kock, C. (19961996). Hvilken skriveundervisning har universitetet brug for?: Retorisk tradition og pædagogisk praksis. I O. Dysthe (Red.), Ulike perspektiv på læring og læringsforskning (s. 198-226). Oslo: Cappelen akademisk forlag.
x
År
1996
Tittel
Hvilken skriveundervisning har universitetet brug for?: Retorisk tradition og pædagogisk praksis
Forfatter(e)
Kock, Christian
Boktittel
Ulike perspektiv på læring og læringsforskning
Redaktør(er)
Dysthe, Olga
Sider
198-226
Forlag
Cappelen akademisk forlag
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-456-0145-4
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
040161722
Finn boka i ORIA
961885971
Skrivbib pub.nr.
733
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
_Universitet og høgskole | Skriving i utdanning |
Nøkkelord
retorikk , skriveundervisning
kjeldsen, j.Kjeldsen, J. & dysthe, o.Dysthe, O. (19971997). Skrivegrupper på hovudfagsnivå - analyse av responssamtaler. Bergen: Universitetet i Bergen.
x
År
1997
Tittel
Skrivegrupper på hovudfagsnivå - analyse av responssamtaler
Forfatter(e)
Kjeldsen, Jens & Dysthe, Olga
Sider
25
Forlag
Universitetet i Bergen
Utgivelsessted
Bergen
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
981638864
Skrivbib pub.nr.
731
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
_Universitet og høgskole | Skriving i utdanning |
dysthe, o.Dysthe, O. & kjeldsen, j.Kjeldsen, J. (19971997). Skriving på hovudfagsnivå - ei universitetspedagogisk utfordring. Bergen: Universitetet i Bergen.
x
År
1997
Tittel
Skriving på hovudfagsnivå - ei universitetspedagogisk utfordring
Forfatter(e)
Dysthe, Olga & Kjeldsen, Jens
Sider
80
Forlag
Universitetet i Bergen
Utgivelsessted
Bergen
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
98163866x
Skrivbib pub.nr.
732
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
_Universitet og høgskole | Skriving i utdanning |
Nøkkelord
akademisk skriving , fagskriving , skrive for å lære
lied, s.Lied, S. (20042004). Elever og livstolkingspluralitet i KRL-faget: mellomtrinnselever i møte med fortellinger fra ulike religioner og livssyn. (Doktoravhandling, Høgskolen i Hedmark). Elverum.
x
År
2004
Tittel
Elever og livstolkingspluralitet i KRL-faget: mellomtrinnselever i møte med fortellinger fra ulike religioner og livssyn
Forfatter(e)
Lied, Sidsel
Sider
345, 14
Institusjon
Høgskolen i Hedmark
Utgivelsessted
Elverum
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
041549023
Skrivbib pub.nr.
866
Publikasjonstype
Doktoravhandling
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
prosessorientert skriving , samarbeidsskriving
Bibliografisk note
Avhandling (Ph.D.) - Det teologiske Menighetsfakultet. Bibliografi: s. 331-345 Utgiver: Høgskolen i Hedmark
kjeldsen, j.Kjeldsen, J. & dysthe, o.Dysthe, O. (19971997). Å skrive hovudfagsoppgåve - ei situasjonsskildring: skriveprosjektet ved Universitetet i Bergen. Bergen: Universitetet i Bergen.
x
År
1997
Tittel
Å skrive hovudfagsoppgåve - ei situasjonsskildring: skriveprosjektet ved Universitetet i Bergen
Forfatter(e)
Kjeldsen, Jens & Dysthe, Olga
Sider
21
Forlag
Universitetet i Bergen
Utgivelsessted
Bergen
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
981390684
Skrivbib pub.nr.
730
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Vitenskapelig skriving | _Universitet og høgskole | Skriving i utdanning | Profesjonell skriving |
Nøkkelord
fagskriving , oppgaveskriving
widerberg, k.Widerberg, K. & løkken, r.Løkken, R. (19941994). Oppgaveskrivning: veien til lystbetont skriving og gode rutiner. Oslo: TANO.
x
År
1994
Tittel
Oppgaveskrivning: veien til lystbetont skriving og gode rutiner
Forfatter(e)
Widerberg, Karin & Løkken, Reidun
Sider
76
Forlag
TANO
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-518-3278-0
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
942976363
Skrivbib pub.nr.
586
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Studieforberedende | Skriving i utdanning | Videregående |
Nøkkelord
eksamen , oppgaver , skriftkultur , skriveopplæring , vurdering
hestbæk andersen, t.Hestbæk Andersen, T. & smedegürd, f.Smedegaard, F. (20052005). Hvad er meningen?. Odense: Syddansk Universitetsforlag.
x
År
2005
Tittel
Hvad er meningen?
Forfatter(e)
Hestbæk Andersen, Thomas & Smedegaard, Flemming
Sider
390
Forlag
Syddansk Universitetsforlag
Utgivelsessted
Odense
ISBN
87-7674-058-7
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
052171647
Skrivbib pub.nr.
524
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
|Generelt om skriving |
Nøkkelord
grammatikk , tekstlingvistikk
hüland, a.Håland, A. & lorentzen, r.t.Lorentzen, R.T. (Red.). (20072007). Dialogar om tekst: praktisk arbeid med elevtekstar i norskfaget. Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
2007
Tittel
Dialogar om tekst: praktisk arbeid med elevtekstar i norskfaget
Redaktør(er)
Håland, Anne & Lorentzen, Rutt Trøite
Sider
221
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
978-82-15-01080-9
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
070544972
Skrivbib pub.nr.
1564
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole 1-4 | Grunnskole |
Nøkkelord
elevtekster , første skriveopplæring , norskfaget
Bibliografisk note
Redigert bok. EndNote brukere må selv endre referansetypen til 'Edited book'.
tønnesson, j.l.Tønnesson, J.L. (19981998). Vitenskapens stemmer: vitenskapsbilder, dialogisme og forskernærvær i fire historiefaglige tekster for allmenheten. (Hovedoppgave, Universitetet i Oslo). Oslo.
x
År
1998
Tittel
Vitenskapens stemmer: vitenskapsbilder, dialogisme og forskernærvær i fire historiefaglige tekster for allmenheten
Forfatter(e)
Tønnesson, Johan L.
Sider
184
Institusjon
Universitetet i Oslo
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
981377858
Skrivbib pub.nr.
845
Publikasjonstype
Hovedoppgave
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
dialogisme , historiefaget
Bibliografisk note
Hovedoppgave i nordisk språk
austad, i.Austad, I. (Red.). (20032003). Mening i tekst : teorier og metoder i grunnleggende lese- og skriveopplæring. Oslo: Cappelen akademisk forlaget.
x
År
2003
Tittel
Mening i tekst : teorier og metoder i grunnleggende lese- og skriveopplæring
Redaktør(er)
Austad, Ingolv
Sider
319
Forlag
Cappelen akademisk forlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-02-23207-4
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007101600010
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
031016421
Finn boka i ORIA
823049817
Skrivbib pub.nr.
754
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole 1-4 | Grunnskole 5-7 | Grunnskole 8-10 | Grunnskole |
Nøkkelord
første skriveopplæring
Bibliografisk note
Redigert bok. EndNote brukere må selv endre referansetypen til 'Edited book'. 1. utg. Oslo : Cappelen, 1991
apelseth, a.Apelseth, A. (20042004). Den låge danninga: skriftmeistring, diskursintegrering og tekstlege deltakingsformer 1760-1840. (Doktoravhandling, Universitetet i Bergen). Bergen.
x
År
2004
Tittel
Den låge danninga: skriftmeistring, diskursintegrering og tekstlege deltakingsformer 1760-1840
Forfatter(e)
Apelseth, Arne
Sider
607
Institusjon
Universitetet i Bergen
Utgivelsessted
Bergen
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
041723228
Skrivbib pub.nr.
885
Publikasjonstype
Doktoravhandling
Kategorier
Skriving i privatlivet |
Nøkkelord
literacy , skriftkultur , skrivehistorie
Bibliografisk note
Avhandling (dr. art.) Utgiver: Universitetet i Bergen, Det historisk-filosofisk fakultet, Nordisk institutt
magelssen, a.Magelssen, A. (20052005). Argumentasjon i videregående skole: en pragma-dialektisk analyse av argumenterende elevtekster fra eksamen i norsk hovedmål i videregående skole våren 2004. (Hovedoppgave, Universitetet i Oslo). Oslo.
x
År
2005
Tittel
Argumentasjon i videregående skole: en pragma-dialektisk analyse av argumenterende elevtekster fra eksamen i norsk hovedmål i videregående skole våren 2004
Forfatter(e)
Magelssen, Alfhild
Sider
82
Institusjon
Universitetet i Oslo
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
060314338
Skrivbib pub.nr.
1587
Publikasjonstype
Hovedoppgave
Kategorier
Studieforberedende | Skriving i utdanning | Videregående |
Nøkkelord
argumenterende skriving , eksamen , elevtekster
Bibliografisk note
Hovedoppgave i nordisk fagdidaktikk
tirkkonen-condit, s.Tirkkonen-Condit, S. (19851985). Argumentative text structure and translation. Jyväskylä: University of Jyväskylä.
x
År
1985
Tittel
Argumentative text structure and translation
Forfatter(e)
Tirkkonen-Condit, Sonja
Sider
256
Forlag
University of Jyväskylä
Utgivelsessted
Jyväskylä
ISBN
951-679-325-8
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
85214122x
Skrivbib pub.nr.
532
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
|Generelt om skriving |
Nøkkelord
argumenterende skriving , tekstlingvistikk
Bibliografisk note
Avhandling (doktorgrad) - Jyväskylän yliopisto,
heilæ-ylikallio, r.Heilä-Ylikallio, R. (19971997). Vad berättar barntexter?: mönster i texter skrivna av barn i åldern sex och åtta år. (Doktoravhandling, Åbo akademiet). Åbo.
x
År
1997
Tittel
Vad berättar barntexter?: mönster i texter skrivna av barn i åldern sex och åtta år
Forfatter(e)
Heilä-Ylikallio, Ria
Sider
187
Institusjon
Åbo akademiet
Utgivelsessted
Åbo
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
980100127
Skrivbib pub.nr.
865
Publikasjonstype
Doktoravhandling
Kategorier
Førskole | Skriving i utdanning |
Nøkkelord
elevtekster , tidlig skriving
Bibliografisk note
Avhandling (doktorgrad) Utgiver: Åbo akademis förlag
dysthe, o.Dysthe, O. (19961996). Rapport fra forsøk med mappevurdering i norsk ved Grønnåsen skole: 1993-1996. Oslo: Eksamenssekretarietet.
x
År
1996
Tittel
Rapport fra forsøk med mappevurdering i norsk ved Grønnåsen skole: 1993-1996
Forfatter(e)
Dysthe, Olga
Sider
48
Forlag
Eksamenssekretarietet
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
970133502
Skrivbib pub.nr.
534
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Videregående |
Nøkkelord
loggskriving , mapper , prosessorientert skriving
strømqvist, s.Strömqvist, S. & verhoeven, l.t.Verhoeven, L.T. (Red.). (20042004). Relating events in narrative: volume 2 : typological and contextual perspectives. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum.
x
År
2004
Tittel
Relating events in narrative: volume 2 : typological and contextual perspectives
Redaktør(er)
Strömqvist, Sven & Verhoeven, Ludo Th
Sider
viii, 610
Forlag
Lawrence Erlbaum
Utgivelsessted
Mahwah, N.J.
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
040430537
Skrivbib pub.nr.
536
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
fortellinger
Bibliografisk note
Redigert bok. EndNote brukere må selv endre referansetypen til 'Edited book'. Continuation of a study published in 1994 under the title:Relating events in narrative : a crosslinguistic developmental study.
breivega, k.r.Breivega, K.R. (19941994). Skrivestrategiar i studentars tekstproduksjon: ein analyse av superstrukturar og metadiskurs i eit utvaleksamenssvar frå historie grunnfag. (Hovedoppgave, Universitetet i Bergen). Bergen.
x
År
1994
Tittel
Skrivestrategiar i studentars tekstproduksjon: ein analyse av superstrukturar og metadiskurs i eit utvaleksamenssvar frå historie grunnfag
Forfatter(e)
Breivega, Kjersti Rongen
Sider
176
Institusjon
Universitetet i Bergen
Utgivelsessted
Bergen
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
941813789
Skrivbib pub.nr.
537
Publikasjonstype
Hovedoppgave
Kategorier
_Universitet og høgskole | Skriving i utdanning |
Nøkkelord
akademisk skriving , eksamen , fagskriving , historiefaget , tekstlingvistikk
Bibliografisk note
Hovedoppgave i nordisk
moslet, i.Moslet, I. (20042004). Sakprega tekst: sjangerbruk under utvikling og utvidelse. I P.H. Bjørkeng & I. Moslet (Red.), Norskdidaktikk: tekstnær og elevnær undervisning (s. 291-298). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
2004
Tittel
Sakprega tekst: sjangerbruk under utvikling og utvidelse
Forfatter(e)
Moslet, Inge
Boktittel
Norskdidaktikk: tekstnær og elevnær undervisning
Redaktør(er)
Bjørkeng, Peer Harry & Moslet, Inge
Sider
291-298
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
978-82-15-00578-2
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
041696115
Finn boka i ORIA
040616908
Skrivbib pub.nr.
1050
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Førskole | Skriving i utdanning |
Nøkkelord
fagskriving
brüten, i.Bråten, I. (19941994). Skriftspråkets psykologi: om forholdet mellom lesing og skriving. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
x
År
1994
Tittel
Skriftspråkets psykologi: om forholdet mellom lesing og skriving
Forfatter(e)
Bråten, Ivar
Sider
70
Forlag
Høyskoleforlaget
Utgivelsessted
Kristiansand
ISBN
82-7634-015-6
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
942628268
Skrivbib pub.nr.
671
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
håndskrift , rettskriving , skriftforming
mürdsjø, k.Mårdsjö, K. (19921992). Människa, text, teknik: tekniska handböcker som kommunikationsmedel. Linköping: Distribueras av: Tema Teknik och social förändring, Universitetet i Linköping.
x
År
1992
Tittel
Människa, text, teknik: tekniska handböcker som kommunikationsmedel
Forfatter(e)
Mårdsjö, Karin
Sider
319
Forlag
Distribueras av: Tema Teknik och social förändring, Universitetet i Linköping
Utgivelsessted
Linköping
ISBN
91-7870-993-8
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
92172876x
Skrivbib pub.nr.
542
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Profesjonell skriving | Teknisk skriving |
Nøkkelord
teknisk skriving , tekstkulturer
Bibliografisk note
Avh. (fil. dr.) - Universitetet i Linköping,
hoel, t.l.Hoel, T.L. (19921992). Den "klassiske" responssamtalen: ei teoretisk grunngiving. Trondheim: Allforsk.
x
År
1992
Tittel
Den "klassiske" responssamtalen: ei teoretisk grunngiving
Forfatter(e)
Hoel, Torlaug Løkensgard
Sider
78
Forlag
Allforsk
Utgivelsessted
Trondheim
ISBN
82-7570-025-6
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
930591771
Skrivbib pub.nr.
860
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
prosessorientert skriving , respons , skriveundervisning
evju, m.h.Evju, M.H. (20082008). Sammensatte tekster i videregående skole: en undersøkelse av arbeidet med skriftlige og muntlige sammensatte elevtekster i to klasser. (Masteroppgave, Universitetet i Oslo). Oslo.
x
År
2008
Tittel
Sammensatte tekster i videregående skole: en undersøkelse av arbeidet med skriftlige og muntlige sammensatte elevtekster i to klasser
Forfatter(e)
Evju, Mona Hanheide
Sider
131
Institusjon
Universitetet i Oslo
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
091781329
Skrivbib pub.nr.
1593
Publikasjonstype
Masteroppgave
Kategorier
Studieforberedende | Skriving i utdanning | Videregående |
Nøkkelord
digitale tekster , elevtekster , multimodale tekster
Bibliografisk note
Masteroppgave i nordisk didaktikk
bæcklund, i.Bäcklund, I., børestam, u.Börestam, U., melander marttala, u.Melander Marttala, U. & næslund, h.Näslund, H. (Red.). (20042004). Text i arbete: festskrift till Britt-Louise Gunnarsson den 12.januari 2005. Uppsala: Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.
x
År
2004
Tittel
Text i arbete: festskrift till Britt-Louise Gunnarsson den 12.januari 2005
Redaktør(er)
Bäcklund, Ingegerd, Börestam, Ulla, Melander Marttala, Ulla & Näslund, Harry
Sider
376
Forlag
Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet
Utgivelsessted
Uppsala
ISBN
91-87884-99-2
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
05232267x
Skrivbib pub.nr.
550
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i arbeids- og organisasjonsliv | _Universitet og høgskole | Skriving i utdanning | Profesjonell skriving |
Nøkkelord
tekstlingvistikk
Bibliografisk note
Redigert bok. EndNote brukere må selv endre referansetypen til 'Edited book'. På tittelbladet: Association suedoise de linguistique appliquee. Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap
andersson, c.Andersson, C. (20062006). Har du sett öknen blomma?: om skrivandets lust och vånda. Helsingfors: Ellerström.
x
År
2006
Tittel
Har du sett öknen blomma?: om skrivandets lust och vånda
Forfatter(e)
Andersson, Claes
Sider
169
Forlag
Ellerström
Utgivelsessted
Helsingfors
ISBN
951-52-2358-x
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
061455806
Skrivbib pub.nr.
551
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i privatlivet | Profesjonell skriving | Skjønnlitterær skriving | Voksenskriving |
Nøkkelord
kreativ skriving , skrivekunst
bjørklund, m.Björklund, M. & heilæ-ylikallio, r.Heilä-Ylikallio, R. (Red.). (20002000). Språkfärdigheter och läroprocesser: estetiska och didaktiska perspekiv. Vasa: Åbo Akedemi, Pedagogiska fakulteten.
x
År
2000
Tittel
Språkfärdigheter och läroprocesser: estetiska och didaktiska perspekiv
Redaktør(er)
Björklund, Mikaela & Heilä-Ylikallio, Ria
Sider
144
Forlag
Åbo Akedemi, Pedagogiska fakulteten
Utgivelsessted
Vasa
ISBN
952-12-0726-4
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
010159916
Skrivbib pub.nr.
552
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Førskole | Skriving i utdanning | Grunnskole |
Nøkkelord
didaktikk , estetikk , skriveutvikling
Bibliografisk note
Redigert bok. EndNote brukere må selv endre referansetypen til 'Edited book'.
valan, b.k.Valan, B.K. (20082008). Skriving i idrettsfag: en casestudie av skrivekultur og skriveopplæring på idrettsfag. (Masteroppgave, Universitetet i Oslo). Oslo.
x
År
2008
Tittel
Skriving i idrettsfag: en casestudie av skrivekultur og skriveopplæring på idrettsfag
Forfatter(e)
Valan, Bjørg Karin
Sider
140
Institusjon
Universitetet i Oslo
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
090172973
Skrivbib pub.nr.
1596
Publikasjonstype
Masteroppgave
Kategorier
Skriving i utdanning | Videregående |
Nøkkelord
fagskriving , idrettsfag
Bibliografisk note
Masteroppgave i nordiskdidaktikk, ILS
hertzberg, f.Hertzberg, F. & jahr, e.h.Jahr, E.H. (Red.). (19801980). Grammatikk i morsmålsundervisninga?. Oslo: Novus.
x
År
1980
Tittel
Grammatikk i morsmålsundervisninga?
Redaktør(er)
Hertzberg, Frøydis & Jahr, Ernst Håkon
Sider
128
Forlag
Novus
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-7099-056-6
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
803085990
Skrivbib pub.nr.
555
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Videregående | Grunnskole |
Nøkkelord
faghistorie , grammatikk , skriveundervisning
Bibliografisk note
Redigert bok. EndNote brukere må selv endre referansetypen til 'Edited book'.
hegge, p.e.Hegge, P.E. (20092009). Heng ham ikke vent til jeg kommer: en morsom bok om norsk språk og tegnsetting. Oslo: Kagge.
x
År
2009
Tittel
Heng ham ikke vent til jeg kommer: en morsom bok om norsk språk og tegnsetting
Forfatter(e)
Hegge, Per Egil
Sider
140
Forlag
Kagge
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
978-82-489-0858-6
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
091805023
Skrivbib pub.nr.
556
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
|Generelt om skriving |
Nøkkelord
rettskriving , språknormer
Bibliografisk note
1. utg. 2004
engelstad, g.f.Engelstad, G.F. (20092009). Slik skriver voksenelevene. En Undersøkelse av språkformelle regelbrudd i eksamensstiler skrevet av voksne elever i den videregående skolen. (Masteroppgave, Universitetet i Oslo). Oslo.
x
År
2009
Tittel
Slik skriver voksenelevene. En Undersøkelse av språkformelle regelbrudd i eksamensstiler skrevet av voksne elever i den videregående skolen
Forfatter(e)
Engelstad, Gunnar Falck
Institusjon
Universitetet i Oslo
Utgivelsessted
Oslo
Skrivbib pub.nr.
1601
Publikasjonstype
Masteroppgave
Kategorier
Skriving i utdanning | Videregående | _Voksenopplæring |
Nøkkelord
eksamen , normer , rettskriving
korkeamæki, r.l.Korkeamäki, R.L. (19961996). How first graders and kindergarten children constructed literary knowledge in the context of story reading and meaningful writing. (Doktoravhandling, Universitetet i Oulu). Oulu.
x
År
1996
Tittel
How first graders and kindergarten children constructed literary knowledge in the context of story reading and meaningful writing
Forfatter(e)
Korkeamäki, Riitta-Liisa
Sider
254
Institusjon
Universitetet i Oulu
Utgivelsessted
Oulu
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
962025933
Skrivbib pub.nr.
1644
Publikasjonstype
Doktoravhandling
Kategorier
Førskole | Skriving i utdanning |
Nøkkelord
fortellinger , kunnskapsproduksjon
Bibliografisk note
Bibliografi: s. -254. Serie: Acta Universitatis Ouluensis, Series E, Scientia rerum socialium
smidt, j.Smidt, J. (Red.). (20092009). Norskdidaktikk: ei grunnbok. Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
2009
Tittel
Norskdidaktikk: ei grunnbok
Redaktør(er)
Smidt, Jon
Sider
471
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
978-82-15-01375-6
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
090073797
Skrivbib pub.nr.
559
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole |
Bibliografisk note
Redigert bok. EndNote brukere må selv endre til Edited book
kleiveland, a.e.Kleiveland, A.E. & kalleberg, k.Kalleberg, K. (20102010). Sakprosa i skolen. Bergen: Fagbokforlaget.
x
År
2010
Tittel
Sakprosa i skolen
Forfatter(e)
Kleiveland, Astrid Elisabeth & Kalleberg, Kirsten
Sider
437
Forlag
Fagbokforlaget
Utgivelsessted
Bergen
ISBN
978-82-450-0921-7
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
100389007
Skrivbib pub.nr.
2068
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i privatlivet | Skriving i utdanning | Profesjonell skriving | Journalistisk skriving | Faglitterær skriving | Grunnskole 5-7 | Grunnskole |
Nøkkelord
sakprosa
Bibliografisk note
Inneholder hovedavdelingene: Bakgrunn, begreper og historikk ; Grunnleggende ferdigheter ; Historie og kontekst ; Sjangre ; Tekstsamling
malmgren, g.Malmgren, G. & sandqvist, c.Sandqvist, C. (Red.). (19911991). Skrivpedagogik. Lund: Studentlitteratur.
x
År
1991
Tittel
Skrivpedagogik
Redaktør(er)
Malmgren, Gun & Sandqvist, Carin
Sider
204
Forlag
Studentlitteratur
Utgivelsessted
Lund
ISBN
91-44-33071-5
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
910564310
Skrivbib pub.nr.
564
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Videregående | Grunnskole |
Nøkkelord
prosessorientert skriving
Bibliografisk note
Redigert bok. EndNote brukere må selv endre referansetypen til 'Edited book'.
senje, t.Senje, T. (20002000). "En skjebnesvanger løgn-": begynnelse, midte og slutt i elevfortellinger. (Hovedoppgave, Universitetet i Oslo). Oslo.
x
År
2000
Tittel
"En skjebnesvanger løgn-": begynnelse, midte og slutt i elevfortellinger
Forfatter(e)
Senje, Tone
Sider
154, 21
Institusjon
Universitetet i Oslo
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
010245170
Skrivbib pub.nr.
616
Publikasjonstype
Hovedoppgave
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole 5-7 | Grunnskole 8-10 | Grunnskole |
Nøkkelord
fortellinger , tekstlingvistikk
Bibliografisk note
Hovedoppgave i nordisk
ringdal, e.Ringdal, E. (19981998). Argumentasjon som posisjonering: helvetesdebatten 1953 i eit dialogisk perspektiv. (Hovedoppgave, Universitetet i Oslo). Oslo.
x
År
1998
Tittel
Argumentasjon som posisjonering: helvetesdebatten 1953 i eit dialogisk perspektiv
Forfatter(e)
Ringdal, Elisabeth
Sider
171
Institusjon
Universitetet i Oslo
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
981918719
Skrivbib pub.nr.
615
Publikasjonstype
Hovedoppgave
Kategorier
Offentlig mening, debatt |
Nøkkelord
argumenterende skriving , dialogisme , politikk , retorikk
Bibliografisk note
Hovedoppgave i nordisk språk og litteratur
søvik, n.Søvik, N. (20032003). Writing: on developmental trends in children's manual and compositional writing. New York: Nova Science Publications.
x
År
2003
Tittel
Writing: on developmental trends in children's manual and compositional writing
Forfatter(e)
Søvik, Nils
Sider
XI, 227
Forlag
Nova Science Publications
Utgivelsessted
New York
ISBN
1-59033-625-9
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
040855554
Skrivbib pub.nr.
569
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole |
Nøkkelord
skriveutvikling , staving
wikborg, e.Wikborg, E. & bjørk, l.a.Björk, L.A. (19891989). Sammanhang i text: en empirisk undersökning och skrivpedagogiska konsekvenser. Uppsala: Hallgren & Fallgren.
x
År
1989
Tittel
Sammanhang i text: en empirisk undersökning och skrivpedagogiska konsekvenser
Forfatter(e)
Wikborg, Eleanor & Björk, Lennart A.
Sider
127
Forlag
Hallgren & Fallgren
Utgivelsessted
Uppsala
ISBN
91-7382-716-9
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
91029156x
Skrivbib pub.nr.
813
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
_Universitet og høgskole | Skriving i utdanning |
Nøkkelord
tekstlingvistikk
torneus, m.Torneus, M. (19831983). Rim eller reson: språklig medvetenhet och läsning : studier av metafonologiska färdigheters betydelse för läs- och skrivningslärning. Stockholm: Psykologiförlaget.
x
År
1983
Tittel
Rim eller reson: språklig medvetenhet och läsning : studier av metafonologiska färdigheters betydelse för läs- och skrivningslärning
Forfatter(e)
Torneus, Margit
Sider
168
Forlag
Psykologiförlaget
Utgivelsessted
Stockholm
ISBN
91-7418-111-4
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
980124700
Skrivbib pub.nr.
878
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
første skriveopplæring
Bibliografisk note
Har bibliografi
Exploratory studies: report to NOS-H on grant DNR 32/86 from the Nordwrite Project Group. (19871987). Universitetet i Trondheim: Trondheim.
x
År
1987
Tittel
Exploratory studies: report to NOS-H on grant DNR 32/86 from the Nordwrite Project Group
Sider
ii, 99
Forlag
Trondheim
Utgivelsessted
Universitetet i Trondheim
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
882052608
Skrivbib pub.nr.
801
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
forskningsoversikter
andresen, t.Andresen, T., anmarkrud, m.Anmarkrud, M., birkeland, t.Birkeland, T., üse, l.Aase, L., bonde, e.Bonde, E., christoffersen, m.Christoffersen, M., hüve, k.Haave, K., bjørkvold, e.Bjørkvold, E., kulbrandstad, l.a.Kulbrandstad, L.A., madssen, k.a.Madssen, K.A., senje, c.Senje, C., johannessen, o.j.Johannessen, O.J., vestheim, g.Vestheim, G., Øygarden, b.Øygarden, B., veka, o.Veka, O. & vinje, e.Vinje, E. (19841984). Norskfaget i skole og lærerutdanning: utgreiing fra ei arbeidsgruppe nedsatt av Landslaget for norskundervisning (LNU). Oslo: Landslaget for norskundervisning.
x
År
1984
Tittel
Norskfaget i skole og lærerutdanning: utgreiing fra ei arbeidsgruppe nedsatt av Landslaget for norskundervisning (LNU)
Forfatter(e)
Andresen, Trond, Anmarkrud, Marit, Birkeland, Tone, Aase, Laila, Bonde, Elin, Christoffersen, Marit, Haave, Kari, Bjørkvold, Eva, Kulbrandstad, Lars Anders, Madssen, Kjell-Arild, Senje, Cathrine, Johannessen, Ole-Jørgen, Vestheim, Geir, Øygarden, Bjarne, Veka, Olav & Vinje, Eiliv
Sider
221
Forlag
Landslaget for norskundervisning
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-02-09957-9
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
842030816
Skrivbib pub.nr.
802
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
|Generelt om skriving |
Nøkkelord
norskfaget
üse, l.Aase, L. (19881988). Stilskriving og danning: om skriveopplæring i videregående skole. Oslo: Cappelen.
x
År
1988
Tittel
Stilskriving og danning: om skriveopplæring i videregående skole
Forfatter(e)
Aase, Laila
Sider
153
Forlag
Cappelen
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-02-09969-2
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
884139697
Skrivbib pub.nr.
814
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Studieforberedende | Yrkesforberedende | Skriving i utdanning | Videregående |
Nøkkelord
skriveopplæring , stilskriving
lundberg, i.Lundberg, I. (19831983). Läs och skrivsvårigheter i ljuset av aktuell forskning. Stockholm: Skolöverstyrelsen.
x
År
1983
Tittel
Läs och skrivsvårigheter i ljuset av aktuell forskning
Forfatter(e)
Lundberg, Ingvar
Sider
64
Forlag
Skolöverstyrelsen
Utgivelsessted
Stockholm
ISBN
91-7662-028-x
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
854086765
Skrivbib pub.nr.
876
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
skrivevansker
fet, j.Fet, J. (20032003). Skrivande bønder: skriftkultur på Nord-Vestlandet 1600-1850. Oslo: Samlaget.
x
År
2003
Tittel
Skrivande bønder: skriftkultur på Nord-Vestlandet 1600-1850
Forfatter(e)
Fet, Jostein
Sider
435
Forlag
Samlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
978-82-521-6296-7
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
031846114
Skrivbib pub.nr.
887
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i privatlivet | Skriving i utdanning |
Nøkkelord
historisk skriveforskning , skriftkultur
Bibliografisk note
"With a summary in English"
kjærnet, s.Kjærnet, S. (20032003). Mappevurdering i norsk i 8C. (Hovedoppgave, Universitetet i Oslo). Oslo.
x
År
2003
Tittel
Mappevurdering i norsk i 8C
Forfatter(e)
Kjærnet, Sissel
Sider
104, 24
Institusjon
Universitetet i Oslo
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
031740855
Skrivbib pub.nr.
1580
Publikasjonstype
Hovedoppgave
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole 8-10 | Grunnskole |
Nøkkelord
mapper , vurdering
Bibliografisk note
Hovedoppgave i nordisk fagdidaktikk
melve, l.Melve, L. (20012001). Med ordet som våpen: tale og skrift i vestleg historie. Oslo: Samlaget.
x
År
2001
Tittel
Med ordet som våpen: tale og skrift i vestleg historie
Forfatter(e)
Melve, Leidulf
Sider
192
Forlag
Samlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-521-5766-1
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
011546395
Skrivbib pub.nr.
889
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Profesjonell skriving |
Nøkkelord
literacy , skrifthistorie , skriftkultur
Bibliografisk note
Bibliografi: s. [173]-185
mehlum, a.Mehlum, A. (20042004). Fortellende tekst: maksimumsanalyse av en maksimumsfortelling. I P.H. Bjørkeng & I. Moslet (Red.), Norskdidaktikk: tekstnær og elevnær undervisning (s. 174-184). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
2004
Tittel
Fortellende tekst: maksimumsanalyse av en maksimumsfortelling
Forfatter(e)
Mehlum, Anders
Boktittel
Norskdidaktikk: tekstnær og elevnær undervisning
Redaktør(er)
Bjørkeng, Peer Harry & Moslet, Inge
Sider
174-184
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
978-82-15-00578-2
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
041693116
Finn boka i ORIA
040616908
Skrivbib pub.nr.
907
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
elevtekster , fortellinger
lie, s.Lie, S., thowsen, i.Thowsen, I. & dahle, g.Dahle, G. (Red.). (20002000). Fagskriving som dialog. Oslo: Gyldendal akademisk forlag.
x
År
2000
Tittel
Fagskriving som dialog
Redaktør(er)
Lie, Sissel, Thowsen, Ingfrid & Dahle, Gro
Sider
201
Forlag
Gyldendal akademisk forlag
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-05-28050-9
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
000864218
Skrivbib pub.nr.
904
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
fagskriving
Bibliografisk note
Redigert bok. EndNote brukere må selv endre referansetypen til 'Edited book'. "Utgangspunkt for denne boken har vært bidrag fra det tverrfaglige prosjektet 'Skrivingens rom' ved NTNU.."
lorentzen, r.t.Lorentzen, R.T. (20042004). Sakprega skriving hos små barn - skriving på alvor og leik i eit breitt register. I P.H. Bjørkeng & I. Moslet (Red.), Norskdidaktikk: tekstnær og elevnær undervisning (s. 269-290). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
2004
Tittel
Sakprega skriving hos små barn - skriving på alvor og leik i eit breitt register
Forfatter(e)
Lorentzen, Rutt Trøite
Boktittel
Norskdidaktikk: tekstnær og elevnær undervisning
Redaktør(er)
Bjørkeng, Peer Harry & Moslet, Inge
Sider
269-290
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
978-82-15-00578-2
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
041696107
Finn boka i ORIA
040616908
Skrivbib pub.nr.
905
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Førskole | Skriving i utdanning |
Nøkkelord
fagskriving
lorentzen, r.t.Lorentzen, R.T. (20022002). "Til pappa og mamma fra Ingrid" - om det første barn skriv. I I. Mjør (Red.), Kulturbarnehagen (s. 93-111). Oslo: Samlaget.
x
År
2002
Tittel
"Til pappa og mamma fra Ingrid" - om det første barn skriv
Forfatter(e)
Lorentzen, Rutt Trøite
Boktittel
Kulturbarnehagen
Redaktør(er)
Mjør, Ingeborg
Sider
93-111
Forlag
Samlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-521-5920-6
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
040162192
Skrivbib pub.nr.
900
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Skriving i privatlivet | Skriving i utdanning | Barneskriving |
Nøkkelord
barnetekster
lorentzen, r.t.Lorentzen, R.T. (20042004). Den vesle skrivaren i det store tekstrommet. I I. Moslet & P.H. Bjørkeng (Red.), Norskdidaktikk: tekstnær og elevnær undervisning (s. 19-28). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
2004
Tittel
Den vesle skrivaren i det store tekstrommet
Forfatter(e)
Lorentzen, Rutt Trøite
Boktittel
Norskdidaktikk: tekstnær og elevnær undervisning
Redaktør(er)
Moslet, Inge & Bjørkeng, Peer Harry
Sider
19-28
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
978-82-15-00578-2
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
041692551
Finn boka i ORIA
040616908
Skrivbib pub.nr.
901
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole 1-4 | Grunnskole |
Nøkkelord
første skriveopplæring
sjøhelle, d.k.Sjøhelle, D.K. (20072007). Læringsfellesskap og profesjonsutvikling: språklig kommunikasjon på e-forum i desentralisert lærerutdanning. (Doktoravhandling, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet). Trondheim.
x
År
2007
Tittel
Læringsfellesskap og profesjonsutvikling: språklig kommunikasjon på e-forum i desentralisert lærerutdanning
Forfatter(e)
Sjøhelle, Dagrun Kibsgaard
Sider
V, 344
Institusjon
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Utgivelsessted
Trondheim
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
071172602
Skrivbib pub.nr.
928
Publikasjonstype
Doktoravhandling
Kategorier
_Universitet og høgskole | Skriving i utdanning |
Nøkkelord
digitale tekster , kommunikasjon , læring
Bibliografisk note
Avhandling (ph.d.) Trondheim, Utgiver: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Det historisk-filosofiske fakultet, Institutt for språk- og kommunikasjonsstud
ongstad, s.Ongstad, S. (19821982). Prosjekt skolestil. Løvenstad: Prosjektet.
x
År
1982
Tittel
Prosjekt skolestil
Forfatter(e)
Ongstad, Sigmund
Sider
b.
Forlag
Prosjektet
Utgivelsessted
Løvenstad
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
900260599
Skrivbib pub.nr.
914
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Videregående |
Bibliografisk note
Bind 1 med tittel: Rapport.
linnarud, m.Linnarud, M. (19751975). Lexis in free production: an analysis of the lexical texture of Swedish students' written work. Lund: Department of English, Lund University.
x
År
1975
Tittel
Lexis in free production: an analysis of the lexical texture of Swedish students' written work
Forfatter(e)
Linnarud, Moira
Sider
36
Forlag
Department of English, Lund University
Utgivelsessted
Lund
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
931463424
Skrivbib pub.nr.
1023
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
_Universitet og høgskole | Skriving i utdanning |
Nøkkelord
andrespråksskriving , ordforråd , tekstlingvistikk
liestøl, g.Liestøl, G., hannemyr, g.Hannemyr, G. & fagerjord, a.Fagerjord, A. (20092009). Sammensatte tekster: arbeid med digital kompetanse i skolen. Oslo: Cappelen akademisk forlag.
x
År
2009
Tittel
Sammensatte tekster: arbeid med digital kompetanse i skolen
Forfatter(e)
Liestøl, Gunnar, Hannemyr, Gisle & Fagerjord, Anders
Sider
166
Forlag
Cappelen akademisk forlag
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
978-82-02-27826-7
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
080344127
Skrivbib pub.nr.
925
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
digitale tekster , multimodale tekster , sammensatte tekster
hagtvet, b.e.Hagtvet, B.E. (20072007). Sprogstimulering: tale og skrift i førskolealderen. København: Alinea.
x
År
2007
Tittel
Sprogstimulering: tale og skrift i førskolealderen
Forfatter(e)
Hagtvet, Bente Eriksen
Sider
399
Forlag
Alinea
Utgivelsessted
København
ISBN
978-87-23-01372-9
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
080197426
Skrivbib pub.nr.
932
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Førskole | Skriving i utdanning |
hagtvet, b.e.Hagtvet, B.E. (20042004). Språkstimulering, 1: tal och skrift i förskoleåldern. Stockholm: Natur och kultur.
x
År
2004
Tittel
Språkstimulering, 1: tal och skrift i förskoleåldern
Forfatter(e)
Hagtvet, Bente Eriksen
Sider
224
Forlag
Natur och kultur
Utgivelsessted
Stockholm
ISBN
91-27-72270-8
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
041355091
Skrivbib pub.nr.
934
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Bibliografisk note
Översättning och bearbetning: Ingrid Häggström
hagtvet, b.e.Hagtvet, B.E. (20042004). Språkstimulering: tale og skrift i førskolealderen. Oslo: Cappelen akademisk forlag.
x
År
2004
Tittel
Språkstimulering: tale og skrift i førskolealderen
Forfatter(e)
Hagtvet, Bente Eriksen
Sider
445
Forlag
Cappelen akademisk forlag
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
978-82-02-23766-0
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
040225070
Skrivbib pub.nr.
935
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Førskole | Skriving i utdanning |
Nøkkelord
tidlig skriving
Bibliografisk note
1. utg. 2002
hagtvet, b.e.Hagtvet, B.E. (20022002). Språkstimulering: tale og skrift i førskolealderen. Oslo: Cappelen akademisk forlag.
x
År
2002
Tittel
Språkstimulering: tale og skrift i førskolealderen
Forfatter(e)
Hagtvet, Bente Eriksen
Sider
445
Forlag
Cappelen akademisk forlag
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-02-19660-4
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
022040102
Skrivbib pub.nr.
936
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Førskole | Skriving i utdanning |
dysthe, o.Dysthe, O. (19971997). Det flerstemmige klasserum: skrivning og samtale for at lære. Århus: Klim.
x
År
1997
Tittel
Det flerstemmige klasserum: skrivning og samtale for at lære
Forfatter(e)
Dysthe, Olga
Sider
255
Forlag
Klim
Utgivelsessted
Århus
ISBN
87-7724-683-7
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
971998310
Skrivbib pub.nr.
1234
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Studieforberedende | Skriving i utdanning | Videregående | |Generelt om skriving |
Nøkkelord
flerstemmighet
hopperstad, m.h.Hopperstad, M.H. (20052005). Alt begynner med en strek-: når barn skaper mening med tegning. Oslo: Cappelen akadmisk forlag.
x
År
2005
Tittel
Alt begynner med en strek-: når barn skaper mening med tegning
Forfatter(e)
Hopperstad, Marit Holm
Sider
150
Forlag
Cappelen akadmisk forlag
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-02-23967-2
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
050124676
Skrivbib pub.nr.
939
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole 1-4 | Grunnskole |
Nøkkelord
multimodale tekster , semiotikk
Bibliografisk note
Bygger iflg. forordet delvis på forfatterens avhandling (dr.polit.) - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitetet,Trondheim, 2002 med tittel: Når barn skaper mening med tegning
høigürd, a.Høigård, A. (20062006). Barns språkutvikling: muntlig og skriftlig. Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
2006
Tittel
Barns språkutvikling: muntlig og skriftlig
Forfatter(e)
Høigård, Anne
Sider
319
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
978-82-15-00589-8
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
041159268
Skrivbib pub.nr.
940
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Førskole | Skriving i utdanning | Grunnskole 1-4 | Grunnskole |
Nøkkelord
barnetekster , første skriveopplæring , språkutvikling
Bibliografisk note
1. utg. Oslo : Tano Aschehoug, 1999
mügerø, e.Maagerø, E. (20022002). Utvikling av sjangerkompetanse. I A.M. Bjorvand & E.S. Tønnessen (Red.), Den andre leseopplæringa. Utvikling av lesekompetanse hos barn og unge (s. 35-52). Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
2002
Tittel
Utvikling av sjangerkompetanse
Forfatter(e)
Maagerø, Eva
Boktittel
Den andre leseopplæringa. Utvikling av lesekompetanse hos barn og unge
Redaktør(er)
Bjorvand, Agnes-Margrethe & Tønnessen, Elise Seip
Sider
35-52
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-15-00311-7
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
031821103
Skrivbib pub.nr.
949
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
sjanger , skriveutvikling
myklebust, g.Myklebust, G. (20012001). Skriveboka: skrive sjølv - undervise andre. Oslo: Samlaget.
x
År
2001
Tittel
Skriveboka: skrive sjølv - undervise andre
Forfatter(e)
Myklebust, Gunvor
Sider
95
Forlag
Samlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-521-5615-0
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
001249290
Skrivbib pub.nr.
947
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole |
Nøkkelord
håndbøker
sandvik, m.Sandvik, M. (20062006). Skriving i lærerutdanningene. Oslo: Cappelen akademisk forlag.
x
År
2006
Tittel
Skriving i lærerutdanningene
Forfatter(e)
Sandvik, Margareth
Sider
130
Forlag
Cappelen akademisk forlag
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
978-82-02-24520-7
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
050654640
Skrivbib pub.nr.
948
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
_Universitet og høgskole | Skriving i utdanning |
Nøkkelord
akademisk skriving , fagskriving , skrive for å lære
semundseth, m.Semundseth, M. (20062006). Førskolebarns tekstproduksjon i hjemmet. Barn, 24(4), s.31-44.
x
År
2006
Tittel
Førskolebarns tekstproduksjon i hjemmet
Forfatter(e)
Semundseth, Marit
Tidsskrift
Barn
Årgang
24
Nummer
4
Sider
31-44
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
400210
Skrivbib pub.nr.
945
Publikasjonstype
Tidsskriftartikkel
Kategorier
Skriving i privatlivet | Barneskriving |
Nøkkelord
kommunikasjon , literacy
semundseth, m.Semundseth, M. & ülberg, e.a.Aalberg, E.A. (20062006). Selv krusseduller kan være ord. Barnehagefolk, 22(4), s.58-59.
x
År
2006
Tittel
Selv krusseduller kan være ord
Forfatter(e)
Semundseth, Marit & Aalberg, Elin Angelo
Tidsskrift
Barnehagefolk
Årgang
22
Nummer
4
Sider
58-59
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
400187
Skrivbib pub.nr.
946
Publikasjonstype
Tidsskriftartikkel
Kategorier
Førskole | Skriving i utdanning |
Nøkkelord
tidlig skriving
senje, t.Senje, T. & skjong, s.Skjong, S. (20052005). Elevfortellinger: analyse og vurdering. Oslo: Cappelen akademisk forlaget.
x
År
2005
Tittel
Elevfortellinger: analyse og vurdering
Forfatter(e)
Senje, Tone & Skjong, Synnøve
Sider
225
Forlag
Cappelen akademisk forlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
978-82-02-24575-7
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
050795244
Skrivbib pub.nr.
956
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole |
Nøkkelord
elevtekster , fortellinger , tekstanalyse
josephson, o.Josephson, O., melin, l.Melin, L. & oliv, t.Oliv, T. (19901990). Elevtext: analyser av skoluppsatser från åk 1 till åk 9. Lund: Studentlitteratur.
x
År
1990
Tittel
Elevtext: analyser av skoluppsatser från åk 1 till åk 9
Forfatter(e)
Josephson, Olle, Melin, Lars & Oliv, Tomas
Sider
186
Forlag
Studentlitteratur
Utgivelsessted
Lund
ISBN
91-44-30261-4
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
940471914
Skrivbib pub.nr.
957
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole |
Nøkkelord
elevtekster , tekstanalyse , vurdering
Bibliografisk note
Bibliografi: s. 186.
selghed, b.Selghed, B. (20042004). Ännu icke godkänt: lärares sätt att erfara betygssystemet och dess ti llämping i yrkesutövningen. (Doktoravhandling, Lunds universitet). Malmö.
x
År
2004
Tittel
Ännu icke godkänt: lärares sätt att erfara betygssystemet och dess ti llämping i yrkesutövningen
Forfatter(e)
Selghed, Bengt
Sider
230
Institusjon
Lunds universitet
Utgivelsessted
Malmö
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
042429528
Skrivbib pub.nr.
972
Publikasjonstype
Doktoravhandling
Kategorier
Yrkesforberedende | Skriving i utdanning | Videregående |
Bibliografisk note
Avhandling (doktorgrad) Utgiver: Lärarutbildningen, Malmö högskola
bergøø, k.Bergöö, K., jønsson, k.Jönsson, K. & nilsson, j.Nilsson, J. (19971997). Skrivutveckling och undervisning. Lund: Studentlitteratur.
x
År
1997
Tittel
Skrivutveckling och undervisning
Forfatter(e)
Bergöö, Kerstin, Jönsson, Karin & Nilsson, Jan
Sider
198
Forlag
Studentlitteratur
Utgivelsessted
Lund
ISBN
91-44-00187-8
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
000794821
Skrivbib pub.nr.
962
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole |
Nøkkelord
skriveopplæring , skrivepedagogikk
nystrøm, c.Nyström, C. (20002000). Gymnasisters skrivande: en studie av genre, textstruktur och sammanhang. (Doktoravhandling, Uppsala universitet). Uppsala.
x
År
2000
Tittel
Gymnasisters skrivande: en studie av genre, textstruktur och sammanhang
Forfatter(e)
Nyström, Catharina
Sider
255
Institusjon
Uppsala universitet
Utgivelsessted
Uppsala
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
022205969
Skrivbib pub.nr.
971
Publikasjonstype
Doktoravhandling
Kategorier
Studieforberedende | Yrkesforberedende | Skriving i utdanning | Videregående |
Nøkkelord
elevtekster , sjanger , skrivekulturer
Bibliografisk note
Avhandling (fil. dr.) Utgiver: Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet
hansen, m.Hansen, M., ingerslev, g.Ingerslev, G. & dalsgürd, i.Dalsgaard, I. (Red.). (19981998). Midt i ræset: en artikelsamling om dansk. København: Dansklærerforeningen.
x
År
1998
Tittel
Midt i ræset: en artikelsamling om dansk
Redaktør(er)
Hansen, Marianne, Ingerslev, Gitte & Dalsgaard, Inge
Sider
211
Forlag
Dansklærerforeningen
Utgivelsessted
København
ISBN
87-7704-535-1
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
990718328
Skrivbib pub.nr.
1233
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
|Generelt om skriving |
Bibliografisk note
Redigert bok. EndNote brukere må selv endre referansetypen til 'Edited book'.
fasting, r.b.Fasting, R.B. (20062006). Kan skriveferdigheter måles?. Norsk pedagogisk tidsskrift, 90(5), s.372-381.
x
År
2006
Tittel
Kan skriveferdigheter måles?
Forfatter(e)
Fasting, Rolf B.
Tidsskrift
Norsk pedagogisk tidsskrift
Årgang
90
Nummer
5
Sider
372-381
Lenke til fulltekst
http://www.idunn.no/ts/npt/2006/05/kan_skriveferdigheter_males
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
397018
Skrivbib pub.nr.
1227
Publikasjonstype
Tidsskriftartikkel
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
nasjonale prøver , reliabilitet , skriveferdigheter , skriveprøver , testing , vurdering
teleman, u.Teleman, U. (19911991). Lära svenska: om språkbruk och modersmålsundervisning. Stockholm: Almqvist & Wiksell.
x
År
1991
Tittel
Lära svenska: om språkbruk och modersmålsundervisning
Forfatter(e)
Teleman, Ulf
Sider
126
Forlag
Almqvist & Wiksell
Utgivelsessted
Stockholm
ISBN
91-21-11396-3
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
920122175
Skrivbib pub.nr.
974
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
grammatikk , skriveundervisning , språkbruk
molloy, g.Molloy, G. (20082008). Reflekterande läsning och skrivning. Lund: Studentlitteratur.
x
År
2008
Tittel
Reflekterande läsning och skrivning
Forfatter(e)
Molloy, Gunilla
Sider
358
Forlag
Studentlitteratur
Utgivelsessted
Lund
ISBN
978-9-14-403831-5
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
082346658
Skrivbib pub.nr.
987
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
refleksjonsskriving
dysthe, o.Dysthe, O. & kjeldsen, j.Kjeldsen, J. (19971997). Fagskriving og rettleiing i faget religionsvitskap: holdningar og erfaringer blant lærarar og studentar. Bergen: Universitetet i Bergen.
x
År
1997
Tittel
Fagskriving og rettleiing i faget religionsvitskap: holdningar og erfaringer blant lærarar og studentar
Forfatter(e)
Dysthe, Olga & Kjeldsen, Jens
Sider
76
Forlag
Universitetet i Bergen
Utgivelsessted
Bergen
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
981638937
Skrivbib pub.nr.
979
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
_Universitet og høgskole | Skriving i utdanning |
Nøkkelord
fagskriving
dysthe, o.Dysthe, O. & lied, l.i.Lied, L.I. (20012001). Fagskriving og rettleiing ved universitet: del 3 : intervjustudie ved Institutt for fiskeri- og marinbiologi ved Universitetet i Bergen. Bergen: Universitetet i Bergen.
x
År
2001
Tittel
Fagskriving og rettleiing ved universitet: del 3 : intervjustudie ved Institutt for fiskeri- og marinbiologi ved Universitetet i Bergen
Forfatter(e)
Dysthe, Olga & Lied, Liv Ingeborg
Sider
49
Forlag
Universitetet i Bergen
Utgivelsessted
Bergen
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
071142215
Skrivbib pub.nr.
980
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Vitenskapelig skriving | _Universitet og høgskole | Skriving i utdanning | Profesjonell skriving |
Nøkkelord
fagskriving
lindstrøm, l.Lindström, L. (19971997). Portföljen som examinationsform: ett socialtkonstruktivistiskt utvecklingsarbete inom lärarutbildningen. Stockholm: HLS förlag.
x
År
1997
Tittel
Portföljen som examinationsform: ett socialtkonstruktivistiskt utvecklingsarbete inom lärarutbildningen
Forfatter(e)
Lindström, Lars
Sider
68
Forlag
HLS förlag
Utgivelsessted
Stockholm
ISBN
91-7656-419-3
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
990301974
Skrivbib pub.nr.
985
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
_Universitet og høgskole | Skriving i utdanning |
Nøkkelord
loggskriving , mapper , skrive for å lære
løfqvist, g.Löfqvist, G. (19881988). Lärare i svenska. Lund: Studentlitteratur.
x
År
1988
Tittel
Lärare i svenska
Forfatter(e)
Löfqvist, Gert
Sider
121
Forlag
Studentlitteratur
Utgivelsessted
Lund
ISBN
91-44-28191-9
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
940470705
Skrivbib pub.nr.
996
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
_Universitet og høgskole | Skriving i utdanning |
Nøkkelord
didaktikk , skriveundervisning
nystrøm, c.Nyström, C. (19961996). Skrivandet, kursplanerna och läromedlen: en studie av gymnasieskolans läromedel i svenska 1970-1995. Uppsala: Uppsala universitet.
x
År
1996
Tittel
Skrivandet, kursplanerna och läromedlen: en studie av gymnasieskolans läromedel i svenska 1970-1995
Forfatter(e)
Nyström, Catharina
Sider
23
Forlag
Uppsala universitet
Utgivelsessted
Uppsala
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
961593954
Skrivbib pub.nr.
1008
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Videregående |
Nøkkelord
læremidler , læreplaner , skriveopplæring
rienecker, l.Rienecker, L. & stray jørgensen, p.Stray Jørgensen, P. (19991999). Opgaveskrivning på videregående uddannelser: en læreRbog. Frederiksberg: Samfundslitteratur.
x
År
1999
Tittel
Opgaveskrivning på videregående uddannelser: en læreRbog
Forfatter(e)
Rienecker, Lotte & Stray Jørgensen, Peter
Sider
330
Forlag
Samfundslitteratur
Utgivelsessted
Frederiksberg
ISBN
87-593-0626-2
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
031579507
Skrivbib pub.nr.
991
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Studieforberedende | Skriving i utdanning | Videregående |
Nøkkelord
oppgaver , skriveopplæring
hegge, p.e.Hegge, P.E. (20092009). Kunsten å skrive godt. Oslo: Kagge.
x
År
2009
Tittel
Kunsten å skrive godt
Forfatter(e)
Hegge, Per Egil
Sider
226
Forlag
Kagge
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
9788248908036
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
081113145
Skrivbib pub.nr.
992
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i privatlivet | Profesjonell skriving |
Nøkkelord
skriveråd
nystrøm, c.Nyström, C. (20002000). Ledfamiljer och referentrelationer: en modell för analys av referensbindning tillämpad på gymnasisttexter. Uppsala: Uppsala universitet.
x
År
2000
Tittel
Ledfamiljer och referentrelationer: en modell för analys av referensbindning tillämpad på gymnasisttexter
Forfatter(e)
Nyström, Catharina
Sider
62
Forlag
Uppsala universitet
Utgivelsessted
Uppsala
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
001052438
Skrivbib pub.nr.
1009
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Videregående |
Nøkkelord
oppgaveskriving , sjanger , tekstlingvistikk
Bibliografisk note
Dokumentet er del av serien FUMS rapport / Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. Avdelningen för forskning och utbildning i modern svenska Dokumentet er del av serien Svenska i utveckling / Gruppen för nationella prov i svenska
hagtvet, b.e.Hagtvet, B.E. (Red.). (19881988). Lek med språket!: rapport fra et skriftspråkstimulerende tilbud til seksåringer. Oslo: Statens Spesiallærerhøgskole; Observasjons- og undersøkelsesavd..
x
År
1988
Tittel
Lek med språket!: rapport fra et skriftspråkstimulerende tilbud til seksåringer
Redaktør(er)
Hagtvet, Bente Eriksen
Sider
""
Forlag
Statens Spesiallærerhøgskole; Observasjons- og undersøkelsesavd.
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
930225007
Skrivbib pub.nr.
1006
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Førskole | Skriving i utdanning | Grunnskole 1-4 | Grunnskole |
Nøkkelord
første skriveopplæring , språkstimulering
Bibliografisk note
Redigert bok. EndNote brukere må selv endre referansetypen til 'Edited book'.
solstad, t.Solstad, T. (19971997). Som man roper i skolen får man svar: seksåringers bruk av skriftspråklig kompetanse i klasserommet. (Hovedoppgave, Universitetet i Oslo). Oslo.
x
År
1997
Tittel
Som man roper i skolen får man svar: seksåringers bruk av skriftspråklig kompetanse i klasserommet
Forfatter(e)
Solstad, Trine
Sider
129
Institusjon
Universitetet i Oslo
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
972219439
Skrivbib pub.nr.
995
Publikasjonstype
Hovedoppgave
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole |
Nøkkelord
første skriveopplæring
walmsness, r.Walmsness, R. (19991999). Særskriving av sammensatte ord: en studie av feiltypen hos grunnkurselever i videregåendeskole. (Hovedoppgave, Universitetet i Oslo). Oslo.
x
År
1999
Tittel
Særskriving av sammensatte ord: en studie av feiltypen hos grunnkurselever i videregåendeskole
Forfatter(e)
Walmsness, Roar
Sider
132, 38
Institusjon
Universitetet i Oslo
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
000534978
Skrivbib pub.nr.
1578
Publikasjonstype
Hovedoppgave
Kategorier
Studieforberedende | Skriving i utdanning | Videregående |
Nøkkelord
elevtekster , normer
Bibliografisk note
Hovedoppgave i nordisk språk og litteratur. Også utgitt i Norskrift-serien i 2000
anward, j.Anward, J. (19831983). Språkbruk och språkutveckling i skolan. Lund: Liber.
x
År
1983
Tittel
Språkbruk och språkutveckling i skolan
Forfatter(e)
Anward, Jan
Sider
171
Forlag
Liber
Utgivelsessted
Lund
ISBN
91-38-60041-2
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
900216433
Skrivbib pub.nr.
1001
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
|Generelt om skriving |
næslund, h.Näslund, H. (19911991). Referens och koherens i svenska facktexter. (Doktoravhandling, Uppsala universitet). Uppsala.
x
År
1991
Tittel
Referens och koherens i svenska facktexter
Forfatter(e)
Näslund, Harry
Sider
300
Institusjon
Uppsala universitet
Utgivelsessted
Uppsala
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
92009371x
Skrivbib pub.nr.
1010
Publikasjonstype
Doktoravhandling
Kategorier
Profesjonell skriving | Faglitterær skriving |
Nøkkelord
tekstlingvistikk
Bibliografisk note
Avhandling (fil. dr.) Utgiver: Institutionen för nordiska språk vid Uppsala Universitet
pettersson, Å.Pettersson, Å. & stiernholm, e.Stiernholm, E. (19801980). Nittonårssvenska: språket i 1977 års centrala prov i svenska för gymnasiets årskurs 3. Malmö: Lärarhögskolan i Malmö.
x
År
1980
Tittel
Nittonårssvenska: språket i 1977 års centrala prov i svenska för gymnasiets årskurs 3
Forfatter(e)
Pettersson, Åke & Stiernholm, Eva
Sider
102
Forlag
Lärarhögskolan i Malmö
Utgivelsessted
Malmö
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
812103890
Skrivbib pub.nr.
1011
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Videregående |
Øksnes, h.Øksnes, H. (19991999). Koherens i elevtekster: en analyse av funksjonelle roller. (Hovedoppgave, NTNU). Trondheim.
x
År
1999
Tittel
Koherens i elevtekster: en analyse av funksjonelle roller
Forfatter(e)
Øksnes, Hege
Sider
99, 18
Institusjon
NTNU
Utgivelsessted
Trondheim
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
991494164
Skrivbib pub.nr.
1019
Publikasjonstype
Hovedoppgave
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole 8-10 | Grunnskole |
Nøkkelord
argumenterende skriving , elevtekster , tekstlingvistikk
Bibliografisk note
Hovedoppgave i nordisk
strømquist, s.Strömquist, S. (19891989). Skrivboken: skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier. Malmö: Gleerups.
x
År
1989
Tittel
Skrivboken: skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier
Forfatter(e)
Strömquist, Siv
Sider
183
Forlag
Gleerups
Utgivelsessted
Malmö
ISBN
91-40-60819-0
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
940754533
Skrivbib pub.nr.
1013
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
zwicky, a.Zwicky, A. (19841984). Om tekstbinding i gode og dårlige skolestiler. (Hovedoppgave, Universitetet i Oslo). Oslo.
x
År
1984
Tittel
Om tekstbinding i gode og dårlige skolestiler
Forfatter(e)
Zwicky, Anja
Sider
IV, 203 bl.
Institusjon
Universitetet i Oslo
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
932348068
Skrivbib pub.nr.
1017
Publikasjonstype
Hovedoppgave
Kategorier
Studieforberedende | Skriving i utdanning | Videregående |
Nøkkelord
tekstlingvistikk
Bibliografisk note
Hovedoppgave i norsk
evensen, l.s.Evensen, L.S. (19831983). Tekstlingvistikk i norsk for innvandrere?. Norsk lingvistisk tidsskrift, 1(2), s.131-148.
x
År
1983
Tittel
Tekstlingvistikk i norsk for innvandrere?
Forfatter(e)
Evensen, Lars Sigfred
Tidsskrift
Norsk lingvistisk tidsskrift
Årgang
1
Nummer
2
Sider
131-148
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
83410413x
Skrivbib pub.nr.
1958
Publikasjonstype
Tidsskriftartikkel
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
andrespråksskriving , tekstlingvistikk
Östlund-stjærnegürdh, e.Östlund-Stjärnegårdh, E. (19971997). Skriva debattartiklar i skolan - går det?: om texttypen debattartikel i nationella prov. Uppsala: Gruppen för nationella prov i svenska, Uppsala universitet.
x
År
1997
Tittel
Skriva debattartiklar i skolan - går det?: om texttypen debattartikel i nationella prov
Forfatter(e)
Östlund-Stjärnegårdh, Eva
Sider
40
Forlag
Gruppen för nationella prov i svenska, Uppsala universitet
Utgivelsessted
Uppsala
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
982071183
Skrivbib pub.nr.
1020
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Videregående | Grunnskole 8-10 | Grunnskole |
Nøkkelord
argumenterende skriving , debattinnleggsskriving , eksamen , vurdering
Östlund-stjærnegürdh, e.Östlund-Stjärnegårdh, E. (19991999). Principen och praktiken: en enkätundersökning av lärares syn på bedömning av gymnasieelevers texter. Uppsala: Uppsala universitet.
x
År
1999
Tittel
Principen och praktiken: en enkätundersökning av lärares syn på bedömning av gymnasieelevers texter
Forfatter(e)
Östlund-Stjärnegårdh, Eva
Sider
40
Forlag
Uppsala universitet
Utgivelsessted
Uppsala
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
001036335
Skrivbib pub.nr.
1021
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Studieforberedende | Yrkesforberedende | Skriving i utdanning | Videregående |
Nøkkelord
normer , vurdering
melander, b.Melander, B. (19981998). Inskickat och registrerat: sammanställning av uppgifter rörande de nationella proven i svenska vår- och höstterminen 1996 samt vårterminen 1997. Uppsala: Uppsala universitet.
x
År
1998
Tittel
Inskickat och registrerat: sammanställning av uppgifter rörande de nationella proven i svenska vår- och höstterminen 1996 samt vårterminen 1997
Forfatter(e)
Melander, Björn
Sider
53
Forlag
Uppsala universitet
Utgivelsessted
Uppsala
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
990485684
Skrivbib pub.nr.
1027
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
eksamen , nasjonale prøver , vurdering
kibsgürd, s.Kibsgaard, S. (Red.). (20082008). GLSM i barnehagen. Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
2008
Tittel
GLSM i barnehagen
Redaktør(er)
Kibsgaard, Sonja
Sider
201
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
978-82-15-01235-3
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
080778542
Skrivbib pub.nr.
2071
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Førskole | Skriving i utdanning |
Nøkkelord
grunnleggende ferdigheter , tidlig skriving
Bibliografisk note
Redigert bok. EndNote brukere må selv endre referansetypen til 'Edited book'. På omslaget: Grunnleggende Læring i et Stimulerende Miljø i barnehagen
trüvik, h.Traavik, H. & alver, v.r.Alver, V.R. (20082008). Skrive- og lesestart: skriftspråksutvikling i småskolealderen. Bergen: Fagbokforlaget.
x
År
2008
Tittel
Skrive- og lesestart: skriftspråksutvikling i småskolealderen
Forfatter(e)
Traavik, Hilde & Alver, Vigdis Rosvold
Sider
236
Forlag
Fagbokforlaget
Utgivelsessted
Bergen
ISBN
978-8-24-500608-7
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
080567770
Skrivbib pub.nr.
2072
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole |
Nøkkelord
skriveutvikling , tidlig skriving
Bibliografisk note
1. utg. 2003
hoel, t.l.Hoel, T.L. (19951995). Elevsamtalar om skriving i vidaregåande skole: responsgrupper i teori og praksis. (Doktoravhandling, NTNU). Trondheim.
x
År
1995
Tittel
Elevsamtalar om skriving i vidaregåande skole: responsgrupper i teori og praksis
Forfatter(e)
Hoel, Torlaug Løkensgard
Sider
867
Institusjon
NTNU
Utgivelsessted
Trondheim
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
970514395
Skrivbib pub.nr.
1037
Publikasjonstype
Doktoravhandling
Kategorier
Skriving i utdanning |
Bibliografisk note
Avhandling (dr. art.) Med sitater på bokmål, nynorsk og engelsk Utgiver: Avdeling for lærerutdanning og skoleutvikling, Den allmennvitenskapelige høgskolen, Universitetet i Trondheim
hoel, t.l.Hoel, T.L. (19941994). Elevsamtalar om skriving i vidaregåande skole: responsgrupper i teori og praksis. (Doktoravhandling, NTNU). Trondheim.
x
År
1994
Tittel
Elevsamtalar om skriving i vidaregåande skole: responsgrupper i teori og praksis
Forfatter(e)
Hoel, Torlaug Løkensgard
Sider
867
Institusjon
NTNU
Utgivelsessted
Trondheim
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
951664263
Skrivbib pub.nr.
1038
Publikasjonstype
Doktoravhandling
Kategorier
Studieforberedende | Skriving i utdanning | Videregående |
Nøkkelord
prosessorientert skriving , respons , skrivekulturer
Bibliografisk note
Avhandling (dr. art.). Senere utgitt som nr 3 i ALS skriftserie. Utgiver: Det historisk-filosofiske fakultet, Den allmennvitenskapelige høgskolen, Universitetet i Trondheim
mehlum, a.Mehlum, A. (19821982). Skapende ord: kreativ skriving i grunnskolen. Oslo: Landslaget for Norskundervisning.
x
År
1982
Tittel
Skapende ord: kreativ skriving i grunnskolen
Forfatter(e)
Mehlum, Anders
Sider
152
Forlag
Landslaget for Norskundervisning
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-02-09900-5
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
823060713
Skrivbib pub.nr.
1043
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole |
Nøkkelord
kreativ skriving
eneskær, b.Eneskär, B. (19941994). Forskning kring tio års centrala prov i svenska för tvååriga linjer 1984-1993. Malmö: Lärarhögskolan.
x
År
1994
Tittel
Forskning kring tio års centrala prov i svenska för tvååriga linjer 1984-1993
Forfatter(e)
Eneskär, Barbro
Sider
257
Forlag
Lärarhögskolan
Utgivelsessted
Malmö
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
94190010x
Skrivbib pub.nr.
1062
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
skriveprøver
evensen, l.s.Evensen, L.S. (20042004). Kritisk lærerdialog om nasjonale skriveprøver?. Norsklæreren, 28(1), s.56-58.
x
År
2004
Tittel
Kritisk lærerdialog om nasjonale skriveprøver?
Forfatter(e)
Evensen, Lars Sigfred
Tidsskrift
Norsklæreren
Årgang
28
Nummer
1
Sider
56-58
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
345181
Skrivbib pub.nr.
1242
Publikasjonstype
Tidsskriftartikkel
Kategorier
Skriving i utdanning |
berge, k.l.Berge, K.L., evensen, l.s.Evensen, L.S. & thygesen, r.Thygesen, R. (20062006). Definisjonen av skriving i de nasjonale skriveprøvene. Utdanning(4), s.72-75.
x
År
2006
Tittel
Definisjonen av skriving i de nasjonale skriveprøvene
Forfatter(e)
Berge, Kjell Lars, Evensen, Lars Sigfred & Thygesen, Ragnar
Tidsskrift
Utdanning
Nummer
4
Sider
72-75
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
385112
Skrivbib pub.nr.
1244
Publikasjonstype
Tidsskriftartikkel
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
skrivekompetanse , skriveprøver , vurdering
Bibliografisk note
Kommentar til artikkelen: Hva skjuler definisjonen av skriving i de nasjonale skriveprøvene? / Bente Baaserud
eneskær, b.Eneskär, B. (19881988). Forskning kring standardproven i svenska 1983-1986. Malmö: Institutionen för pedagogik, Lärarhögskolan.
x
År
1988
Tittel
Forskning kring standardproven i svenska 1983-1986
Forfatter(e)
Eneskär, Barbro
Sider
200
Forlag
Institutionen för pedagogik, Lärarhögskolan
Utgivelsessted
Malmö
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
887020968
Skrivbib pub.nr.
1063
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
skriveprøver
eksamenssekretariatet, Eksamenssekretariatet, (19971997). Sammendrag av sensorrapporter eksamen våren 1997: fag i Reform '94. Oslo: Statens utdanningskontor i Oslo og Akershus.
x
År
1997
Tittel
Sammendrag av sensorrapporter eksamen våren 1997: fag i Reform '94
Forfatter(e)
Eksamenssekretariatet
Sider
132
Forlag
Statens utdanningskontor i Oslo og Akershus
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
972816801
Skrivbib pub.nr.
1067
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
eksamen , vurdering
longum, l.Longum, L. (19891989). "Norsk" som forsknings- og studiefag: historiske perspektiver, aktuelle utfordringer. Oslo: Landslaget for Norskundervisning.
x
År
1989
Tittel
"Norsk" som forsknings- og studiefag: historiske perspektiver, aktuelle utfordringer
Forfatter(e)
Longum, Leif
Sider
181
Forlag
Landslaget for Norskundervisning
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-02-12375-5
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
90019023x
Skrivbib pub.nr.
1069
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Videregående |
Nøkkelord
faghistorie , skriveundervisning
fafner, j.Fafner, J. (19821982). Tanke og tale: den retoriske tradition i Vesteuropa. København: C.A. Reitzels Forlag.
x
År
1982
Tittel
Tanke og tale: den retoriske tradition i Vesteuropa
Forfatter(e)
Fafner, Jørgen
Sider
496
Forlag
C.A. Reitzels Forlag
Utgivelsessted
København
ISBN
87-7421-725-9
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
834028263
Skrivbib pub.nr.
1245
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Profesjonell skriving |
Nøkkelord
retorikk , skriftkultur , skrivehistorie
smidt, j.Smidt, J. (19961996). Skriving på skolen (... og for livet?): et økologisk perspektiv på elevskrivere, skolesjangrer ogsjangerskriving på skolen. I I. Bäckström (Red.), Skrivandet som redskap (s. 83-100). Stockholm: Svensklärarföreningen, i distribution av Natur och kultur.
x
År
1996
Tittel
Skriving på skolen (... og for livet?): et økologisk perspektiv på elevskrivere, skolesjangrer ogsjangerskriving på skolen
Forfatter(e)
Smidt, Jon
Boktittel
Skrivandet som redskap
Redaktør(er)
Bäckström, Ingegerd
Sider
83-100
Forlag
Svensklärarföreningen, i distribution av Natur och kultur
Utgivelsessted
Stockholm
ISBN
91-27-63385-3
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
971079684
Skrivbib pub.nr.
1246
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Studieforberedende | Skriving i utdanning | Videregående |
Nøkkelord
sjanger , skriveopplæring
vagle, w.Vagle, W. (Red.). (20032003). Vurdering av språkferdighet. Trondheim: Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU.
x
År
2003
Tittel
Vurdering av språkferdighet
Redaktør(er)
Vagle, Wenche
Sider
173
Forlag
Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier, NTNU
Utgivelsessted
Trondheim
ISBN
82-471-5176-6
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
03117938x
Skrivbib pub.nr.
1544
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
vurdering
Bibliografisk note
Redigert bok. EndNote brukere må selv endre referansetypen til 'Edited book'. På omslaget: Evaluering av Reform 97. Bidrag til en konferanse i Trondheim 28.-30. september 2001
avrin, m.Avrin, M. (20032003). Gleerups Bumerang : lära läsa skriva: Skolår 1: Börja skriva. Gleerup: Malmø.
x
År
2003
Tittel
Gleerups Bumerang : lära läsa skriva: Skolår 1: Börja skriva
Forfatter(e)
Avrin, Minna
Sider
48
Forlag
Malmø
Utgivelsessted
Gleerup
ISBN
91-40-64207-0
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
042366526
Skrivbib pub.nr.
1291
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Grunnskole 1-4 | Grunnskole |
einarsson, j.Einarsson, J. & hultman, t.g.Hultman, T.G. (19841984). Godmorgon pojkar och flickor: om språk och kön i skolan. Malmö: Liber.
x
År
1984
Tittel
Godmorgon pojkar och flickor: om språk och kön i skolan
Forfatter(e)
Einarsson, Jan & Hultman, Tor G.
Sider
240
Forlag
Liber
Utgivelsessted
Malmö
ISBN
91-38-61327-1
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
92180363x
Skrivbib pub.nr.
1081
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
evensen, l.s.Evensen, L.S. (19881988). Strategier for skrivestøttesystemer. Humanistiske data(1), s.66-76.
x
År
1988
Tittel
Strategier for skrivestøttesystemer
Forfatter(e)
Evensen, Lars Sigfred
Tidsskrift
Humanistiske data
Nummer
1
Sider
66-76
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
113439
Skrivbib pub.nr.
1237
Publikasjonstype
Tidsskriftartikkel
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
skriveteknologier
evensen, l.s.Evensen, L.S. (19891989). Skriveprosesser og skrivestøtte. Humanistiske data(1/2), s.112-121.
x
År
1989
Tittel
Skriveprosesser og skrivestøtte
Forfatter(e)
Evensen, Lars Sigfred
Tidsskrift
Humanistiske data
Nummer
1/2
Sider
112-121
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
116316
Skrivbib pub.nr.
1238
Publikasjonstype
Tidsskriftartikkel
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
prosessorientert skriving
evensen, l.s.Evensen, L.S. (19911991). Skriving - mer enn den glemte ferdighet : avslutningsforedrag LMS, Språkdagene Hamar, april 1991. Språk og språkundervisning, 24(3), s.3-12.
x
År
1991
Tittel
Skriving - mer enn den glemte ferdighet : avslutningsforedrag LMS, Språkdagene Hamar, april 1991
Forfatter(e)
Evensen, Lars Sigfred
Tidsskrift
Språk og språkundervisning
Årgang
24
Nummer
3
Sider
3-12
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
135695
Skrivbib pub.nr.
1239
Publikasjonstype
Tidsskriftartikkel
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
skriveteorier
berge, k.l.Berge, K.L., evensen, l.s.Evensen, L.S. & hertzberg, f.Hertzberg, F. (20032003). Utvikling av nasjonale skrivetester : noen motforestillinger. Norsklæreren, 27(3), s.50-53.
x
År
2003
Tittel
Utvikling av nasjonale skrivetester : noen motforestillinger
Forfatter(e)
Berge, Kjell Lars, Evensen, Lars Sigfred & Hertzberg, Frøydis
Tidsskrift
Norsklæreren
Årgang
27
Nummer
3
Sider
50-53
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
331464
Skrivbib pub.nr.
1240
Publikasjonstype
Tidsskriftartikkel
Kategorier
_Universitet og høgskole | Skriving i utdanning | Videregående | Grunnskole 8-10 | Grunnskole |
Nøkkelord
nasjonale prøver , skriveprøver , vurdering
mügerø, e.Maagerø, E., berge, k.l.Berge, K.L. & halliday, m.a.k.Halliday, M.A.K. (Red.). (20052005). Semiotics from the north: Nordic approaches to systemic functional linguistics. Oslo: Novus.
x
År
2005
Tittel
Semiotics from the north: Nordic approaches to systemic functional linguistics
Redaktør(er)
Maagerø, Eva, Berge, Kjell Lars & Halliday, Michael Alexander Kirkwood
Sider
264
Forlag
Novus
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
978-82-7099-418-2
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
051406314
Skrivbib pub.nr.
2062
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
|Generelt om skriving |
Bibliografisk note
Redigert bok. EndNote brukere må selv endre referansetypen til 'Edited book'. Utgitt i anledning av Michael A.K. Hallidays 80 årsdag
augustsson, l.Å.Augustsson, L.Å. (20022002). Lust att skriva: romaner och noveller. Stockholm: Ordfront.
x
År
2002
Tittel
Lust att skriva: romaner och noveller
Forfatter(e)
Augustsson, Lars Åke
Sider
192
Forlag
Ordfront
Utgivelsessted
Stockholm
ISBN
91-7324-881-9
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
021543178
Skrivbib pub.nr.
1292
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Profesjonell skriving | Teknisk skriving | Skjønnlitterær skriving |
Nøkkelord
motivasjon
augustsson, l.Å.Augustsson, L.Å. (19991999). Att skriva romaner och noveller. Stockholm: Ordfront.
x
År
1999
Tittel
Att skriva romaner och noveller
Forfatter(e)
Augustsson, Lars Åke
Sider
179
Forlag
Ordfront
Utgivelsessted
Stockholm
ISBN
91-7324-668-9
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
001005774
Skrivbib pub.nr.
1293
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Profesjonell skriving | Skjønnlitterær skriving |
Nøkkelord
håndbøker , skriveråd
Bibliografisk note
1. gang utg. 1997
hammarén, m.Hammarén, M. (20062006). Skriva hop sig: om att uppfinna sig själv. Stockholm: Santérus.
x
År
2006
Tittel
Skriva hop sig: om att uppfinna sig själv
Forfatter(e)
Hammarén, Maria
Sider
145
Forlag
Santérus
Utgivelsessted
Stockholm
ISBN
91-89449-85-1
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
061690813
Skrivbib pub.nr.
1296
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Profesjonell skriving | Skjønnlitterær skriving |
Nøkkelord
prosessorientert skriving , selvutvikling
hammarén, m.Hammarén, M. (19951995). Skriva: en metod för reflektion. Stockholm: Utbildningsförlaget Brevskolan.
x
År
1995
Tittel
Skriva: en metod för reflektion
Forfatter(e)
Hammarén, Maria
Sider
62
Forlag
Utbildningsförlaget Brevskolan
Utgivelsessted
Stockholm
ISBN
91-574-4388-2
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
972475737
Skrivbib pub.nr.
1297
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Profesjonell skriving |
Nøkkelord
refleksjonsskriving , skrive for å lære
sundelin, a.Sundelin, A. (20012001). Konsten att berätta en historia. Stockholm: Ordfront.
x
År
2001
Tittel
Konsten att berätta en historia
Forfatter(e)
Sundelin, Anders
Sider
322
Forlag
Ordfront
Utgivelsessted
Stockholm
ISBN
91-7324-815-0
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
010873767
Skrivbib pub.nr.
1298
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Profesjonell skriving | Journalistisk skriving |
Nøkkelord
fortellinger
ahlmér, a.Ahlmér, A. (19961996). V som i vinkel: 91 idéer för en bättre artikel. Onsala: Förlag Byline.
x
År
1996
Tittel
V som i vinkel: 91 idéer för en bättre artikel
Forfatter(e)
Ahlmér, Anneli
Sider
126
Forlag
Förlag Byline
Utgivelsessted
Onsala
ISBN
91-630-4663-6
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
971393982
Skrivbib pub.nr.
1290
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Profesjonell skriving | Journalistisk skriving |
Nøkkelord
skriveråd
Øglænd, f.Øglænd, F. (Red.). (19971997). Om å skrive skjønnlitteratur: ei handbok i skrivekunst. Oslo: Samlaget.
x
År
1997
Tittel
Om å skrive skjønnlitteratur: ei handbok i skrivekunst
Redaktør(er)
Øglænd, Finn
Sider
316
Forlag
Samlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-521-4907-3r
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
961649232
Skrivbib pub.nr.
1289
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Profesjonell skriving | Skjønnlitterær skriving |
Nøkkelord
håndbøker
Bibliografisk note
Redigert bok. EndNote brukere må selv endre referansetypen til 'Edited book'. Bidrag på bokmål, nynorsk, dansk og svensk
bech-karlsen, j.Bech-Karlsen, J. (19881988). Feature-reportasjen: med en samling av ti norske feature-reportasjer. Oslo: Universitetsforlaget.
x
År
1988
Tittel
Feature-reportasjen: med en samling av ti norske feature-reportasjer
Forfatter(e)
Bech-Karlsen, Jo
Sider
153
Forlag
Universitetsforlaget
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-00-02683-3
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
884135330
Skrivbib pub.nr.
1282
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Profesjonell skriving | Journalistisk skriving |
Nøkkelord
reportasjer
clod, b.Clod, B. (19931993). Skriv - en bok om å skrive. Oslo: Emilia.
x
År
1993
Tittel
Skriv - en bok om å skrive
Forfatter(e)
Clod, Bente
Sider
173
Forlag
Emilia
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-7419-013-0
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
931151791
Skrivbib pub.nr.
1283
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Profesjonell skriving | Skjønnlitterær skriving |
Nøkkelord
skrivekunst
palm, k.Palm, K. (19971997). Argumenterende skriving: en analyse av andrespråkstekster og førstespråkstekster fra videregående skole. (Hovedoppgave, Universitetet i Oslo). Oslo.
x
År
1997
Tittel
Argumenterende skriving: en analyse av andrespråkstekster og førstespråkstekster fra videregående skole
Forfatter(e)
Palm, Kirsten
Sider
209
Institusjon
Universitetet i Oslo
Utgivelsessted
Oslo
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
980439108
Skrivbib pub.nr.
1571
Publikasjonstype
Hovedoppgave
Kategorier
Studieforberedende | Skriving i utdanning | Videregående |
Nøkkelord
andrespråksskriving , argumenterende skriving , elevtekster , vurdering
hoel, t.l.Hoel, T.L. (19901990). Responsgrupper i prosessorientert skriving: sett på bakgrunn av teoriar hos Jean Piaget og Lev Vygotsky. Trondheim: Pedagogisk seminar, UNIT.
x
År
1990
Tittel
Responsgrupper i prosessorientert skriving: sett på bakgrunn av teoriar hos Jean Piaget og Lev Vygotsky
Forfatter(e)
Hoel, Torlaug Løkensgard
Sider
51 bl.
Forlag
Pedagogisk seminar, UNIT
Utgivelsessted
Trondheim
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
031325602
Skrivbib pub.nr.
1104
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
dialogisme , prosessorientert skriving
hoel, t.l.Hoel, T.L. (19941994). Prosessorientert skrivepedagogikk: responsgrupper i vidaregåande skole : samandragsrapport november 1994. Trondheim: Allforsk.
x
År
1994
Tittel
Prosessorientert skrivepedagogikk: responsgrupper i vidaregåande skole : samandragsrapport november 1994
Forfatter(e)
Hoel, Torlaug Løkensgard
Sider
21 bl.
Forlag
Allforsk
Utgivelsessted
Trondheim
ISBN
82-7570-069-8
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
950528366
Skrivbib pub.nr.
1105
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Videregående |
Nøkkelord
prosessorientert skriving
hoel, t.l.Hoel, T.L. (20042004). Skriveprosesser - responsgrupper og veiledning - fagtekster og genrer. Kristianstad: Högskolan Kristianstad, Institutionen för matematik och naturvetenskap.
x
År
2004
Tittel
Skriveprosesser - responsgrupper og veiledning - fagtekster og genrer
Forfatter(e)
Hoel, Torlaug Løkensgard
Sider
6-14
Forlag
Högskolan Kristianstad, Institutionen för matematik och naturvetenskap
Utgivelsessted
Kristianstad
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
060766247
Skrivbib pub.nr.
1106
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
prosessorientert skriving
Bibliografisk note
Fotokopi av: Dokumentation av doktorandkursen Skrivprocessen som kommunikation och lärande
krogh, e.Krogh, E. (19941994). Skrivebogen. København: Dansklærerforeningen.
x
År
1994
Tittel
Skrivebogen
Forfatter(e)
Krogh, Ellen
Sider
184
Forlag
Dansklærerforeningen
Utgivelsessted
København
ISBN
87-7704-292-1
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
942375130
Skrivbib pub.nr.
1260
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
håndbøker , prosessorientert skriving
langer, j.a.Langer, J.A. (19971997). Hva er kunnskap?: Oppfatninger i ulike fag. I L.S. Evensen & T.L. Hoel (Red.), Skriveteorier og skolepraksis (s. 237-255). Oslo: Cappelen akademiske forlag.
x
År
1997
Tittel
Hva er kunnskap?: Oppfatninger i ulike fag
Forfatter(e)
Langer, Judith A.
Boktittel
Skriveteorier og skolepraksis
Redaktør(er)
Evensen, Lars Sigfred & Hoel, Torlaug Løkensgard
Sider
237-255
Forlag
Cappelen akademiske forlag
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-456-0353-8
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
040239705
Finn boka i ORIA
092058485
Skrivbib pub.nr.
1261
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
reformer , skoleutvikling , skriveundervisning
ledin, p.Ledin, P. (19961996). Genrebegreppet: en forskningsöversikt. Lund: Institutionen för nordiska språk.
x
År
1996
Tittel
Genrebegreppet: en forskningsöversikt
Forfatter(e)
Ledin, Per
Sider
41
Forlag
Institutionen för nordiska språk
Utgivelsessted
Lund
Lenke til fulltekst
http://www.studentlitteratur.se/files/sites/svensksakprosa/Ledin_rapp02.pdf
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
972723102
Skrivbib pub.nr.
1262
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
|Generelt om skriving |
Nøkkelord
forskningsoversikter , sjanger
smidt, j.Smidt, J. (20082008). Skriving i ulike fag - hva, hvordan, hvorfor?. Bedre skole(3), s.82-86.
x
År
2008
Tittel
Skriving i ulike fag - hva, hvordan, hvorfor?
Forfatter(e)
Smidt, Jon
Tidsskrift
Bedre skole
Nummer
3
Sider
82-86
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
440264
Skrivbib pub.nr.
1263
Publikasjonstype
Tidsskriftartikkel
Kategorier
Skriving i utdanning | Videregående | Grunnskole |
Nøkkelord
fagskriving , grunnleggende ferdigheter
smidt, j.Smidt, J. (20062006). Framtidas norsklærer: Tekstkompetanse og perspektiv. Bedre skole(3), s.34-39.
x
År
2006
Tittel
Framtidas norsklærer: Tekstkompetanse og perspektiv
Forfatter(e)
Smidt, Jon
Tidsskrift
Bedre skole
Nummer
3
Sider
34-39
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
394851
Skrivbib pub.nr.
1264
Publikasjonstype
Tidsskriftartikkel
Kategorier
Skriving i utdanning |
smidt, j.Smidt, J. (19921992). I klassens sosiale rom blir teksten til. Norsklæreren, 16(1), s.17-22 : ill..
x
År
1992
Tittel
I klassens sosiale rom blir teksten til
Forfatter(e)
Smidt, Jon
Tidsskrift
Norsklæreren
Årgang
16
Nummer
1
Sider
17-22 : ill.
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
138899
Skrivbib pub.nr.
1265
Publikasjonstype
Tidsskriftartikkel
Kategorier
Skriving i utdanning | Videregående |
Nøkkelord
skrivekulturer
smidt, j.Smidt, J., folkvord, i.Folkvord, I. & üsen, a.j.Aasen, A.J. (Red.). (20102010). Rammer for skriving: om skriveutvikling i skole og yrkesliv : skriveopplæring og skriveforsking. Trondheim: Tapir akademisk forlag.
x
År
2010
Tittel
Rammer for skriving: om skriveutvikling i skole og yrkesliv : skriveopplæring og skriveforsking
Redaktør(er)
Smidt, Jon, Folkvord, Ingvild & Aasen, Arne Johannes
Sider
263
Forlag
Tapir akademisk forlag
Utgivelsessted
Trondheim
ISBN
978-82-519-2567-9
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
101563663
Skrivbib pub.nr.
2069
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Studieforberedende | Yrkesforberedende | Skriving i utdanning | Videregående | Grunnskole 1-4 | Grunnskole 5-7 | Grunnskole 8-10 | Grunnskole |
Nøkkelord
skriveutvikling
Bibliografisk note
Redigert bok. Endnote-brukere må selv endre til Edited book
smidt, j.Smidt, J. (19831983). Tekster kan brukes til å tenke med!. Norsklæreren, 7(3), s.4-10.
x
År
1983
Tittel
Tekster kan brukes til å tenke med!
Forfatter(e)
Smidt, Jon
Tidsskrift
Norsklæreren
Årgang
7
Nummer
3
Sider
4-10
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
65957
Skrivbib pub.nr.
1267
Publikasjonstype
Tidsskriftartikkel
Kategorier
|Generelt om skriving |
Bibliografisk note
Innledningsforedrag på LNUs landsseminar på Oppdal januar
otnes, h.Otnes, H. (20012001). Digitale mapper og samarbeidsskriving. I E.B. Jacobsen (Red.), "Forskningsdagene '01" ved Høgskolen i Vestfold: artikkelsamling basert på fem foredrag i Avdeling for lærerutdanning (s. 40-49). Tønsberg: Høgskolen i Vestfold.
x
År
2001
Tittel
Digitale mapper og samarbeidsskriving
Forfatter(e)
Otnes, Hildegunn
Boktittel
"Forskningsdagene '01" ved Høgskolen i Vestfold: artikkelsamling basert på fem foredrag i Avdeling for lærerutdanning
Redaktør(er)
Jacobsen, Einar Berggraf
Sider
40-49
Forlag
Høgskolen i Vestfold
Utgivelsessted
Tønsberg
Lenke til fulltekst
http://www-bib.hive.no/tekster/hveskrift/notat/2001-14/not14-2001-06.html
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
020325967
Skrivbib pub.nr.
1453
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
digital skriving , mapper , samarbeidsskriving
otnes, h.Otnes, H. (20012001). Hvor interaktive er de interaktive tekstene?. I S. Selander & D. Skjelbred (Red.), Fokus på pedagogiske tekster: artikler fra prosjektet "Valg, vurdering og kvalitetsutvikling av lærebøker og andre læremidler.". Tønsberg: Høgskolen i Vestfold.
x
År
2001
Tittel
Hvor interaktive er de interaktive tekstene?
Forfatter(e)
Otnes, Hildegunn
Boktittel
Fokus på pedagogiske tekster: artikler fra prosjektet "Valg, vurdering og kvalitetsutvikling av lærebøker og andre læremidler."
Redaktør(er)
Selander, Staffan & Skjelbred, Dagrun
Forlag
Høgskolen i Vestfold
Utgivelsessted
Tønsberg
Lenke til fulltekst
http://www-bib.hive.no/tekster/hveskrift/notat/2001-05/not5-2001-04.html
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
010610472
Skrivbib pub.nr.
1452
Publikasjonstype
Artikkel i redigert bok
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
digital skriving , interaksjon , læremidler
rudberg, l.a.Rudberg, L.A. (19921992). Barns tal- och språksvårigheter. Lund: Studentlitteratur.
x
År
1992
Tittel
Barns tal- och språksvårigheter
Forfatter(e)
Rudberg, Lili-Ann
Sider
103
Forlag
Studentlitteratur
Utgivelsessted
Lund
ISBN
91-44-37151-9
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
941433498
Skrivbib pub.nr.
2051
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
|Generelt om skriving |
hægg, g.Hägg, G. (20042004). Nya författarskolan. Stockholm: Wahlström & Widstrand.
x
År
2004
Tittel
Nya författarskolan
Forfatter(e)
Hägg, Göran
Sider
231
Forlag
Wahlström & Widstrand
Utgivelsessted
Stockholm
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
041554574
Skrivbib pub.nr.
1272
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Profesjonell skriving | Skjønnlitterær skriving |
Nøkkelord
håndbøker
hægg, g.Hägg, G. (19931993). Författarskolan. Stockholm: Wahlström & Widstrand.
x
År
1993
Tittel
Författarskolan
Forfatter(e)
Hägg, Göran
Sider
169
Forlag
Wahlström & Widstrand
Utgivelsessted
Stockholm
ISBN
91-46-16274-7
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
940009455
Skrivbib pub.nr.
1273
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Profesjonell skriving | Skjønnlitterær skriving |
Nøkkelord
håndbøker , skriveråd
smeby, n.p.Smeby, N.P. (20032003). Skriv bättre på kortare tid. Uppsala: Fonn.
x
År
2003
Tittel
Skriv bättre på kortare tid
Forfatter(e)
Smeby, Nils Petter
Sider
155
Forlag
Fonn
Utgivelsessted
Uppsala
ISBN
91-631-5425-0
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
021418942
Skrivbib pub.nr.
1274
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Profesjonell skriving |
Nøkkelord
håndbøker
smeby, n.p.Smeby, N.P. (19991999). Skriv bedre!: brug mindre tid. Lyngby: Fonn Danmark.
x
År
1999
Tittel
Skriv bedre!: brug mindre tid
Forfatter(e)
Smeby, Nils Petter
Sider
94
Forlag
Fonn Danmark
Utgivelsessted
Lyngby
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
041094271
Skrivbib pub.nr.
1275
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
|Generelt om skriving |
smeby, n.p.Smeby, N.P. (19981998). Skriv bedre!: bruk mindre tid. Oslo: KlarTekst.
x
År
1998
Tittel
Skriv bedre!: bruk mindre tid
Forfatter(e)
Smeby, Nils Petter
Sider
153
Forlag
KlarTekst
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-91701-05-9
Lenke til fulltekst
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008091600017
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
982168810
Skrivbib pub.nr.
1276
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
|Generelt om skriving |
Bibliografisk note
1. utg. 1996
lo-johansson, i.Lo-Johansson, I. (19811981). Att skriva en roman: en bok om författeri. Stockholm: Liber.
x
År
1981
Tittel
Att skriva en roman: en bok om författeri
Forfatter(e)
Lo-Johansson, Ivar
Sider
237
Forlag
Liber
Utgivelsessted
Stockholm
ISBN
91-38-90062-9
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
822239957
Skrivbib pub.nr.
1122
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Skriving i utdanning | Profesjonell skriving | Skjønnlitterær skriving |
Nøkkelord
håndbøker
mellin-olsen, s.Mellin-Olsen, S. (19951995). Kunnskapsformidling: virksomhetsteoretiske perspektiver. Nordås: Caspar forlag.
x
År
1995
Tittel
Kunnskapsformidling: virksomhetsteoretiske perspektiver
Forfatter(e)
Mellin-Olsen, Stieg
Sider
189
Forlag
Caspar forlag
Utgivelsessted
Nordås
ISBN
82-90898-76-2
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
952659697
Skrivbib pub.nr.
1125
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Profesjonell skriving |
Nøkkelord
fagskriving , matematikkfaget , naturfag
Bibliografisk note
1. utg. 1989
smeby, n.p.Smeby, N.P. (19961996). Skriv bedre!: bruk mindre tid. Oslo: KlarTekst.
x
År
1996
Tittel
Skriv bedre!: bruk mindre tid
Forfatter(e)
Smeby, Nils Petter
Sider
VIII, 96
Forlag
KlarTekst
Utgivelsessted
Oslo
ISBN
82-91701-00-8
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
960272666
Skrivbib pub.nr.
1278
Publikasjonstype
Bok
Kategorier
Profesjonell skriving | Teknisk skriving |
Nøkkelord
håndbøker
berge, k.l.Berge, K.L. (19941994). Vurdering av elevtekster 1: et tekstkulturelt perspektiv på vurdering, med særlig vekt på bedømmerne. Norsklæreren, 18(4), s.37-43.
x
År
1994
Tittel
Vurdering av elevtekster 1: et tekstkulturelt perspektiv på vurdering, med særlig vekt på bedømmerne
Forfatter(e)
Berge, Kjell Lars
Tidsskrift
Norsklæreren
Årgang
18
Nummer
4
Sider
37-43
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
179846
Skrivbib pub.nr.
1303
Publikasjonstype
Tidsskriftartikkel
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
elevtekster , tekstnormer , vurdering
berge, k.l.Berge, K.L. (19941994). Vurdering av elevtekster : 2. Norsklæreren, 18(5), s.32-38.
x
År
1994
Tittel
Vurdering av elevtekster : 2
Forfatter(e)
Berge, Kjell Lars
Tidsskrift
Norsklæreren
Årgang
18
Nummer
5
Sider
32-38
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
188674
Skrivbib pub.nr.
1304
Publikasjonstype
Tidsskriftartikkel
Kategorier
Skriving i utdanning |
Nøkkelord
elevtekster , tekstnormer , vurdering
nielsen, h.b.Nielsen, H.B. (19941994). Forførende tekster med alvorlige hensikter. Tidsskrift for samfunnsforskning, 35(2), s.190-217.
x
År
1994
Tittel
Forførende tekster med alvorlige hensikter
Forfatter(e)
Nielsen, Harriet Bjerrum
Tidsskrift
Tidsskrift for samfunnsforskning
Årgang
35
Nummer
2
Sider
190-217
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
176404
Skrivbib pub.nr.
1305
Publikasjonstype
Tidsskriftartikkel
Kategorier
Profesjonell skriving | Tekstforfatterskap |
Nøkkelord
debatt om skriveutvikling og skriveforskning , metode
Bibliografisk note
Engelsk sammendrag
halse, m.e.Halse, M.E. (19911991). Subjektet, teksten og klasserommet. Edda(1), s.45-55.
x
År
1991
Tittel
Subjektet, teksten og klasserommet
Forfatter(e)
Halse, Marte Engdal
Tidsskrift
Edda
Nummer
1
Sider
45-55
Finn publikasjonen i ORIA/NORART
128604
Skrivbib pub.nr.
1306
Publikasjonstype
Tidsskriftartikke